loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Teklif Zarfında Belgenin Fotokopisinin Sunulması

Ayrı Bir Başlık Altında Düzenlenmeyen İmalatların Benzer İş Olarak Değerlendirilmesi

Teklif Zarfında Belgenin Fotokopisinin Sunulması

-Teklif Zarfında Belgenin Fotokopisinin Sunulması

- Usulüne Uygun Sunulmamış Belgedeki Eksikliğin Bilgi Eksikliği Olarak Değerlendirilemeyeceği

- Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerektiği Hakkında

  Danıştay 13. Dairesinin 02.10.2014 tarihli  kararında: “Yukarıda yer verilen kamu ihale mevzuatı ve ihaleye konu idari şartnamenin hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; istekliler tarafından sunulan belgelerin içeriğinde yer alan bilgi eksiklerinin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla tamamlatılabileceği, ihale mevzuatına göre usulüne uygun olarak sunulmuş geçerli bir belge olarak kabulüne imkan bulunmayan belgelerin, bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi ve tamamlatılmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.               Uyuşmazlığa konu ihalede, TS 13111 Hizmet Yeterlilik Belgesinin ne şekilde sunulacağının, ihale mevzuatı ve idari şartnamede açıkça düzenlendiği hâlde, teklif zarfında uyuşmazlığa konu belgenin usule aykırı şekilde fotokopi olarak sunulduğu, üzerinde idarece ve noterce düzenlenmiş herhangi bir onay bulunmadığı, söz konusu belgenin bu durumda hukuken geçerli belge niteliğini taşımadığı anlaşıldığından, sonradan tamamlatılacak bir bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmamaktadır.   Bu itibarla, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz