Tahditli Plakanın Yeterlik Kriteri Olarak Düzenlenmesi

Tahditli Plakanın Yeterlik Kriteri Olarak Düzenlenmesi

Tahditli Plakanın Yeterlik Kriteri Olarak Düzenlenmesi

Tahditli Plakanın Yeterlik Kriteri Olarak Düzenlenmesi

İhale Konusu İşin Gerçekleştirileceği İl/İlçe Bazında Hangi Belgelerin Gerekli Olduğu İle Tahditli Plakalar Bakımından Açık Düzenleme Yapılması Ve Yeterlik Bilgileri Tablosunda İdari Şartname’nin 7.1. Maddesinde Belirtilen Yetki Belgeleri İle Tahditli Plakalara İlişkin Olarak Bu Belgelerin Açıkça İfade Edildiği Ayrı Bir Satır Açılması Gerektiği.

Teklife Konu Araçlara Ait İzin, Ruhsat, Marka, Model Bilgilerinin Yeterlik Kriteri Olarak Değerlendirilemeyeceği,

Yeterlik Kriterlerinin Mevzuata Uygun Olarak Açıkça Belirlenmemesi- Hangi Belgelerin Yeterlik Kriteri Olarak İstenildiği Hususunda Ortaya Çıkan Belirsizliğin İsteklileri Tereddüte Düşürebilecek Nitelikte Olduğu

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 11.10.2022 tarihli kararı

“…İhale dokümanı aktarılan mevzuatla birlikte irdelendiğinde, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri" başlıklı 7. maddesi ile ihale ilanının “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uyulacak kriterler” başlıklı 4. maddesinde, servis araçlarının plaka bilgisi, araç model yılı, araç markası, araç modeli ve araç kapasitesinden oluşan bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda eksiksiz beyan edileceğine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş ise de, söz konusu düzenlemelerde "ilgili belediyelerce ve/veya il/ilçe trafik komisyonlarınca istenilmesi durumunda” ibaresine de yer verildiği, ayrıca İdari Şartname'nin “Diğer hususlar” başlıklı 48. maddesinde “.. tahditli plakalara ait 7. maddede istenilen bilgiler ...” ibaresine yer verilerek yeterlik incelemesi bakımından katı bir şekilde yazılan "... ihaleye konu edilecek bütün araçların detaylı bilgilerine yer verileceği ...” yönündeki sınırlandırıcı kuralda hangi nitelikteki kaç araç için tahditli plaka bilgisine yer verilmesi gerektiği hususunda açıklık bulunmadığı, dolayısıyla her ne kadar İdari Şartname'de ve ihale ilanında ihaleye konu araçların özelliklerine ve plakalarına yönelik ayrıntılar yeterlilik kriteri olarak yazılmış ise de, İdari Şartname'nin 7. maddesinde yer verilen düzenlemelerde işin yürütüleceği yerde tahditli plaka zorunluluğu olup olmadığı hususuna açıkça yer verilmediği, yeterlik bilgileri tablosunda bilgilerine yer verilmesi zorunlu tutulan araçların işin yürütülmesi için gerekli olan toplam 14 araçtan kaçını kapsadığının belirgin olmadığı, teklif vermek isteyenlerin hangi araç plaka, marka, model bilgisini tahditli araçlar için, hangilerini tahditli plaka zorunluluğu olmamakla birlikte “özel servis aracı uygunluk belgesi" yahut "özel servis aracı çalışma ruhsat belgesi” kapsamında beyan etmeleri gerektiği hususunda ihale dokümanında açıklık bulunmadığı, ihaleye katılabilmek için gerekli belgelere ve yeterlik kriterlerine açık bir şekilde yer verilmediği, ihale konusu işin gerçekleştirileceği il/ilçe bazında hangi belgelerin gerekli olduğu ile tahditli plakalar bakımından açık bir düzenleme yapılmadığı, yeterlik bilgileri tablosunda da İdari Şartname’nin 7.1. maddesinde belirtilen yetki belgeleri ile tahditli plakalara ilişkin olarak bu belgelerin açıkça ifade edildiği ayrı bir satır açılmadığı, bu nedenlerle ihale dokümanının istekliler açısından tereddüt doğurabilecek nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, yeterlik kriterlerinin aktarılan mevzuata uygun olarak açıkça belirlenmediği, hangi belgelerin yeterlik kriteri olarak istenildiği hususunda belirsizlik bulunduğu, bu belirsizliğin isteklileri tereddüte düşürebilecek nitelikte olduğu dikkate alındığında, teklife konu edilen araçlara ait izin, ruhsat, marka, model bilgilerinin yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceği, söz konusu bilgilerin sonuçlanan ihale uhdesinde kalan bakımından ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu belgeler olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık görülmediğinden, dava konusu Kurul kararının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır”

 

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13