Sunulan Belgelerden Son Ortaklık Durumunun Anlaşılamaması

Kamu Davası Açılması Nedeni İle Yasaklılık Tesisinde Esas Alınması Gereken Tarih

Sunulan Belgelerden Son Ortaklık Durumunun Anlaşılamaması

  • Sunulan Belgelerden Son Ortaklık Durumunun Anlaşılamaması

  • Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetesinin son ortaklık durumunu göstermemesi

  • Yeterliğe ilişkin olarak ihale dokümanında aranan şartlardan olan bu hususa ilişkin eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olarak kabul edilemeyeceği hakkında

Danıştay 13. Dairesi’nin 01.06.20** tarihli kararı;

"… Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin internet adresi (ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada, davacı tarafından beyan edilen 16/06/2017 tarih ve 9349 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde Mustafa Serkan A. ve Muhammet Volkan A.'un müdür seçilmesine ve şirketi münferiden temsile yetkili kişi olarak belirlenmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı, sunulan belgede yer alan ilanda şirket ortaklarına ve ortaklık oranlarına dair herhangi bir bilginin bulunmadığı, davacı şirket tarafından yeterlik bilgileri tablosunda son ortaklık durumuna ilişkin bilgileri gösteren belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetesinin belirtilen ortaklık durumunu teyide elverişli olmadığı; öte yandan, tüzel kişiliğin son ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması hâlinde, durumun bu hususları gösteren başka belgelerle de tevsik imkânının bulunduğu, bu bağlamda yeterlik bilgileri tablosunda "Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği kısımda “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” başlıklı satıra yer verildiği, ancak davacı tarafından sunulan tabloda anılan satırın boş bırakıldığı ve son ortaklık durumuna ilişkin olarak anılan Ticaret Sicili Gazetelerinden başka herhangi bir belgenin beyan edilmediği, teklif kapsamında son ortaklık durumunu gösterir bilgilerin yer aldığı pay defteri ve benzeri başka herhangi bir belge sunulmadığından son ortaklık durumunun teyidinin bu şekilde de yapılamadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu itibarla, davacı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetesinin son ortaklık durumunu göstermediği, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili kısımlarında bu hususu tevsik için başka herhangi bir belgenin de beyan edilmediği, yeterliğe ilişkin olarak ihale dokümanında aranan şartlardan olan bu hususa ilişkin eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık, belirtilen kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır

Açıklanan nedenlerle davalının temyiz isteminin kısmen reddine, Mahkeme kararının dava konusu işlemin davacı şirket ortağının T.C. kimlik numarasının sunulan Ticaret Sicili Gazetesi'nde bulunmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünden iptaline ilişkin kısmının onanmasına, davalının temyiz isteminin kısmen kabulüne; temyize konu mahkeme kararının, davacı şirketin son ortaklık durumunu tevsik edici belgeyi sunmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünden dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının bozulmasına ve bu kısım yönünden davanın reddine” karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13