Sözleşmeye Davet Yazısına Rağmen Sözleşme İmzalanmaması

Ticari Kredi İçin Ödenen Dosya Masraflarının İadesi Talebi

Sözleşmeye Davet Yazısına Rağmen Sözleşme İmzalanmaması

Sözleşmeye Davet Yazısına Rağmen Sözleşme İmzalanmaması

Danıştay 13. Dairesinin 23.05.2017 tarihli kararı:

 “…Dosyanın incelenmesinden; ihalenin birinci kısmı olan “55 Adet Sürücülü Evde Sağlık Aracı Kiralama Hizmet Alımı” kısmına davacı dahil  6 istekli tarafından teklif verildiği, 11.11.2015 tarihli ihale komisyonu kararıyla bu kısma ilişkin ihalenin davacı üzerinde bırakılmasına karar verildiği, komisyon kararının aynı tarihte ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 03.12.2015 tarih ve 3857 sayılı yazısıyla ön mali kontrol yapıldığı ve uygun bulunduğunun belirtildiği, davacı tarafından 04.12.2015 tarihli dilekçe ile ihale konusu iş için teklif ettiği araçların arka kapı camlarının otomatik olmadığını tekliflerini verdikten sonra fark ettikleri, bu durumun sehven gerçekleştiği ve bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinin bildirildiği, ihaleyi yapan idare tarafından 04.12.2015 tarih ve 787 sayılı işlem ile davacının talebinin reddedildiği, 04.12.2015 tarih ve 785 sayılı işlem ile davacı şirketin sözleşme imzalamaya davet edildiği, davacı şirket tarafından ise sözleşmeye çağrılmasına ilişkin anılan işleme karşı şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu görülmektedir.

Aktarılan düzenlemelere  göre, ihale komisyonu tarafından 4734 sayılı Kanun’un 37’nci ve 38’inci maddesi hükümlerine göre, yapılan değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin belirleneceği ve ihale komisyonunun gerekçeli kararının ihale yetkilisince onaylanması sonrasında ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması gerektiği hususunun bildirileceği, mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamaması durumunda geçici teminatının gelir kaydedileceği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ihalenin davacı üzerinde kalan kısmının ihale yetkilisince onaylandığı ve ön mali kontrolde de uygun bulunarak kesinleştiği, ihale dokümanına uygun olarak işi yerine getirmek zorunda olan davacının sözleşme imzalamak üzere davet edildiği halde sözleşmeyi imzalamaktan imtina ettiği ve sözleşme imzalamaktan kaçınma gerekçesi olarak gösterilen hususların ise mücbir sebep hali olarak kabul edilemeyeceği dikkate alındığında itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolunda İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49’uncu maddesi uyarınca Ankara ** İdare Mahkemesinin 26.12.20**  tarih ve E:20**/28**, K:20**/41**  sayılı kararının bozulmasına, davanın reddine… dosyanın anılan Mahkeme’yegönderilmesine,2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i)bendi uyarınca kesin olarak(karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere)”karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13