Sözleşmenin İmzalanmasından Sonraki İşlemlerin Kamu İhale Kurumu’nun Görev Alanında Olmadığı

Sözleşmenin İmzalanmasından Sonraki İşlemlerin Kamu İhale Kurumu'nun Görev Alanında Olmadığı

Sözleşmenin İmzalanmasından Sonraki İşlemlerin Kamu İhale Kurumu’nun Görev Alanında Olmadığı

Sözleşmenin İmzalanmasından Sonraki İşlemlerin Kamu İhale Kurumu'nun Görev Alanında Olmadığı

 Geçici Teminatın İrad Kaydedilmesi İşleminin İptaline İlişkin Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı Hakkında 

Danıştay 13’üncü Dairesinin 01.12.2014 tarihli kararı

 

Davaya konu  28.08.2013 tarih ve  2013/UH.II-3389 Kamu İhale Kurulu Kararı ile:

 "...İdare tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilen 07.06.2013 tarihli yazıda 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (c) bendi ile anılan Kanun’un 58’inci maddesi uyarınca Bengi Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar yasaklama kararı verilebilmesi için yazının Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilmesinin talep edildiği, söz konusu yazının ekinde yer alan ihalelere katılmaktan yasaklama kararı formunda yasaklama süresinin 2 yıl olarak belirtildiği,

Bunun üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından idareye gönderilen 11.07.2013 tarihli yazının ekinde yer alan 26.06.2013 tarihli Bakanlık Olur’unda “ “Bengi Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti"nin aynı Kanunun 58 inci maddesi gereğince 2 (iki) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmasının yasaklanması hususunu olurlarınıza …” hususlarının yer aldığı,

İdare tarafından 02.07.2013 tarihli yazı ile Bengi Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin yasaklanması ile ilgili alınan kararın Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlık Basımevi Müdürlüğü’ne gönderildiği ve söz konusu kararın 06.07.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığı,

İdare tarafından Hukuk Müşavirliği’ne gönderilen 04.07.2013 tarihli yazıda söz konusu firma hakkında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 28.1.1.3’üncü maddesinin (ç) bendi hükmüne göre gerekli işlemlerin yapılmasının talep edildiği,

İdarece başvuru sahibine gönderilen 17.07.2013 tarihli yazı ile yasaklama işlemi hakkında bilgi verildiği, başvuru sahibinin vekili tarafından 16.07.2013 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şikâyete ilişkin idarece alınan 24.07.2013 tarihli kararda yasaklama kararının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verildiği ve bu kararın 17.07.2013 tarihli yazı ile firmaya bildirildiği belirtilerek geçici teminatın iadesi ve yasaklama kararının iptali hususunda taraflarınca herhangi bir işlem yapılmasının mümkün görülmediği ifade edilmiştir.

Yukarıda aktarılan bilgilerden başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (c) bendinde belirtilen fiil veya davranışta bulunduğu değerlendirmesi yapılarak başvuru sahibi hakkında anılan Kanun’un 58’inci maddesi gereğince ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca başvuru sahibinin şikâyetine ilişkin idarece alınan karardan başvuru sahibinin geçici teminatının iade edilmeyerek gelir kaydedildiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi değil, yasaklama işleminin başvuru konusu yapıldığı tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi kapsamında tesis edilen bir işlem olarak yasaklama kararının niteliği ve bu işlemin denetiminin Kanun’un 53’üncü maddesinde Kurum’un görev alanında sayılmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibi hakkında tesis edilen yasaklama kararının kaldırılmasına ilişkin talebinin incelenmesi hususu bakımından Kurumun görev ve yetkisinin bulunmadığı, anılan karara karşı İdare Mahkemelerinde dava açılması gerektiği anlaşılmıştır.

Ayrıca başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işlemi sözleşme imzalandıktan sonra gerçekleştirildiğinden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Kurumun görev ve yetkilerinin belirlendiği 53’üncü maddesinde yer alan “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.”hükmü gereğince söz konusu işleme ilişkin iddianın da Kurum’un görev alanında bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu bağlamda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,"

Karar verilmiştir.

Ankara 8. İdare Mahkemesinin 13.05.201- tarihli ve E:201-/15--, K:20--/7--- sayılı kararı ile Kurul Kararının geçici teminatın irat kaydedilmesine ilişkin kısmı iptal edilmiş ise de, Danıştay 13. Dairesi'nin  01.12.2014 tarih ve E:20--/34--, K:2014/38--- sayılı kararı ile yerel mahkeme kararının BOZULMASINA karar vermiştir:

 Danıştay 13’üncü Dairesinin 01.12.2014 tarihli kararı:

  “… Yukarıdaki hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, idare tarafından Kanun'un 41. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreler beklendikten sonra, 42. maddeye göre sözleşmeye davet ile ilgili sürecin başlatılması suretiyle sözleşmenin imzalanmasının mümkün olduğu, anılan sürelere uygun olarak sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının esasının Kurul'ca inceleme olanağı bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

                Bu durumda, 4734 sayılı Kanun'un 41. ve 42. maddelerine uygun olarak 20.06.2013 tarihinde sözleşmenin imzalanmasından sonra, 16.07.2013 tarihinde idareye yapılan şikâyet başvurusunun ve 01.08.2013 tarihinde yapılan itirazen şikâyet başvurusunun 4734 sayılı Kanun'un 55. ve 56. maddeleri uyarınca incelenmesi mümkün olmadığından, Kamu İhale Kurulu'nun başvurunun görev yönünden reddine ilişkin kararına karşı açılan davanın reddi gerekirken, dava konusu işlemin (geçici teminatın irat kaydına ilişkin kısmının) iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. …”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13