Sözleşmede Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartların Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu

İtirazen Şikayet Başvurusunun Somut Delillere Dayanması Zorunluluğu

Sözleşmede Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartların Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu

Sözleşmede Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartların Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu

Ankara 6. İdare Mahkemesi 19.09.2017 tarihli kararı:

  “… Dava dosyasının incelenmesinden; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın alma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 20.04.2017 tarihinde açık İhale usulü ile gerçekleştirilen 2017/114843 ihale kayıt numaralı İzmir Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanında Bulunan Meydan, Bulvar, Cadde ve Ana Yolların Temizlik ihalesine İlişkin ihale dokümanını satın alan davacı tarafından, Sözleşme Tasarısının Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesi çerçevesinde işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanacak olan ceza miktarlarının belirlendiği, ancak bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin feshedileceği hususuna ilişkin bir düzenleme yapılmadığı ve bu durumun Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmesinin 26 numaralı dipnotunda yer verilen açıklamalara aykırılık teşkil ettiğinden bahisle 26.04.2017 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, ileri sürülen iddianın yerinde olmadığından bahisle Kamu İhale Kurulu’nun 07.06.2017 tarih ve 2017/UH.III-1574 sayılı Kararı ile itirazın  reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İnceleme

      İhale dokümanında işin süresinde bitirilmemesine ilişkin ceza oranının belirlendiği, ancak işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi hâlinde idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarının ve bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin feshedileceği hususunda bir belirleme yapılmadığı, bu çerçevede, ihale dokümanında yer alan mevcut düzenlemelerin Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin26 numaralı dip notunda yer verilen açıklamalara uygun olmadığı açık olup, söz konusu eksikliğin, idarelerce yapılacak sözleşmelerin Tip Sözleşme" hükümleri esas alınarak düzenleneceği ve sözleşmelerde sözleşmenin feshine ilişkin şartların belirtilmesinin zorunlu olduğu yönündeki 4735 sayılı Kanun'da yer alan emredici kurallara da aykırı olduğu görülmektedir.

Sonuç

         Her ne kadar Kamu İhale Kurulu’nca, anılan düzenlemenin işin yürütülmesi aşamasında işin sözleşmeye uygun olarak uygulanmasında bir engel oluşturmayacağı, ayrıca bu hususun sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu ve teklif vermeye bir engel teşkil etmediği isteklilerden birini diğerine karşı avantajlı duruma getirmediğinden bahisle  anılan iddia yerinde görülmemiş ise de; 4734 sayılı Kanun uyarınca ihale dokümanının parçası olan sözleşme tasarısında mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi hâlinde, anılan aykırılıkların teklif vermeye engel teşkil edip etmediğinden bağımsız olarak işlem tesis edilmesi gerekmekte olup aksi kabulün, dokümana itiraz hakkının işlevsizleştirilmesine sebep olacağı sonucuna varılmaktadır. Bu nedenle, 4735 sayılı Kanun ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’ye uygun olarak hazırlanmayan sözleşme tasarısına yönelik itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13