Sözleşme İmzalanmadan Önce İbrazı Gereken Belgelerin İdareye Sunulmadığı Sözleşme

Sözleşme İmzalanmadan Önce İbrazı Gereken Belgelerin İdareye Sunulmadığı Sözleşme

Sözleşme İmzalanmadan Önce İbrazı Gereken Belgelerin İdareye Sunulmadığı Sözleşme

Sözleşme imzalanmadan önce ibrazı gereken belgelerin idareye sunulmadığı sözleşmenin usule uygun olarak yapılmadığı iddiasının sözleşmenin imzalanmasından önceki aşamayı ifade eden ihale sürecinde gerçekleşmesi nedeniyle itirazen şikayet başvurusunun görev yönünden reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında Ankara 16. İdare Mahkemesinin 05.02.2013 tarihli E:2012/1859 sayılı kararı.

Toplantı No : 2013/020 Gündem No : 20 Karar Tarihi : 08.03.2013 Karar No : 2013/MK-74 Şikayetçi: Dolunay Temizlik Yemek Gıda Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. İhaleyi yapan idare: Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Başvuru tarih ve sayısı: Başvuruya Konu İhale: Kamu İhale Kurulunun 12.09.2012 tarih ve 2012/UH.II-3619 sayılı kararı hakkında Ankara 16. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması. Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: Karar: Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 25.07.2012tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2012/84367 IKN'li “Sungurlu 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Ortaöğretim Yemek İşi” ihalesine ilişkin olarak, Dolunay Temizlik Yemek Gıda Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.08.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.08.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 17.08.2012tarih ve 28928sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 12.09.2012tarihli ve 2012/UH.II-3619sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir. Davacı Dolunay Temizlik Yemek Gıda Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 16. İdare Mahkemesinin 05.02.2013 tarihli E:2012/1859 sayılı kararında, “…Uyuşmazlık konusu olayda yasa koyucunun Kamu İhale Kurulunun ihale incelemeleri konusundaki yetkilerini ihale sürecindeki işlemlere ilişkin “kanuna aykırılıklar” ile sınırlı tuttuğu, Kanuna aykırılığın ise kanunun açıkça emrettiği bir hususun idarece yerine getirilmemesi ya da kanunun açıkça yasakladığı bir eylem, karar ya da işlemin idarece alınmış veya icra edilmiş olması anlamına geldiği, bu bağlamda dava konusu ihalede idarenin idari şartname hükümleri uyarınca sözleşme imzalanmadan önce ibrazı gereken belgelerin ibraz edilmesini/edilmemesini dikkate almaksızın sözleşme imzalamasının usule (dava konusu ihaleye ilişkin idari şartnameye) uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu durumda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56. maddesindeki “kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olmasının itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine engel teşkil etmeyeceğine” dair hükmü de dikkate alındığında davacının ihale üzerinde bırakılan isteklinin 14.08.2012 tarihinde imzalanan sözleşme öncesinde yukarıda anılan belgeleri idareye sunmadığı, sonuç olarak sözleşmenin usule uygun olarak yapılmadığına ilişkin iddiasının sözleşmenin imzalanmasından önceki aşamayı ifade eden ihale sürecinde gerçekleştiği anlaşılan bir husus olduğu anlaşıldığından davalı idarece işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken kendisine yapılan itirazen şikayet başvurusunun görev yönünden reddinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan hukuka aykırılığı açık olan işlemin uygulanması halinde, ihale konusu işin başlatılacağı, dolayısıyla telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkabileceği açıktır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Anayasanın 138/4’üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, Açıklanan nedenlerle; 1- Kamu İhale Kurulunun 12.09.2012tarihli ve 2012/UH.II-3619sayılı kararının iptaline, 2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak esasın incelenmesine geçilmesine, Oybirliği ile karar verildi. Mahmut  GÜRSES Başkan Kazım  ÖZKAN II. Başkan Ali Kemal  AKKOÇ Kurul Üyesi Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet  ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi  

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13