Sözleşme ve İhale Karar Damga Vergisinin Yüklenici Karı ile Birlikte Değerlendirilmesi

Sözleşmenin İmzalanmasından Sonraki İşlemlerin Kamu İhale Kurumu'nun Görev Alanında Olmadığı

Sözleşme ve İhale Karar Damga Vergisinin Yüklenici Karı ile Birlikte Değerlendirilmesi

Sözleşme ve İhale Karar Damga Vergisinin Yüklenici Karı ile Birlikte Değerlendirilmesi

Danıştay 13. Dairesinin 20.01.2017 tarihli kararı:

            “… Davacının gerek şikâyet gerekse itirazen şikâyet başvurusunda muafiyet belgesi alınmasa bile yüklenici kârı, sözleşme ve genel giderlere karşılık olarak öngördükleri tutarın açıklanması istenilen sözleşme ve ihale kararına ilişkin damga vergisi tutarını açıklamakta yeterli olduğu iddiasını ileri sürdüğü, ihaleyi yapan idare ile Kurul tarafından bu iddiaya ilişkin olarak herhangi bir inceleme ve değerlendirme yapılmadığı, oysa bir iş kalemi olarak değerlendirilmeyen ve mevzuatta oranı ve karşılığı sabit olarak belirlenmiş olan sözleşme giderlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesinin isteklinin teklifinde kâr, sözleşme ve genel gider olarak öngörülen tutarın bu kanuni yükümlülükleri de karşılamaya yeterli olup olmadığının incelenmesi suretiyle yapılacağı tabidir.

Buna göre, davacının aşırı düşük teklif açıklamalarının istenildiği 14 iş kalemi bakımından Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun biçimde açıklama yaptığı, yapılan açıklamalarda idarece açıklama istenilen anklaşman sistemlerinin, sinyallerin, ray devrelerinin, güç ünitelerinin, ETCS yol boyu ekipmanlarının, makas motorlarının, SDH iletim ve erişim sistemlerinin ve scada sistemlerinin bakım giderleri için teklif ettikleri toplam tutarın 24.273.000,00.-TL; anılan gider kalemleri için öngördükleri maliyet tutarının ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1 maddesine göre üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerine göre toplam 13.966.000,00.-TL olduğu, karar pulu, sözleşmeye ait damga vergisi ve noter harcı giderleri ile ilgili herhangi bir muafiyet olmaksızın sözleşme ve genel giderleri için hesaplanan maliyet tutarının 1.776.136,32.-TL olduğu ve bu tutarın yüklenici kârı, sözleşme ve genel giderlere karşılık gelen 10.307.000,00.-TL’den düşüldüğünde yüklenici kârı için geriye 8.530.863,68.-TL kaldığı, teklif edilen tutara karşılık gelen karar pulu, damga vergisi ve noter harcı giderlerinin ise toplam 564.104,52.-TL olduğu, sadece açıklama istenilen iş kalemlerinde öngörülen maliyete göre %26,35’lik kâr içeren davacının teklifinin bu yönüyle değerlendirmeye alınması gerekirken salt vergi, resim, harç istisna belgesi alınamayacağından bahisle teklifin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk; davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. …” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına

 Karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13