Sorgulamaya Tabi Tutulmayan İş Kalemleri İçin Teklif Edilen Toplam Bedelin Çok Düşük Olması

Geçerli Teklif Kalmaması -İhalenin İptali Kararı

Sorgulamaya Tabi Tutulmayan İş Kalemleri İçin Teklif Edilen Toplam Bedelin Çok Düşük Olması

Sorgulamaya Tabi Tutulmayan İş Kalemleri İçin Teklif Edilen Toplam Bedelin Çok Düşük Olması

Danıştay On üçüncü Dairesinin 03.05.2017 tarihli kararı:

 “Uyuşmazlıkta, ihale uhdesinde kalan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında Y.21.001/03 poz numaralı iş kaleminin birim fiyatının 23,70 TL olarak oluşturulduğu, ancak aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında maliyet cetveline sehven 23.00 TL olarak aktarıldığı, maliyet cetvelinde Y.21.001/03 poz numaralı iş kaleminin açıklama kısmında “Kamu İhale Genel Tebliği 45.1.5 maddesi gereği Kamu Birim Fiyatları tablo halinde sunularak kullanıldığından analiz düzenlenmemiştir” ifadesinin yer aldığı, Kamu Birim Fiyatları esas alınarak açıklama yapan isteklilerin analiz düzenlemelerinin de zorunlu olmadığı, bu durumda birim fiyatını 23,70 TL olarak teklif eden isteklinin maliyet cetveline sehven 23,00 TL yazmasının teklif sonucunu değiştirmediği de göz önüne alındığında, itirazen  şikayet başvurusunun reddi işleminin hukuka uygun olduğu, diğer taraftan teklifi aşırı düşük belirlenen ihale üzerinde bırakılan istekliden 24 adet iş kalemi için açıklama istenildiği, açıklama istenen kısım için 2.984.539,00 TL teklif ettiği, 140 adet iş kalemi için ise açıklama istenilmediği ve açıklama istenilmeyen kısım için 2.461,00 TL teklif ettiği, ihale komisyonunca açıklama istenilen iş kalemleri dikkate alınarak değerlendirme yapılacağı, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.3. maddesinin son fıkrasında anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesinin zorunlu olmadığı,  sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesinin yeterli olduğu, söz konusu isteklinin açıklama istenilmeyen kısım için toplam bir bedel belirttiği dikkate alındığında, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemleri için teklif edilen toplam bedelin çok düşük olduğu gerekçesiyle aşırı düşük açıklamasının kabul edilmemesinin mevzuata aykırı olacağı açıktır. Bu durumda, itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönündeki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.”

gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13