loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Şirketin %50 Hissesine Sahip Ortağının Yasaklı Olmasının Katılıma Etkisi

İhale Komisyonunca Tamamlatılamayacak Eksik Belge

Şirketin %50 Hissesine Sahip Ortağının Yasaklı Olmasının Katılıma Etkisi

Ankara ….. İdare Mahkemesi kararı ile:

“Olayda, dava konusu …..hazırlanması işi ihalesine ilişkin olarak… Ankara … noteri tarafından düzenlenen vekaletnamede …adına şirketin %50 hissesine sahip ortağı ve Müdürü SH tarafından vekalet verildiği, idarece Kamu İhale Kurumundan talep edilen teyit belgesinde SH hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca …kamu davası açıldığının anlaşılması üzerine, davacı şirketin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatı irat kaydedildiği görülmekte ise de, davacı şirketin %50 ortağı ve temsile yetkili müdürü SH hakkında … kamu davası açılmış olması, 4734 sayılı Kanun'un 58. ve 59. maddelerinde hüküm altına alınan, kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı ile hakkında kamu davası açılmasına karar verilenlerin, yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağına ilişkin yaptırımların kapsamının Kamu İhale Genel Tebliği'nde yapılan düzenleme ile genişletilerek Kanunla düzenlenmeyen geçici teminat irat kaydedilmesi kuralının, yukarıda yer verilen Kamu İhale Genel Tebliğiyle getirilmesine hukuken olanak bulunmadığı gibi, 4734 sayılı Kanun'da haklarında ihalelere girme yasağı bulunanların, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da ihalelere katılma yasağının uygulanacağı hükme bağlanmış olduğundan, anılan Kanunda hakkında ihalelere katılma yasağı bulunan şirket ortağının sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olmaması halinde, sermaye şirketinin, ortağı hakkında uygulanan yasaklamanın devam ettiği süre içerisinde ihalelere katılamayacağı yönünde bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu durumda, davacı şirketin sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip olmayan ortağı hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesi nedeniyle yargılama sonuna kadar Kanun kapsamanda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağına ilişkin yaptırımın ortağı olduğu şirket için uygulanamayacağı açık olup, davacı şirketin % 50 ortağı ve temsile yetkili müdürü SH hakkında … tarihinde kamu davası açılmış olması nedeniyle Kanundan doğan yasaklılık halinin davacı sermaye şirketinin ihalelere katılmasına engel teşkil etmeyeceği anlaşıldığından, itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle “yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.

            Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, anılan Mahkeme kararı üzerine Kamu İhale Kurulunun …sayılı kararı ile,

“1-) Kamu İhale Kurulunun …Kararının iptaline,

2-) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen …dava konusu yürütmenin durdurulması kararına Kurum tarafından itiraz edilmesi üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesinin …kararı ile,

….

Açıklanan nedenlerle davalı idare itirazının kabulü ile Ankara… Mahkemesi’nin …. sayılı yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne yönelik kararının kaldırılmasına, 2577 sayılı Yasanın 27. Maddesinin 2 .fıkrasında belirtilen koşullar dava konusu olayda bir arada bulunmadığından yürütmenin durdurulması isteminin REDDİNE” ….

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, anılan Mahkeme kararı üzerine Kamu İhale Kurulunun 27.02.2012 tarih ve 2012/MK-49 sayılı kararı ile,

“1-) Kamu İhale Kurulunun … sayılı Kararının iptaline,                                                               

2-) Anılan mahkeme kararı gereğince …. Kurul Kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

Daha sonraki aşamada  Ankara … İdare Mahkemesince ….“dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Daha sonra; Kurum tarafından, …….iptal kararının, yürütmesinin durdurulması talebiyle temyiz yoluna gidilmiş ve Danıştay 13. Daire tarafından 18.09.2012 tarihinde, anılan İdare Mahkemesi kararının “yürütmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.

Daha sonra; temyiz incelemesi sonucu Danıştay 13. Dairesince …kararı ile “...Ankara 4. İdare Mahkemesinin verilen …..kararında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temiz istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına” karar verilmiş olup…”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz