Şikayet – İtirazen Şikayet Sürelerini İdarenin Bildirim Yükümlülüğü

Şikayet - İtirazen Şikayet Sürelerini İdarenin Bildirim Yükümlülüğü

Şikayet – İtirazen Şikayet Sürelerini İdarenin Bildirim Yükümlülüğü

Şikayet-İtirazen Şikayet Süreleri

İdarenin Bildirim Yükümlülüğünü Doğru Şekilde Yerine Getirmek Zorunda Olduğu- İstekli Aleyhine Hak Kaybettirici Sonuç Doğacağının Kabul Edilemeyeceği Hakkında 

Danıştay 13. Dairesi'nin 25.12.2014 tarihli kararı :

             “…Uyuşmazlıkta; Başıbüyük İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece alınan ve davacının hak kaybına veya zarara uğradığını ileri sürdüğü 31.05.2011 tarih ve 16765 sayılı düzeltici kesinleşen ihale kararında “…Bu kararın bildiriminden itibaren süresi içinde 4734 sayılı Kanun’un 55. Maddesi uyarınca şikayet başvurusunda bulunulabilecektir.” ifadesine yer verildiği görülmektedir.

Bu durumda; anılan kararda başvuru yolu ve süresi olarak 4734 sayılı Kanun’un 55. maddesinde yer alan şikayet mekanizmasına yer verilmesi suretiyle idarenin bildirim yükümlülüğü doğru şekilde yerine getirilmediğinden, davacının itirazen şikayet başvurusunun esası hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

            Uyuşmazlığın düzenleyici işlemin iptaline yönelik kısmına gelince;…

            …Bu durumda, uygulama işlemi üzerine düzenleyici işlemin iptali istemiyle dava açıldığından söz edilemeyeceğinden, 03.01.2009 tarih ve 27099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 03.05.2011 tarih ve 27923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’le değişik ilgili maddelerinin iptali istemiyle 26.08.2011 tarihinde açılan davanın anılan Yönetmeliğin 14. maddesinin 3. fıkrasına yönelik kısmının süre aşımı nedeniyle esasının incelenmesi olanağı bulunmamaktadır.

            …Bu hâliyle, iptali istenen ilgili Yönetmeliğin 23. maddesinin 2. fıkrası hükümlerinin, ihale sürecinin uzatılmasının önlemesi ve doğabilecek zararların engellenmesinin hedeflenmesine yönelik olarak, aynı zamanda Kanun'un amaçlarına uygun şekilde düzenlediği sonucuna varıldığından, söz konusu düzenlemede hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; Kamu İhale Kurulu'nun 11.07.2011 tarih ve 2011/UY.II-2317 sayılı kararının iptaline, davanın, 03.01.2009 tarih ve 27099 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik"in 03.05.2011 tarih ve 27923 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 14. maddesinin 3. fıkrasının iptali istemi yönünden 2577 sayılı Kanun'un 15/1-b maddesi uyarınca süre aşımı yönünden reddine, 23. maddesinin 2. fıkrasının iptali istemi yönünden reddine”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13