Şikayet Hakkının Düşürülmesi – Aynı Saate Verilen Duruşma

Şikayet Hakkının Düşürülmesi - Aynı Saate Verilen Duruşma

Şikayet Hakkının Düşürülmesi – Aynı Saate Verilen Duruşma

Şikayet Hakkının Düşürülmesi - Aynı Saate Verilen Duruşma

T.C.
YARGITAY
11. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y    İ L A M I
Esas No : 2012/20181
Karar No : 2013/1312
Tebliğname No : IC - 2012/33811
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : ........ İcra Ceza Mahkemesi
TARİHİ : .............
NUMARASI : 2010/.......... (E) ve 2011/........... (K)
SANIK : .................
SUÇ : Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak
HÜKÜM : Düşme
TEMYİZ EDEN : Şikayetçi vekili
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma
Şikayetçi vekilinin 06.09.2010 havale tarihli eski hale getirme talebi temyiz dilekçesi olarak kabul edilerek yapılan incelenmede;
 01.06.2005 tarihli Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 50. maddesinin birinci fıkrasında, “mahkemelerin iş durumlarına göre duruşma yapılacak gün ve saatlerin bir sıra dahilinde yazıldığı defter” olarak tanımı yapılan ve aynı yönetmeliğin 46/d maddesi  uyarınca tutulması zorunluluğu bulunan  “duruşma günleri defteri” ile yine aynı Yönetmeliğin “Duruşma listesi” başlıklı 81. maddesinde  ise, “Duruşmalı işlerde mübaşir tarafından; mahkemesi, mağdur, şikayetçi ve sanık ile vekillerinin isimleri ve duruşma tarih ve saati yazılmak suretiyle bir liste düzenlenir ve bu liste duruşma salonu dışında herkesin görebileceği bir yere asılır. Bu listelerin bir sureti ayrı bir dosyada saklanır.” hükümleri uyarınca, mahkemece her dava dosyası için değişik saatler belirleyerek duruşmalara devam etmek, böylelikle taraflara ve vekillerine  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 36. maddesindeki “…meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip…” olduğu güvencesini vermek ve tarafların usul hükümlerine riayet edip etmediklerinin denetimini mümkün hale getirmek gerekir. 
Adı geçen şikayetçinin taraf olduğu toplam 12 dava dosyalarının duruşma defterine 10. sıradan 22. sıraya kadar kaydı yapılarak  saat 10:00 – 11:00 arasında olmak üzere tek bir süre  verilmiş olduğunun anlaşılması karşısında; taraflar aleyhine haksız bir sonuca sebebiyet verilmemesi açısından, söz konusu dosyalarla ilgili olarak davaların duruşmasının bitmesi muhtemel olan ve sonraki duruşmaların başlayacağı  saat olan 11:00‘a kadar beklenerek gelen olmaması halinde şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi gerektiği düşünülmeden bu saatten önce tutanak tutulmak suretiyle yazılı şekilde düşme kararı verilmesi,     
Yasaya aykırı, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA,  24.01.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.
 
Başkan                   Üye                     Üye                         Üye                        Üye
H.EKEN                H.UĞUR             M.BUDAK             Dr.İ.ŞAHİN           H.KESKİN
 
 
Kararına Uygundur.
Yz.İşl.Md.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13