Şikâyet Başvuru Süresinin Başlangıcı

Şikâyet başvuru süresinin başlangıcı

Şikâyet Başvuru Süresinin Başlangıcı

Şikâyet Başvuru Süresinin Başlangıcı

  •  Şikâyet ve itirazen şikâyet sürelerinin hesaplanmasında hangi tarih dikkate alınmalıdır?

  • İhalenin ilk oturumunda öğrenilen bilgilere karşı şikâyet süresi ne zaman başlar?

  • İhale komisyonu kararının başlangıcından itibaren şikâyet süresi içinde dillendirilen itiraz sebepleri incelenir mi?

  • Hukuka aykırı işlem ve eylemlerin farkına varıldığı tarihin, ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilmesi gerektiği hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 09.03.2022 tarihli kararı*:

“1- Dava konusu Kurul kararının davacıların itirazen şikâyet başvurusunda yer alan ikinci ve üçüncü iddialar yönünden başvurunun reddine ilişkin kısmı bakımından davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabetsizlik görülmemiştir. 2- Davacıların itirazen şikâyet başvurusunda yer alan "MB008, MB009, MB018, MB026, MB027 iş kalemleri dışında kalan ve teklif fiyat nitelik puanlamasında dikkate alınan 14 iş kaleminin birim fiyatlarının, ilişkili olduğu ve referans alındığı kamu kurumu analizleri ve birim fiyatlarına göre çok yüksek belirlendiği" yolundaki birinci iddiaya gelince; Aktarılan mevzuat uyarınca, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla şikâyet başvurusunun, bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren yapılması gerekmekte olup, hukuka aykırı işlem ve eylemlerin farkına varıldığı tarih, ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilmelidir. Dava konusu işlemde, şikâyete konu işlemin farkına varıldığı ya da farkına varılmış olması gereken tarihin ihale tarihi olduğu ve başvuru sürelerinin bu tarih esas alınarak hesaplandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, başvuru süresinin ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale komisyonu kararının davacıya tebliğ edildiği 15/09/2021 tarihinden itibaren hesaplanması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, davacı tarafından şikâyet başvurusunun süresi içinde (24/09/2021 tarihinde) yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla, mezkûr iddia bakımından başvurunun süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk, bu kısım yönünden davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.”     *Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13