SGK’lı Olarak Çalışılan Kurum İle Sözleşme Yaparak İş Deneyim Belgesi Alınabilir mi ?

Yapım İhalelerinde İş Deneyim Belgesi

SGK’lı Olarak Çalışılan Kurum İle Sözleşme Yaparak İş Deneyim Belgesi Alınabilir mi ?

SGK'lı Olarak Çalışılan Kurum İle Sözleşme Yaparak İş Deneyim Belgesi Alınabilir mi ?

Kişinin SGK'lı olarak çalıştığı kurum ile sözleşme yaparak iş deneyim belgesi elde etmesinin mümkün olmadığı hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 30.09.20** tarih ve E:20*/19**, K:20**/23** sayılı kararı;

“… Aktarılan mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, 4734 sayılı Kanun'un 10. Maddesinin ilk hâlinde, kamuya veya özel sektöre gerçekleştirilen işlerin belirli bir oranda tamamlanması, iş deneyimine ilişkin şartların gerçekleşmesi için yeterli görülürken, 5812 sayılı Kanun'un 3.maddesi ile değişik mevcut hâlinde, ''taahhütte bulunan'' yükleniciler için mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesinde belirli şartların gerçekleşmesinin arandığı anlaşılmaktadır.

Kanun koyucu tarafından, yeni düzenlemeyle ve hususî olarak bir şeyi yapmayı üstüne alma, üstlenme anlamına gelen ''taahhüt'' kavramına yer verilmiş olması nedeniyle yüklenicilerin belirli bir organizasyon içinde ve kararlaştırılan şartlar altında sözleşmeyi ifâ edip edemeyecekleri, sorumluluklarını yerine getirip getiremeyecekleri ve netice itibarıyla iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için gerekli şartları gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerine ilişkin hususlara vurgu yapıldığı ve bu hususların ayrıntılı bir şekilde düzenlendiği görülmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından iş deneyimine ilişkin beyan edilen hususları tevsik etmek üzere Ö… D… H… ile 20/07/2017 tarihinde akdedilen sözleşmenin sunulduğu, bahse konu sözleşmenin "Konusu” başlıklı 2. maddesinde, "Sözleşme, D…’ya fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi için gelen hastalara ve/veya kendi tarafından ikmal edilen hastalara T… Y… tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi ve bu hizmetlerin verilmesi esnasında tarafların birbirlerine karşı olan tüm yükümlülüklerini kapsamaktadır. T… Y…’un D…  ile ilişkisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi ile sınırlıdır. Tarafların karşılıklı anlaşması ile T… Y… D…’nın SGK’lı çalışanı olabilecektir.”; “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı 3. maddesinde, 6. Çalışma saatleri TARAFLARCA, iş kanunları çerçevesinde ve fizik tedavi hizmetlerine uygun olacak şekilde belirlenir. Yapılacak değişiklikler TARAFLAR’ın onayından sonra uygun olacak şekilde belirlenir. Yapılacak değişiklikler TARAFLAR’ın onayından sonra uygulamaya konulur. ” açıklaması yer almaktadır.

Ö… D… H… tarafından 25/03/2020 tarih ve 2020/383 sayılı yazı ekinde gönderilen belgeler arasında yer alan açıklayıcı yazıda, "... Ö… D… H…  ile bahse konu T… Y… arasında 20/03/2017 tarihinde imzalanan sözleşmede de anlaşılacağı üzere bünyemizde kurulmuş olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi ile ilgili tüm işlemleri (hastaların seans takip ve düzenlemeleri, ünitede çalışan personellerin çalışma düzenleri ve takipleri, sarf malzeme ihtiyaçları vb..) ünitenin tüm ihtiyacı ve işleyişi ile ilgili her türlü gereksinimi T… Y…’un bilgi, birikim ve becerisinden yararlanarak Doktorlarımızın ve Yönetim Kurulumuzun verdiği destekle ünitenin idaresini yürütmektedir. T… Y… ve ünitede çalışan personeller hastanemiz bünyesinde SGK lıdır ve SGK dökümleri ekte sunulmaktadır. Ayrıca T… Y… ünitemizdeki hastalarımıza Fizyoterapi ve Rehabilitasyon seansları uygulamaktadır. T… Y… ünitemiz kurulduğu günden itibaren tüm bilgi, birikim ve becerilerini ortaya koyarak reklam ve tanıtım, çalışacak ekibin kurulması, cihaz ve gerekli ekipmanların temini ve hasta portföyünün oluşmasını sağlayarak kapasitemizi %100 çalışır hale getirmiştir. Bunu kurmuş olduğu ekiple, koordineli ekip çalışması yaparak başarmıştır. Bu alanda başarılı olması sebebiyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitemizin tüm işleyişini Mesul Müdürlüğümüzün sorumluluğunda T… Y… yürütmektedir. Ünitemizin çalışma günleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi’dir. Çalışma Saatleri: Hafta İçi: 08:00-18:00 Cumartesi: 08:00-18:00 Fizik Tedaviye ihtiyacı olan tüm hastalarımızın (A-B-C-D grupları dahil) Uzman Hekimlerimizin düzenlemiş olduğu tedavi orderları doğrultusunda hizmet vermektedir. T… Y… kuruluşumuzla 20.02.2017 tarihinde imzalamış olduğu sözleşmedeki maddeler doğrultusunda tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. ...” ifadelerine yer verildiği görülmektedir.

Buna göre, davacının iş deneyimini tevsik etmek için SGK'lı çalışanı olduğu hastane ile yapmış olduğu sözleşmeyi sunduğu, davacının mesul müdürlüğünü yaptığı ünitenin haftanın altı günü, 08:00-18:00 saatleri arasında çalıştığı söz konusu hastanenin gönderdiği yazılardan anlaşılmaktadır.

İş deneyiminin bir taahhüt ve organizasyon işi ile elde edilebileceği, çalışılan kuruma karşı taahhüde girilemeyeceği, çalışan ile işveren arasında iş deneyiminin temelinde olması gereken karşılıklı denetim mekanizmasının bulunmadığı, iş deneyimine konu işin gerçekten yapılıp yapılmadığının ve kapsamının denetiminin mümkün olmadığı, kişinin SGK'lı olarak yaptığı iş ile sözleşme çerçevesinde yaptığı işin ayrımının yapılamayacağı, bu bağlamda, davacının sözleşme kapsamında mı yoksa sigortalı olarak mı çalışma yaptığının ayrımının yapılmasının mümkün olmadığı, aksinin kabulü hâlinde SGK'lı çalışanın işvereni ile yapacağı bir sözleşme ile iş deneyim belgesi kazanabileceği dikkate alındığında, davacının SGK'lı olarak çalıştığı kurum ile sözleşme yaparak iş deneyim belgesi elde etmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu belgelerin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığından bahisle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13