Personel Hizmet Alımı İhalelerinde Engelli İşçi Çalıştırılması / Engelli İşçi İndirimi

Şirket Ortaklığı Şartı Değerlendirilirken İlişik Kesme Tarihinin Dikkate Alınamayacağı

Personel Hizmet Alımı İhalelerinde Engelli İşçi Çalıştırılması / Engelli İşçi İndirimi

Personel Hizmet Alımı İhalelerinde Engelli İşçi Çalıştırılması / Engelli İşçi İndirimi

Hazine Yardımı Dikkate Alınarak Belirlenen Teklif Fiyatının Usul Ve Yasaya Uygun Olduğu Hakkında Danıştay 13. Dairesi'nin 05.03.2015 tarihli kararı

            “...Dosyanın incelenmesinden: Aksu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri-Müdürlüğü tarafından 25.10.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Yardımcı Hizmetler Sınıfında Çalıştırılmak Üzere Personel Hizmet Alımı" ihalesinde 150 kişinin çalıştırılacağının ihale dokümanında belirtildiği, ihaleye katılan iş ortağı davacı şirketlerce kanunen çalıştırılması gereken en az beş özürlü işçi sayısı üzerinden Hazînece karşılanacak işveren priminin toplam personel maliyetinden düşülmesi suretiyle yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece kabul edildiği, ancak ihaleye katılan bir isteklinin yaptığı itirazen şikâyet başvurusu üzerine iş ortağı davacı şirketlerce yapılan açıklamanın Kamu İhale Kurulu'nca uygun bulunmayarak Kurul'un 16.12.2013 tarih ve 2013/UH.I-4761 sayılı kararıyla davacı şirketlerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verildiği, davacı şirketler tarafından da Kurul kararının söz konusu kısmının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

            Bakılan uyuşmazlıkta; iş ortağı olan davacı şirketler tarafından, ihale konusu işte 150 işçi çalıştırılacak olması nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi gereğince 150 işçinin % 3'üne tekabül eden 5 engelli işçi çalıştırılacağı öngörülerek engelli işçi indirimi hesaplanmak suretiyle 3.986.038,05-TL teklif verildiği görülmektedir.

                Bu durumda, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 30. maddesi gereğince özel sektör iş yerlerinde engelli işçi çalıştırılmasının zorunlu olduğu ve işverene ait olan prim miktarının anılan madde kapsamında çalıştırılan engelli işçiler bakımından Hazine'ce karşılandığı dikkate alındığında, bunun ihale kapsamında bir maliyet unsuru olarak gösterilmesi durumunda kamu zararının ortaya çıkacağı ve yüklenici şirket tarafından gerçekte yapılmayan bir giderin idarece yükleniciye ödenmesi söz konusu olacağından, davacı şirket tarafından Kanun'da belirlenen yükümlülük kapsamında çalıştırılması gereken 5 engelli işçi için yapılan Hazine yardımı dikkate alınarak belirlenen teklif usulüne uygun olup, istekli bir firmanın itirazen şikâyeti üzerine Kamu İhale Kurulu'nca alman 16.12.2013 tarih ve 2013/UH.I-4761 sayılı kararın, iş ortağı olan davacı şirketlerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinin düzeltici işlem olarak belirlenmesine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13