Özel Sektöre Yapılan İşlerde İş Deneyiminin Tevsiki – Kısmi Zamanlı Personel Çalıştırılması

İdarece Başvuru Süresi ve Merciinin Yanlış Gösterilmesi

Özel Sektöre Yapılan İşlerde İş Deneyiminin Tevsiki – Kısmi Zamanlı Personel Çalıştırılması

Özel Sektöre Yapılan İşlerde İş Deneyiminin Tevsiki - Kısmi Zamanlı Personel Çalıştırılması

İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde iş deneyiminin tevsiki, İster tam zamanlı isterse kısmi zamanlı çalışma olsun, işin mahiyetinden personel çalıştırılmasının zorunlu olduğunun anlaşılması halinde sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu, Personelin sadece tam zamanlı olarak çalıştırılması hâlinde söz konusu belgelerin sunulmasının gerektiği ilişkin Kamu İhale Kurulu değerlendirmesinde hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

Danıştay 13. Dairesi’nin 19/10/2021 tarihli kararı:

“…Bu bağlamda, FSM Ltd. Şti. tarafından sunulan sözleşme incelendiğinde; dekor nakliyesi, kurulumu, oyuncuların ikramları, sanatçıların transferleri, etkinliklerde ses sistemi, sahne, ışık sistemi, truss kurulumu, led ekran kurulumu, zeminin halı kaplanması ve ikram hazırlığı işinin mahiyetinden personel çalıştırılmasının zorunlu olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47. maddesi uyarınca iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde "o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin" teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu dikkate alındığında, söz konusu istekli tarafından teklif dosyasında sunulan sözleşmenin ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen fatura suretlerinin anılan isteklinin iş deneyiminin değerlendirilmesi için yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır.

Nitekim 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Kısmî Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi” başlıklı 13. maddesinde, “İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir...” kuralına yer verildiği, aynı Kanun’un 63. maddesine dayanılarak çıkarılan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin “Kısmî Süreli Çalışma” başlıklı 6. maddesinde, “İş yerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmî süreli çalışmadır.” tanımlamasının yapıldığı, dolayısıyla, iş mevzuatında kısmî süreli çalışmanın iş yerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma olarak düzenlendiğinin anlaşıldığı, sosyal güvenlik mevzuatında kısmî süreli çalışma tanımının iş mevzuatındaki gibi düzenlendiği, kısmî süreli çalışanların prim ödeme gün sayısının nasıl belirleneceği hususunun ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesinde ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 101. maddesinde yer aldığı, buna göre hem 5510 sayılı Kanun'da hem de Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde, kısmî zamanlı çalışan işçilerin söz konusu çalışmaları için işverenlerinin prim ödemekle yükümlü olduğunun görüldüğü, dolayısıyla kısmî zamanlı çalışılan işlerde de, o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin düzenlenebileceğinin anlaşıldığı, bu bağlamda, davalı idarenin "personelin sadece tam zamanlı olarak çalıştırılması hâlinde söz konusu belgelerin sunulmasının gerektiği”ne ilişkin iddiasının, hem kısmî hem de tam zamanlı çalışmada söz konusu belgelerin düzenlenebileceği ve anılan Yönetmelikte bu şekilde bir ayrım yapılmadığı hususu karşısında bir geçerliliği bulunmadığı açıktır.

Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun davacının 2. iddiası bakımından reddine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk, bu kısım yönünden davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır…” şeklinde karar verilmiştir

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13