Özel Sektöre Karşı Taahhüt Edilen Ve Gerçekleştirilen İşlere İlişkin İş Deneyim Belgelerinde Apostil Şerhi

Özel sektöre karşı taahhüt edilen ve gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgelerinde apostil şerhi

Özel Sektöre Karşı Taahhüt Edilen Ve Gerçekleştirilen İşlere İlişkin İş Deneyim Belgelerinde Apostil Şerhi

Özel Sektöre Karşı Taahhüt Edilen Ve Gerçekleştirilen İşlere İlişkin İş Deneyim Belgelerinde Apostil Şerhi

Apostil tasdik şerhinin iş deneyim belgesinde yer alan ülke idarelerinin yetkililerinin, imzasının ve mührünün doğruluğuna ilişkin düşülmesi gerekmekte ise de bu durumun iş deneyim belgesinin idare tarafından düzenlendiği ve hâliyle idari bir belgenin söz konusu olduğu durumlara özgü olduğu,

Özel sektöre taahhüt edilen bir iş neticesinde özel sıfatla imzalanan iş deneyim belgesinin noter tasdiki ile "resmî belge" hüviyeti kazanacağı,  apostil tasdik şerhinin, belgeyi "resmî belge" hüviyetine taşıyan imza, sıfat ve mühre ilişkin olarak verilmesi gerektiği,

Özel sektöre karşı taahhüt edilen ve gerçekleştirilen işe ilişkin noter huzurunda imza edilen ve  noter tarafından imzalanıp kaşelenen iş deneyim belgesi ile ilgili olarak apostil tasdik şerhi vermeye yetkili olan merci tarafından ilgili noterin imza, sıfat ve mührünün tasdik edilmiş olması karşısında teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

Danıştay 13. Dairesi'nin 29.09.2022 tarih kararı,

 “Görülmekte olan uyuşmazlık, özel sektöre karşı taahhüt edilen ve gerçekleştirilen bir işe ilişkin olup noter huzurunda imzalanan bir iş deneyim belgesinde, apostil tasdik şerhinin iş deneyim belgesini düzenleyen iş sahibi şirket yetkililerinin imza ve sıfatına yönelik değil de ilgili belgenin huzurunda imzalandığını beyan eden noterin imza, sıfat ve mührüne yönelik olarak verilmesinden kaynaklanmaktadır. Her ne kadar 18/11/2015 tarihinde Dairemizin tüm üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda ihalelere katılımda yeterlilik şartı olarak öngörülen iş deneyim belgelerinin bir noter senedi olmadığı, bu belgelerin Sözleşme kapsamındaki idari belgeler arasında yer aldığı, dolayısıyla apostil tasdik şerhinin iş deneyim belgesinde yer alan ülke idarelerinin yetkililerinin, imzasının ve mührünün doğruluğuna ilişkin düşülmesi gerektiği belirtilmiş ise de, dava konusu olayın mahiyetinin bazı yönlerden farklılık ve özellik arz ettiği görülmektedir. Şöyle ki, Dairemiz kararı iş deneyim belgesinin idare tarafından düzenlendiği ve hâliyle idari bir belgenin söz konusu olduğu durumlara münhasır iken iş deneyim belgesine konu iş özel sektöre taahhüt edilen bir iş olup iş deneyim belgesini düzenleyen şahısların da resmî bir sıfatının bulunmadığı görülmektedir. Şu hâlde ilgili belgeye Sözleşme uyarınca "resmî belge" hüviyetini kazandıran unsurun, belgenin noter huzurunda imzalanması ve belge üzerinde bulunan noter mühür ve imzası olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Sözleşme'nin 1/d maddesinde, "d) Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmî beyanların resmî belge sayılacağı" kuralı yer almaktadır. Buna göre, olayımızda özel sıfatla imzalanan iş deneyim belgesi, ancak noter tasdiki ile "resmî belge" hüviyeti kazanmaktadır. Sözleşme'nin 1. maddesinde "resmî belge" tanımlandıktan sonra, 2. maddede tasdik işlemi tanımlanmakta, 3. maddede ise, tasdik işleminin resmi belgeye uygulanacağı belirtilmektedir. Buradan, apostil tasdik şerhinin, belgeyi "resmî belge" hüviyetine taşıyan imza, sıfat ve mühre ilişkin olarak verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu iş deneyim belgesi incelendiğinde, iş deneyim belgesinin konusunun özel sektöre karşı taahhüt edilen ve gerçekleştirilen bir işe ilişkin olduğu, noter huzurunda imza edildiği, noter tarafından imzalanıp kaşelendiği, apostil tasdik şerhi vermeye yetkili olan merci tarafından da, ilgili noterin imza, sıfat ve mührünün tasdik edildiği görülmektedir.

Belirtilen hukukî duruma göre, bir yandan ilgili iş deneyim belgesine resmî belge hüviyeti kazandıran imzanın noter tarafından atılan imza olduğu, diğer yandan noter tarafından iş deneyim belgesi düzenleyen şahısların belgeyi kendisi huzurunda imzaladığı yönünde beyanda bulunulduğu göz önüne alındığında, apostil tasdik şerhinin noterin imza, sıfat ve mührüne yönelik ve usulüne uygun olarak verildiği anlaşıldığından, Kurul kararının davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçelerine yer verilerek “Mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13