Ortaklık Bilgilerine Ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin Sunulmaması

Teklif Kalemlerine İlişkin Teklif Bedelinin Ticari Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı iddiası

Ortaklık Bilgilerine Ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin Sunulmaması

Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge"nin teklif dosyası ekinde sunulmamasının belge eksikliği olarak değerlendirilmesi gerektiği – Bu eksikliğin sonradan tamamlatılmasının mümkün olmadığı hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 25/10/2021 tarihli kararı:

“Uyuşmazlığa konu ihaleye ait İdari Şartname'nin 7.1. maddesinde, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklif dosyaları kapsamında beyan edilmesi gereken belgeler ve yeterlik kriterleri sayılmış olup, isteklinin tüzel kişi olması hâlinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulması gerektiği, şartnamenin 5.1. maddesinin (d) bendinde "Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge" adlı standart formun ihale dokümanını oluşturan belgelerden olduğu belirtildikten sonra, 5.3. maddesinde ise, istekliler tarafından ihale dokümanının içeriğinin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiği, teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluğun teklif verene ait olduğu, ihale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı açık bir şekilde düzenlenmiştir.

İhale dokümanında yer alan düzenlemelere karşı isteklilerce başvuruda bulunulmayarak kuralların kesinleşmesi hâlinde, istekliler tarafından teklif kapsamında şartnamede istenilen şekilde tekliflerin sunulmasının zorunlu olduğu, ihale dokümanında yer alan ve kesinleşen kuralların, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idareler tarafından uygulanmamasının ihaleler için Kanun'da öngörülen saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerini ihlâl edeceği açıktır.

Bu çerçevede, ihale dokümanına süresi içerisinde itirazda bulunulmaması sebebiyle ihale dokümanının kesinleştiği ve tekliflerin ihale dokümanı tamamen okunup kabul edilmek suretiyle verildiği dikkate alındığında, İdari Şartnamenin "ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri" başlıklı 7.1. maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca teklif dosyası kapsamında sunulması istenilen Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin ve aynı doğrultuda dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan hâliyle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan "Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler" adlı standart formun ihale dokümanında yer alması karşısında, davacı tarafından "Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge"nin teklif dosyası ekinde sunulmamasının belge eksikliği olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bu eksikliğin sonradan tamamlatılmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Öte yandan temyize konu mahkeme kararında her ne kadar davacı şirket tarafından "13/03/2019 tarih ve 9786 sayılı, 05/12/2012 tarih ve 8709 sayılı, 10/12/2013 tarih ve 8461 sayılı, 16/03/2011 tarih ve 7773 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin sunulduğu" belirtilse de, teklif kapsamında sunulması zorunlu olan "Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin" ihale tarihi itibarıyla, istekli şirketlere ait son ortaklık durumunun beyan edilmesi amacıyla istenildiği, bu belgeye ek yapılacak Ticaret Sicili Gazetelerinin ise ihale tarihi itibarıyla son ortaklık durumuna ilişkin beyanın doğruluğunun teyit edilmesi amacıyla istenildiği, teklif kapsamında "Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge" sunulması zorunlu olduğu hâlde sunulmayıp Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulması ile "ihale tarihi itibarıyla" son ortaklık durumunun tespitinin yapılamayacağı, zira dava konusu ihale 12/02/2021 tarihinde yapılmış olmasına rağmen davacının sunmuş olduğu en son tarihli Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13/03/2019 tarihine ait olduğu dikkate alındığında, tarih ve sayısı belirtilen ve ihale tarihi itibarıyla son ortaklık durumunu gösterip göstermediği anlaşılamayan Ticaret Sicili Gazetelerinin teklif kapsamında sunulmasının anılan belgenin istenilmesindeki amacı tam anlamıyla karşılamadığı görülmektedir.

Bu itibarla, davacı şirketin teklif dosyası kapsamında "Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin" sunulmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle anılan mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için 03124280313 numaralı telefonumuzdan  ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.*  

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13