Oda Kayıt Belgesinin Orijinali ile Türkçe Tercümesi Arasında Farklılık Bulunması

Mal (Kütüphane Koleksiyon Yönetim Sistemi) İhalesi

Oda Kayıt Belgesinin Orijinali ile Türkçe Tercümesi Arasında Farklılık Bulunması

Oda Kayıt Belgesinin Orijinali ile Türkçe Tercümesi Arasında Farklılık Bulunması

Danıştay 13. Dairesinin 08.12.2016 tarihli kararı:

“…Olayda, davacı iş ortaklığı’nın pilot ortağı Transsignalstroy Halka Açık A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan oda kayıt belgesi incelendiğinde; belgenin Türkçe tercümesinin ilk sayfasında 28.10.2014 tarihinin ve 2218181B/2014 numarasının yazılı olduğu, belgenin 18.10.2014 tarihinde Federal Vergi Dairesi Başuzmanı Perepelkin V.A. ve 02.12.2014 tarihinde Federal Vergi Dairesi Başuzmanı Boteeva M.V. tarafından imzalanarak mühürlendiği, belgenin Moskova Ticaret ve Sanayi Odası adına Valyikova S.S. tarafından 19.12.2014 tarihinde imzalanarak onaylandığı, apostil tasdik şerhinin Boteeva M.V.’nin imzasını, sıfatını ve Federal Vergi Dairesi ne ait resmî mührü tasdik ettiği, anılan belgenin ihale işlem dosyası içerisinde yer alan Rusça sureti incelendiğinde; belgenin ilk sayfasında 02.12.2014 tarihinin ve 241869B/2014 numarasının yer aldığı, belgenin son sayfasında 02.12.2014 tarihli bir onayın ve 19.12.2014 tarihini içeren bir mührün yer aldığı, oda kayıt belgesinde 18.10.2014 tarihli Federal Vergi Dairesi Başuzmanı Perepelkin V.A.nın imzasının bulunmadığı görülmektedir. Oda kayıt belgesinin Türkçe tercümesi olarak sunulan belgenin son sayfasında 18.10.2014 tarihli Federal Vergi Dairesi Başuzmanı Perepelkin V.A.nın imzasının yer aldığı belirtilmesine rağmen, belgenin Rusça orijinalinde böyle bilginin yer almadığı, ayrıca, belgenin Rusça orijinalinin ilk sayfasında 02.12.2014 tarihinin ve 241889 B / 2014 numarasının, Türkçe tercümesi olarak sunulan belgenin ilk sayfasında ise 28.10.2014 tarihinin ve 2218181B/2014 numarasının yazılı olduğu, ilk sayfalarında yer alan tarihlerin ve numaraların da eşleşmediği, oda kayıt belgesinin Türkçe tercümesi olarak sunulan belgenin Rusça orijinal belgeye ait olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, yeterlik için istenilen bilgi ve belgelerden herhangi birinin sunulmaması veya mevzuata uygun olmaması, teklifin değerlendirme dışında bırakılması için yeterli olduğundan, davacı iş ortaklığının pilot ortağı Transsignalstroy Halka Açık A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan bilanço ve iş hacmini tevsik amacıyla sunulan mali müşavir raporunun Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olup olmadığının incelenmesine gerek bulunmamaktadır.

Bu durumda, ihaleye katılımda yeterlik için istenilen belgelerden biri olan oda kayıt belgesinin sunulmadığı anlaşılmış olup davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır...” denilerek Ankara 15. İdare Mahkemesinin 25.**.2016 tarihli ve E:2016/***4, K:2016/***9 sayılı kararının bozulmasına, davanın reddine..”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13