Numune ambalajının  yırtık olması nedeniyle Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması

Akaryakıt İhalelerinden ADR Belgesi Aranması - Rekabet İlkesine Aykırılık

Numune ambalajının  yırtık olması nedeniyle Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması

Numune ambalajının  yırtık olması nedeniyle Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması

Danıştay 13. Dairesinin 21.10.2016 tarihli kararı:

“…Bu durumda, ihaleye katılan davacının mesleki ve teknik yeterliğini belirlemek amacıyla teklif ekinde sunduğu ürün numunelerinin, 4 Genel Cerrahi Uzmanı. 1 Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı ve 1 Göğüs Cerrahi Uzmanı'ndan oluşan ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından incelendiği,

bu inceleme sonucunda düzenlenen Numune Değerlendirme Formu’nda yukarıda belirtilen kalemlere ilişkin sunulan numunelerin dış ve iç ambalajının yırtıldığının tespit edildiği ve bunun da Teknik Şartname’nin Birim Ambalaj başlığı altındaki 1. maddesine uygun bulunmadığının belirtildiği anlaşılmakla,

davacının teklif ekinde sunduğu ürün numunelerinin kesinleşen İdari Şartname’ye uygun bir şekilde incelendiği ve söz konusu numuneler üzerinde yeniden inceleme yapılmasını gerektiren bir durumun da bulunmadığı dikkate alındığında, numune ambalajlarının yırtık olmadığına yönelik davacı iddiasına itibar edilmeyerek ihale komisyonunca davacının teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında

ve davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu Kurul kararının davacının 1. ve 3. iddialarına ilişkin kısmı yönünden iptali yolundaki temyize konu idare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır…”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13