loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Noter İmzasına İlişkin Apostil Şerhinin Yeterli Olmadığı

Noter İmzasına İlişkin Apostil Şerhinin Yeterli Olmadığı

Noter İmzasına İlişkin Apostil Şerhinin Yeterli Olmadığı

Noter İmzasına İlişkin Apostil Şerhinin Yeterli Olmadığı

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 17.02.2016 tarihli kararı ile:

“…Bakılan davada, davacı tarafından uyuşmazlık konusu olayda yer alan iş deneyim belgesine ilişkin yetkili kişinin bu belgeyi düzenleyen ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı Seattle Bölgesi istihkam Teşkilatı Proje Müdürü olan William Goss olduğu, bu nedenle, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükmü gereği, iş deneyim belgesinde yer alan ABD idarelerinin yetkililerinin, imzasının ve mührünün doğruluğuna ilişkin apostil tasdik şerhi düşülmesi gerektiği hâlde; iş deneyim belgelerini aslına uygun olduğu şerhi ile onaylayan ABD Washington Eyaleti noterinin imzasına ilişkin olarak apostil tasdik şerhi düşüldüğü görüldüğünden, uyuşmazlık konusu iş deneyim belgesinin Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi'ne ve Yapım işleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliği ne uygun olarak belgedeki tüm tereddütleri kaldıracak şekilde sunulmadığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; uyuşmazlık konusu iş deneyim belgesinin Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi'ne ve Yapım işleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliği'ne uygun olmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yönündeki Mahkeme kararında ise hukukî isabet görülmemiştir…”

Ankara 14. İdare Mahkemesinin 15.07.2015 tarihli ve E:2015/1292, K:2015/920 sayılı kararının bozulmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz