loader image

Nakdi Bedel İçermeyen Sözleşmeye Dayanan İş Deneyim Belgesi

Yanlış ve Hatalı Tedavide Hizmet Kusuru Kişisel Kusur Ayrımı

Nakdi Bedel İçermeyen Sözleşmeye Dayanan İş Deneyim Belgesi

- Nakdi Bedel İçermeyen Sözleşmeye Dayanan İş Deneyim Belgesi

- İş Deneyimine Konu Olan Sözleşmede Ayni Bir Bedelin De Kararlaştırılabileceği

- Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Sözleşmenin Bedel İçermesine İlişkin Koşul  Bulunduğundan Bahisle Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı

Hakkında Danıştay 13. Dairesinin 26.03.2014 tarihli BOZMA kararı:

            “… İdarelerce ihale sürecinde iş deneyim belgesi istenilmesindeki amaç, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili daha önceki tecrübesini kanıtlayabilmesidir. 4734 sayılı Kanun'da ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde öngörülen sözleşmenin bedel içermesine ilişkin koşulun, karşılıklı haklar ve borçlar içeren iki taraflı bir sözleşme sonucunda edimini kusursuz olarak ifa eden yüklenicinin deneyimini ortaya koymak amacıyla getirildiği açıktır. Bu bağlamda, iş deneyimine konu olan sözleşmede, yapılan işler karşılığı olarak aynî bir bedelin müteahhide verilmesinin öngörülmesi, işin geçici kabulünün yapılarak tamamlanması nedeniyle, davacı iş ortaklığın iş deneyiminin kabul edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, yapılacak iş karşılığı nakdî bir bedel içermeyen kat karşılığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen yapım işi ile ilgili olarak düzenlenmiş iş deneyim belgesinin kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğundan bahisle, davacı ortak girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan başvurunun, sunulan iş deneyim belgesinin yapılacak iş karşılığı bir bedel içermeyen kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanılarak gerçekleştirilen yapım işi için düzenlendiğinden ihalede iş deneyimini tevsik edici belge olarak kullanılamayacağı gerekçesiyle reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk ve davanın reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmadığı.” gerekçesi ile “dava konusu işlemin iptaline”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz