Mersin-Silifke Akarca Deresi Islahı İnşaatı İhalesi Mahkeme Kararı

Mersin-Silifke Akarca Deresi Islahı İnşaatı İhalesi Mahkeme Kararı

Mersin-Silifke Akarca Deresi Islahı İnşaatı İhalesi Mahkeme Kararı

Mersin-Silifke Akarca Deresi Islahı İnşaatı İhalesi Mahkeme Kararı

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2013/010

Gündem No  : 101

Karar Tarihi : 31.01.2013

Karar No  : 2013/MK-38

Şikayetçi:

 Tunahan Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 İhaleyi yapan idare:

 DSİ 6. Bölge Müdürlüğü

Gündem Konusu:

 Kamu İhale Kurulunun 08.08.2011 tarihli ve 2011/UY.III-2673 sayılı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Tunahan Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesince verilen 10.10.2012 tarih ve E:2011/1723, K:2012/1627 sayılı dava konusu işlemin iptali kararına ilişkin işlem tesis edilmesi

Karar:

DSİ 6. Bölge Müdürlüğünce 09.06.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mersin-Silifke Akarca Deresi Islahı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak,Tunahan Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, 04.02.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.02.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, 18.02.2011tarih ve 9556 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuştur.

 Anılan itirazen şikayet başvurusuna ilişkin olarak Kamu İhale Kurulunun 08.08.2011 tarih ve 2011/UY.III-2673  sayılı kararı ile; “…Başvuru sahibi Tunahan Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından DSİ Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’nce 09.06.2010 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2010/55453 İhale Kayıt Numaralı “Mersin-Silifke Akarca Deresi Islahı İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kurumumuza yapılan 24.08.2010 tarihli itirazen şikayet başvurusunda ileri sürdüğü ihale üzerinde bırakılan Mehmet Ali Ceyhan’ın aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı iddiasına ilişkin olarak Kamu İhale Kurulunun 04.10.2010 tarih ve 2010/UY.III-2946 sayılı kararı ile itirazen şikayet başvurusu yerinde bulunarak düzeltici işlem belirlenmesi yönünde karar verilmiştir. Bu karara karşı Mehmet Ali Ceyhan vekili tarafından kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesinin 30.12.2010 tarih ve E:2010/2735 sayılı ara kararı ile ‘yürütmenin durdurulmasına’ karar verilmiş olup; söz konusu mahkeme kararının uygulanmasının sağlanması amacıyla Kamu İhale Kurulu’nun 13.01.2011 tarih ve 2011/MK-9 sayılı kararı ile;

 ‘1-Kamu İhale Kurulu’nun 04.11.2010 tarih ve 2010/UY.III-2946 sayılı Kararının iptaline,

  2-Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,’

 Karar verilmiştir.

Öte yandan; söz konusu ihaleye istekli olarak katılan Ömer Yalçın İnş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işlemine yönelik olarak anılan istekli tarafından Kurumumuza yapılan itirazen şikayet başvurusunda ileri sürülen iddialar yerinde bulunarak Kamu İhale Kurulu’nun 15.09.2010 tarih ve 2010/UY.III-2773 sayılı kararı ile isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde ‘düzeltici işlem belirlenmesi’ yönünde karar verilmiştir.

Başvuru sahibi istekli tarafından 18.02.2011 tarih ve 9556 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile Kurul tarafından daha önce karara bağlanan hususlara ilişkin olarak yeniden inceleme yapılması yönünde talepte bulunulması üzerine; dilekçede belirtilen hususlar daha önce Kurul tarafından incelenerek karara bağlandığından 08.06.2005 tarih ve 2005/DK.D-133 sayılı Kurul kararına dayanılarak Kamu İhale Kurumunun 24.03.2011 tarih ve 7052 sayılı Başkanlık işlemiyle talep reddedilmiştir.

Davacı Tunahan Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, Kamu İhale Kurumu’nun 24.03.2011 tarihli ve 7052 sayılı Başkanlık işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara 4. İdare Mahkemesine dava açılmıştır.

Tunahan Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kamu İhale Kurumu’nun 24.03.2011 tarih ve 7052 sayılı işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından 05.07.2011 tarih ve E:2011/853 sayılı karar ile;

‘…4734 Sayılı Yasa'nın 53. maddesinde, Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alınan kararların yürütülmesi görevinin başkana ait olduğu belirtilmiş, 54. maddesinde ise Kuruma yapılacak itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kurum tarafından verilecek kararlar tahdidi olarak sayılmıştır.

Bu durumda, davacının ihale işlemlerine karşı öncelikle ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunarak, şikayet başvurusunun reddi üzerine Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayette bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, itirazen şikayet başvurusunun, kurumun karar organı olan Kamu İhale Kurulu'nca incelenerek, karara bağlanması gerekmekte iken, başvurunun Kurum Başkanı tarafından incelenerek reddedilmesinde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı’   gerekçeleri ile  ‘yürütmenin durdurulmasına’ karar verilmiştir.

Söz konusu Mahkeme kararının uygulanmasını sağlamak üzere Kamu İhale Kurulu’nun 01.08.2011 tarih ve 2011/MK-166 sayılı kararı ile;

 ‘1)Kamu İhale Kurumu’nun 24.03.2011 tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.01.03(27.07-3)739-7052 sayılı işleminin iptaline,

  2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Tunahan Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.02.2011 tarih ve 9556 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine’

 Karar verilmiştir.

Başvuru sahibi isteklinin 18.02.2011 tarih ve 9556 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan  dilekçesinde belirtmiş olduğu hususlara ilişkin değerlendirmelerin Kamu İhale Kurulu’nun 15.09.2010 tarih ve 2010/UY.III-2773 sayılı kararı ve 04.10.2010 tarih ve 2010/UY.III-2946 sayılı kararında yapıldığı, ayrıca 04.10.2010 tarih ve 2010/UY.III-2946 sayılı Kurul kararına ilişkin olarak Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen 30.12.2010 tarih ve E:2010/2735 sayılı yürütmenin durdurulması kararı üzerine 13.01.2011 tarih ve 2011/MK-9 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile yeniden işlem tesis  edildiğinden, Kurul Kararlarına karşı başvuru için aranan koşullar gerçekleşmediği anlaşılmış olup, başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır”denilerek “başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Tunahan Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 16. İdare Mahkemesince verilen 10.10.2012 tarih ve E:2011/1723, K:2012/1627 sayılı kararında, “…Bakılan uyuşmazlıkta, davacı şirketçe yapılan 18.02.2011 tarihli itirazen şikayet başvurusunun, başvuruda ileri sürülen iddiaların daha önce incelendiği ve anılan iddialarla ilgili olarak Kurul kararları alındığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmış ise de, anılan başvuruda Ömer Yalçın firmasının teklif tutarının sınır değer altında olabileceği, başka firmaların teminat mektuplarının standart forma uygun olmadığı, Mehmet Ceyhan adlı isteklinin şantiye binasının, kullanacağı derenin ve dereden çıkacak malzemenin kullanılabilir olmadığı gibi bir takım yeni iddialar ileri sürüldüğünden, davalı idarece daha önceden incelenen iddiaların dışında yeni ve farklı iddialar yönünden 4734 sayılı yasanın 56/2. maddesi uyarınca eşit muamele ilkesi yönünden ve iddialarla sınırlı olarak yeni bir inceleme yapmak suretiyle ileri sürülen iddiaların doğruluğu araştırılarak karar verilmesi gerekirken, bu yönde bir değerlendirme yapılmaksızın, ileri sürülen iddiaların önceden aynı ihale ile ilgili olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunda da ileri sürüldüğü gerekçesiyle reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” denilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/1 maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 08.08.2011 tarihli ve 2011/UY.III-2673 sayılı Kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, mahkeme kararında yeni olduğu belirtilen iddialar bakımından 18.02.2011 tarih ve 9556 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13