Manisa Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Çalıştırılmak Üzere Personel Destek Hizmet Alımı İşi İhalesi

Tunceli 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı

Manisa Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Çalıştırılmak Üzere Personel Destek Hizmet Alımı İşi İhalesi

Manisa Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Çalıştırılmak Üzere Personel Destek Hizmet Alımı İşi İhalesi

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2013/064 

Gündem No : 10

Karar Tarihi : 07.10.2013

Karar No : 2013/MK-347 

Şikayetçi:

Hazar Kömür Taah. Sağ Tem. Gıd. Hay. Turz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. & Akdoğan Kömür Hayvancılık Nak. İnş. Otomotiv Tem. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

 İhaleyi Yapan Daire:

Manisa Belediye Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 Başvuru Tarih ve Sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

Kamu İhale Kurulunun 07.01.2013 tarih ve 2013/UH.I-74 sayılı kararı hakkında Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen 26.08.2013 tarih ve E:2013/400 sayılı yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

Manisa Belediye Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce 14.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Manisa Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Çalıştırılmak Üzere Personel Destek Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Hazar Kömür Taah. Sağ Tem. Gıd. Hay. Turz.  Nak. San. Tic. Ltd. Şti. & Akdoğan Kömür Hayvancılık Nak. İnş. Otomotiv Tem. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 07.01.2013 tarih ve 2013/UH.I-74 sayılı kararı ile,

“4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Manisa Belediye Başkanlığı tarafından açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 26.08.2013 tarih ve E:2013/400 sayılı kararı ile,

“…Dava dosyasının incelenmesinden, Manisa Belediyesi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından ‘Manisa Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Çalıştırılmak Üzere Personel Destek Hizmet Alım İşi’ ihalesinin 14.11.2012 tarihinde iki isteklinin katılımıyla açık ihale usulü ile yapıldığı, idarece Kamu İhale Kurulu İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak kârsız yaklaşık maliyetin 451.481,82 TL olarak belirlendiği, bu bedele %20 kâr eklenerek toplam yaklaşık maliyetin 541.778,18 TL olarak hesaplandığı, Besot Manisa Belediyesi Sosyal Tesis ve Enerji Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklifin (451.481,82 TL), Hazar Kömür Taah. Sağ. Tem. Gıda Hay. Turz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. & Akdoğan Kömür Hayvancılık Nak. İnş. Otomotiv Tem. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin (466.500,00 TL) sunulduğu, ihalenin idarece hesaplanan kârsız yaklaşık maliyet ile aynı teklifi sunan Besot Manisa Belediyesi Sosyal Tesis ve Enerji Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine bırakıldığı, Hazar Kömür Taah. Sağ. Tem. Gıda Hay. Turz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. & Akdoğan Kömür Hayvancılık Nak. İnş. Otomotiv Tem. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından 23.11.2012 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu başvurunun 30.11.2012 tarihli yazı ile reddi üzerine Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvuru sonucunda Kamu İhale Kurulunca teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 451.488,57 TL olarak hesaplandığı, ihale üzerine bırakılan şirketin toplam teklif tutarının asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine karar verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin Kamu İhale Kurumu’nun internet sitesinde yer alan işçilik hesaplama modülüne göre hesaplandığı, davalı idarenin ise bu modülden farklı bir hesaplama metodu kullanarak ihale üzerinde bırakılan firma teklifinden daha yüksek bir rakama ulaştığı ve teklifin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması hususunun düzeltici işlem olarak belirlendiği görülmektedir.

Her ne kadar davalı idarece Kurum’un internet sitesinde yer alan hesaplama modülünün bilgilendirici mahiyette olduğu, bağlayıcı olmadığı ifade edilmişse de teknik ve özel hesaplamalar gerektiren bir hesaba ilişkin olarak kamu ihaleleri alanında düzenleyici otorite olan Kamu İhale Kurumu’nun internet sitesinde yer alan formülasyon kullanılmak suretiyle teklif verilmesi, kamu ihaleleri alanında yer alan tüm düzenlemelere uymakla yükümlü firmaların basiretli bir tacir olmaları gereği olduğundan internet sitesinde yer alan hesaplama modülünün bilgilendirici mahiyette olduğu kabul edilemez.

Diğer yandan davalı idarenin kendi internet sitesinde yer verdiği formülasyondan farklı bir metod izleyerek bir sonuca ulaşması hukuk güvenliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Bu durumda anılan firmanın teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle;

 1- 07.01.2013 tarih ve 2013/UH.I-74 sayılı Kurul kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 Oybirliği ile karar verildi.

 Mahmut  GÜRSES

Başkan

 Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

 Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13