Malzemeli Yemek Hazırlama, Taşıma, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı İhalesi

Malzemeli Yemek Hazırlama, Taşıma, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı İhalesi

Malzemeli Yemek Hazırlama, Taşıma, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı İhalesi

Malzemeli Yemek Hazırlama, Taşıma, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2013/017

Gündem No : 49

Karar Tarihi : 25.02.2013

Karar No : 2013/MK-56

Şikayetçi: Yayla Yemek Temz. Gıda İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti

 İhaleyi yapan idare: Amasya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 Başvuru tarih ve sayısı:

 Başvuruya Konu İhale:

 Kamu İhale Kurulunun 09.04.2012 tarihli ve 2012/UH.III-1631 sayılı kararı hakkında Ankara 3. İdare Mahkemesinin 11.01.2013 tarihli ve E:2012/796 sayılı yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

 Amasya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 05.12.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/178926 ihale kayıt numaralı “Malzemeli Yemek Hazırlama, Taşıma, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yayla Yemek Temz. Gıda İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin 13.03.2012tarih ve 10286 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.03.2012 tarihli itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 09.04.2012 tarihli ve 2012/UH.III-1631 sayılı kararı ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin 1. kısmının iptaline” karar verilmiştir.

 Yeşil Amasya Hazır Yemek Gıda Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. tarafındananılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından 28.06.2012 tarihli ve E.2012/796 sayılı karar ile “Yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiştir.

 Daha sonra, Ankara 3. İdare Mahkemesinin “Yürütmenin durdurulması isteminin reddi” kararına karşı davacı Yeşil Amasya Hazır Yemek Gıda Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesine itirazda bulunulmuş olup, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 16.08.2012 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2012/3919 sayılı kararı ile “....itirazın kabulüne, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 28.06.2012 tarihli ve E.2012/796 sayılı kararının kaldırılmasına,… belirtilen bilgi ve belgelerin davalı idareden getirtilerek incelendikten sonra yürütmenin durdurulması isteği hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Ankara 3. İdare Mahkemesine iadesine…” karar verilmiştir.

Bunun üzerine, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 11.01.2013 tarihli ve E:2012/796 sayılı kararı ile “…ihalenin birinci kısmına 4 isteklinin katıldığı, ihalenin 1. kısmına yönelik olarak teklif veren Uysal Ltd. Şti. ve Yayla Ltd. Şti.nin teklifleri aynı olduğundan iş deneyim belgeleri üzerinden değerlendirme yapılarak ihalenin 09.12.2011 tarihli komisyon kararı ile Yayla Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,

 Davacı şirket Yeşil Amasya Hazır Yemek Gıda Hay. San Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine, alman 16.01.2012 tarih ve 2012/UH.III-307 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile Uysal Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesi üzerinde yer alan eksikliklerin belgeyi düzenleyen idareden tamamlatılması, Yayla Ltd. Şti. ve Uysal Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde ihalenin birinci kısmına yönelik olarak düzeltici işlem belirlendiği,

 Kurul kararından sonra 20.02.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Yeşil Amasya Hazır Yemek Gıda Hay. San Ltd. Şti.ne bırakıldığı, Yayla Ltd. Şti tarafından şikâyet başvurusunun reddi üzerine Kamu İhale Kurumuna yaptığı itirazen şikâyet başvurusu üzerine yapılan değerlendirmede, 16.01.2012 tarihli ve 2012/UH.I11-307 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı üzerine aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması amacıyla Yayla Ltd. Şti ve Uysal Ltd. Şti.den bir haftalık örnek menüler verilmek suretiyle aşırı düşük teklif açıklamasının yapılması istendiği, Uysal Ltd. Şti.nin açıklama sunmadığı, Yayla Ltd. Şti tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmadığı belirtilerek Kamu İhale Kurulu tarafından aşırı düşük teklif açıklaması incelenerek teklifin uygun olmadığına hükmedildiği, ancak yapılan tespitler çerçevesinde geçerli teklif kalmadığı, mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edilerek dava konusu işlemle ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, Kamu İhale Kurumu tarafından alınan dava konusu ihalenin iptali yolundaki 09.04.2012 gün ve 1631 sayılı kararda, … geçerli teklif kalmadığı sebebiyle ihalenin iptaline karar verilmiş ise de KİK kararı ile düzeltici işlem belirlenmesi sonrası yapılan ikinci değerlendirmede ihaleyi gerçekleştiren idarece 20.02.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan davacı şirket üzerinde bırakıldığı, dava konusu işlemde, Yeşil Amasya Hazır Yemek Gıda Hay. San Ltd. Şti.nin teklifinin geçersizliğine yönelik olarak davalı idarece herhangi bir tespite yer verilmediği görüldüğünden, Mahkememizin 18.10.2012 günlü ara kararı ile bu hususa yönelik olarak davalı idareden bilgi ve belge istenilmiş olup ara kararı uyarınca dosyaya sunulan belgelerden davacı şirketin teklifinin geçersizliğine dair herhangi bir bilgiye yer verilmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacı şirketin teklifinin geçerli olduğu açık olmakla idarece buna göre bir değerlendirme yapılması gerekmekte iken geçerli teklif kalmadığından bahisle ihalenin iptali yolundaki işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olup anılan Mahkeme kararı Hukuk Danışmanlığı tarafından 19.02.2013 tarihinde tebellüğ edilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

  Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

  Açıklanan nedenlerle;

 1) 09.04.2012 tarihli ve 2012/UH.III-1631 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptaline,

  2) 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince ihalenin 1. kısmı için davacı Yeşil Amasya Hazır Yemek Gıda Hayv. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin geçerli kabul edilerek değerlendirme yapılması hususunda düzeltici işlem belirlenmesine,

  Oybirliği ile karar verildi.

  Mahmut  GÜRSES

 Başkan

  Kazım  ÖZKAN

 II. Başkan

  Ali Kemal  AKKOÇ

 Kurul Üyesi

  Erkan  DEMİRTAŞ

 Kurul Üyesi

  Ahmet  ÖZBAKIR

 Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki  ADLI

 Kurul Üyesi

  Hasan  KOCAGÖZ

 Kurul Üyesi

  Hamdi  GÜLEÇ

 Kurul Üyesi

  Mehmet  AKSOY

 Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13