Mahkeme Kararı Uyarınca Alınan Kurul Kararlarına Karşı Başvuru Yolları

Önceki Yüklenicinin Hatalı İmalatları Nedeniyle Sorumluluk

Mahkeme Kararı Uyarınca Alınan Kurul Kararlarına Karşı Başvuru Yolları

Mahkeme Kararı Uyarınca Alınan Kurul Kararlarına Karşı Başvuru Yolları

 Danıştay 13. Dairesinin 03.03.2017 tarihli kararı:

“…Kamu İhale Kurulu kararlarının yerine getirilmesi için alınan 28.04.2016 tarih ve (4) nolu ihale komisyon kararı ile ihalede en avantajlı teklif sahibi istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin yeniden belirlenmesi nedeniyle, ortaya çıkan bu değişikliğin dikkate alınarak ihale sürecine etkili bir kararın alınması üzerine başvuruya konu edilebilecek işlemi ve hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren Kanun’da öngörülen sürede idareye başvurmalarına hukuki bir engel bulunmadığından 28.04.2016 tarihli kesinleşen ihale kararında da tebliğ tarihinden itibaren 4734 sayılı Kanun’un 55 inci maddesi uyarınca süresi içinde şikayet başvurusunda bulunulabileceği açıktır.

           Bu itibarla ihale sürecinde yeni bir işlem olarak ortaya çıkan ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı 28.04.2016 tarihli kesinleşen ihale kararının davacıya tebliğ edildiği 03.05.2016 tarihinden sonra davacı şirket tarafından 12.05.2016 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen şikayet başvurusu süresinde yapıldığından, davacı şirketin ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının iş deneyim belgelerinin belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı iddiası ile ihalede en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin iş deneyimini göstermek üzere sunduğu belgenin geçerli olmadığına Kurul tarafından karar verildiği iddiasının esasının incelenmesi gerekirken, Kamu İhale Kurulu kararının başvurunun süre yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk, bu kısma ilişkin olarak davanın reddi yolunda verilen temyize konu kararda hukuki isabet bulunmamaktadır. Temyize konu Mahkeme kararında; davacının iddialarının süre yönünden reddine dair Kurul kararına ilişkin davanın reddine yönelik kısmı dışında hukuka aykırılık görülmemiştir.” gerekçesiyle Mahkeme kararının kısmen bozulmasına, kısmen onanmasına karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13