loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Kurumun Uzman Görüşüne Başvuru Zorunluluğu Bulunup Bulunmadığı Hakkında

Şartname Düzenlemelerinin İsteklileri Tereddüte Düşürecek Nitelikte Olması

Kurumun Uzman Görüşüne Başvuru Zorunluluğu Bulunup Bulunmadığı Hakkında

Kurumun Uzman Görüşüne Başvuru Zorunluluğu Bulunup Bulunmadığı Hakkında

Danıştay 13. Dairesinin 09.01.2017 tarihli kararında

“Uyuşmazlıkta, dava konusu Kurul kararının, "İdarelerin Teknik Şartname’ de yer verdikleri düzenlemeleri tüm firmaların İhaleye katılmasını sağlayacak şekilde değil belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak ve ürün belirtmeden ihtiyaçların karşılayacak ve doğrultuda rekabeti mümkün olan en üst seviyeye çıkaracak şekilde düzenlemeleri gerekmektedir.

Bu hususta sorumluluk idarelere aittir ve idarelerin ihtiyaçları doğrultusunda belirledikleri düzenlemelerin alım konusu alanda faaliyet gösteren tüm firmalar tarafından karşılanması her zaman mümkün değildir. Bu çerçevede her ne kadar başvuru sahibi tarafından incelemeye konu düzenlemenin Teknik Şartnameden çıkarılmasının ihaleye katılımlarını engellediği iddia edilmekteyse de idarenin ihtiyaçları doğrultusunda söz konusu düzenlemeye yer verdiği, ayrıca ihaleye 3 isteklinin katıldığı göz önünde bulundurulduğunda belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak ve ürün belirtmediği sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır."

gerekçesiyle tesis edildiği, bu itibarla Teknik Şartname' nin 2.3. maddesinde yer alan Teklif edilecek Çift Dedektörlü SPECT Gama Kamera cihazı, istenildiğinde SPECT gama kamera sistemine, tanısal en az 16 kesitli BT (Bilgisayarlı Tomografi) eklenerek veya flat panel teknolojili BT (Bilgisayarlı Tomografi) eklenerek SPECT-BT’ ye upgrade edilebilir özellikte olmalıdır." düzenlemesinin, davacının ihaleye katılımını engelleyip engellemediği konusunda, ihale mevzuatı konusunda uzman kuruluş olan Kamu ihale Kurumu tarafından yapılan inceleme sonucunda karar verilebileceği, bu sebeple davacının söz konusu iddiasının açıklığa kavuşturulması maksadıyla ihtisas sahibi kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurularak işlem tesisi cihetine gidilmesine gerek olmadığı anlaşılmıştır,

Bu durumda; 4734 sayılı Kanun'un 56. maddesinin 6. fıkrasında yer alan "Kurum, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel Kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabilir“ kuralının dava konusu olayda uygulanmasının mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, Kurul kararının ikinci iddiaya ilişkin kısmında hukuka aykırılık, anılan kısmın iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz