loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Kurum Tarafından Alınan Akademik Görüşün Hükme Esas Alınabilecek Yeterlikte Olmaması

Kurum Tarafından Alınan Akademik Görüşün Hükme Esas Alınabilecek Yeterlikte Olmaması

Kurum Tarafından Alınan Akademik Görüşün Hükme Esas Alınabilecek Yeterlikte Olmaması

Kurum Tarafından Alınan Akademik Görüşün Hükme Esas Alınabilecek Yeterlikte Olmaması

Danıştay 13. Dairesinin 07.10.2016 tarihli kararı ile;

 “… Olayda, ihalenin gerek 1. Kısmına gerekse de davacının ekonomik açıdan en avantajlı 2. Teklif olarak belirlendiği 3. Kısmına yönelik olarak iki adet teklif sunulduğundan ihalede yeterli rekabet ortamın oluştuğu, ihalenin anılan kısımlarına yönelik Teknik Şartname’nin anılan düzenlemeleri ile ihaleyi yapan idarenin ihtiyaçlarının uygun şartlarla karşılanmasının sağlandığı, söz konusu düzenlemelerin ihalede rekabet ortamını engeller nitelikte olmadığı, Teknik Şartname’de yer alan teknik özelliklere ilişkin düzenlemede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürünün belirtilmediği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmediği görülmektedir.

Her ne kadar İdare Mahkemesi’nce, Erciyes Üniversitesi Klinik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından davalı idareye gönderilen teknik görüş raporu esas alınarak karar verilmiş ise de, söz konusu teknik görüşün bir kişi tarafından verildiği, hastane laboratuvar malzemesi alımı ihalesine ilişkin olarak teknik görüş veren kişinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olduğu, teknik görüş içeren raporda, Teknik Şartname’nin uyuşmazlık konusu yapılan bazı maddelerinde belirlenen teknik kriterin her ne kadar idarenin amaçladığı çözümü sağlasa da, isteklilere fırsat eşitliğini sağlayacak nitelikte olmadığı şeklinde birbiriyle çelişir değerlendirmeler yapıldığından, bilimsel esaslara dayanmadığı görülen söz konusu raporun hükme esas alınabilecek yeterlikte olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 14. İdare Mahkemesinin 08.02.2016 tarihli kararının BOZULMASINA, DAVANIN REDDİNE,” ifadelerine yer verilerek mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz