Kurulun Yasaklama Kararlarının Hukuka Uygunluğunu Değerlendirme Yetkisi

Sözleşmenin İmzalanmasından Sonraki İşlemlerin Kamu İhale Kurumu'nun Görev Alanında Olmadığı

Kurulun Yasaklama Kararlarının Hukuka Uygunluğunu Değerlendirme Yetkisi

Kurulun Yasaklama Kararlarının Hukuka Uygunluğunu Değerlendirme Yetkisi

Danıştay 13. Dairesinin 04.04.2017 tarihli kararı:

             “…Temyize konu Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının davacı şirketin na ilişkin kısmına yönelik davanın reddi yolundaki kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.

          Mahkeme kararının; dava konusu Kurul kararının davacı şirket hakkında ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlem tesis edilmesine dair kısmı yönünden davanın incelenmeksizin reddine ilişkin kısmına gelince;

           …Kamu İhale Kurumu’na haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak dışında yasaklama kararlarının başlatılması gibi bir görev ve yetkinin verilmediği, yasaklama kararlarının ihale sürecinde tesis edilen işlemlerden bağımsız olarak tesis edildiği, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerden kastedilenin ihaleyi yapan idarece yapılan işlemler olduğu, ihaleden yasaklama kararlarının ise mutlaka ihaleyi yapan idarece alınmadığından ve ihaleyi yapan eğer bir bakanlık değilse ihaleyi yapan idarenin ilgili veya bağlı bulunduğu bakanlıkça, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelere ilişkin olarak ise İçişleri Bakanlığı tarafından verildiğinden, ihaleden yasaklama işlemlerinin başlatılmasına ilişkin işlemlerin ve ihaleden yasaklama kararlarının hukuka uygunluğunu değerlendirme konusunda Kamu İhale Kurulu’nun herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.

             Bu durumda, dava konusu Kurul kararının davacı şirket hakkında ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlem tesis edilmesine dair kısmında hukuka uygunluk, bu kısım yönünden davanın incelenmeksizin reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki  isabet bulunmamaktadır.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13