Kurulun Düzeltici İşlem Kararı Ardından İhalenin İptali

Hükme Esas Alınabilecek Rapor Elde Edinceye Kadar Bilirkişi İncelemesine Devam Edebileceği

Kurulun Düzeltici İşlem Kararı Ardından İhalenin İptali

Kurulun Düzeltici İşlem Kararı Ardından İhalenin İptali

İdarenin Takdir Yetkisi Çerçevesinde İhalenin İptali İçin Makul Sebep Oluşturduğun Kabulü Gerektiği Hakkında  Danıştay 13. Dairesinin E:2015/***, K:2015/**** sayılı BOZMA kararı;

 Ankara 10. İdare Mahkemesinin 13.10.2014 tarihli E:2014/958, K:2014/1078 sayılı kararı ile

“…, ihalenin iptal edilme gerekçesinin Kamu İhale Kurulu'nun 20.11.2013 tarih ve 2013/UY.I-4361 sayılı kararı öncesinde de var olduğu, bu durumun ihale komisyonu ve idarenin ilgili personelinin bilgisi dahilinde olduğu, bahsi geçen hususların bilinmesine ve ihale sürecinin idarece devam ettirilmesine rağmen Kamu İhale Kurulu'nun 20.11.2013 tarih ve 2013/UY.I-4361 sayılı düzeltici işlem kararı sonrasında ihalenin iptal edilmesinin Kamu İhale Kurulu kararının etkisiz hale getirilmesi anlamına geldiği, diğer taraftan iptal kararının Kamu İhale mevzuatının temel ilkelerinden olan eşit muamele, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını ilkelerine de aykırı olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de davalı Kamu İhale Kurumu'nun başvurusu neticesinde yapılan temyiz incelemesinde;

Danıştay 13. Dairesinin E:2015/***, K:2015/**** sayılı kararında;

 “… 4734 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapan idarenin, anılan Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini gözetmek zorunda olduğu; ihalenin iptaline dayanak teşkil eden gerekçeli raporla söz konusu ihale ile ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının mümkün olmayacağının ortaya konulduğu, bu durumun daha önceden de ihaleyi yapan idare tarafından biliniyor olmasının kamu yararı doğrultusunda ihalenin iptalini engelleyecek bir gerekçe olarak kabul edilemeyeceği, idarenin takdir yetkisi çerçevesinde ihalenin iptali için makul sebeplerin oluştuğu sonucuna varıldığından, dava konun işlemin iptali yolundaki temyiz incelemesine konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.”

ifadelerine yer verilerek mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13