Kamu İhale Kurul Kararına Dava Açılmaması Hali – Önceki Kurul Kararına İtiraz

Kamu İhale Kurul Kararına Dava Açılmaması Hali - Önceki Kurul Kararına İtiraz

Kamu İhale Kurul Kararına Dava Açılmaması Hali – Önceki Kurul Kararına İtiraz

Kamu İhale Kurul Kararına Dava Açılmaması Hali - Önceki Kurul Kararına İtiraz

4734 Sayılı Kanun İle Getirilen Sürelerin Hak Düşürücü Nitelikte Olduğu-  Kurul Kararına Dava Açılmaması Halinde, Önceki Kurul Kararına İtiraz Niteliğindeki İddiaların Dava Konusu Edilemeyeceği

Danıştay 13. Dairesi'nin  18.06.2014 tarihli kararı:

 

“…davacı tarafından…iddiasının dokümana yapılan bir itiraz olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durum karşısında, davacı tarafından yukarıda anılan iddiaya yönelik olarak, 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinde yer alan emredici hüküm gereğince, en geç, ihale tarihinin üç iş günü öncesi olan, 17.11.2011 tarihinde idare nezdinde ileri sürülmüş olması gerekmekte olup, o tarihte yapılan başvuruda bu hususa yer verilmediği anlaşıldığından, uyuşmazlıkta, en erken davacının şikayet başvuru tarihi olarak 23.11.2011 tarihinde teklif zarfı kapsamında idareye sunulan dilekçe şikayet başvurusu tarihi olarak kabul edilse bile sonuç olarak, 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinde süreye ilişkin olarak getirilen açık hüküm dikkate alındığında, ihale tarihinin üç iş günü öncesinde idareye başvuruda bulunulması gerekirken bu süre geçtikten sonra başvuru yapıldığı sonucuna varılmıştır. Bu yönüyle dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırı bir yön görülmemiştir.

Öte yandan, uyuşmazlığa konu ihaleye ilişkin olarak davacının yaptığı başvuru kapsamında… yönünde ileri sürülen iddiaların, 12.03.2012 tarih ve 2012/UM.III-1285 sayılı Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu ve anılan Kurul kararının dava konusu edilmediği anlaşıldığından, Kurul kararında bu yönüyle de hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bu durumda, başvuruyu reddeden dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, davanın reddi gerekirken dava konusu işlemin iptali yolunda verilen temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13