loader image

Kısmi Bölünme Sonrasında İş Deneyim Belgesinin Kullanılması

Kısmi Bölünme Sonrasında İş Deneyim Belgesinin Kullanılması

Kısmi Bölünme Sonrasında İş Deneyim Belgesinin Kullanılması

Kısmi Bölünme Sonrasında İş Deneyim Belgesinin Kullanılması

Danıştay 13. Dairesi’nin 26.09.2016 tarihli kararı :

“Davacı şirketin kısmi bölünme suretiyle kurulan yavru bir şirket olduğu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan bölünme planı/sözleşmesi çerçevesinde ana şirkete ait mal varlığının bir kısmı ile dava konusu Kurul kararında anılan iş deneyim belgesini devraldığı, ana şirketin infisah etmediği ve yavru şirketle aynı faaliyet alanı olan yemek hizmetlerinde faaliyet gösterdiği anlaşılmakta olup ana şirketin deneyimini tevsik eden söz konusu iş deneyim belgesinin böyle bir deneyimi bulunmayan yavru şirket tarafından kullanılmasının, iş deneyim belgelerinin ihdas edilme amacına ve belgenin niteliğine aykırı olacağı sonucuna varılmaktadır.

Bu itibarla davacının bölünme sözleşmesi/planı çerçevesinde ana şirketten devraldığı iş deneyim belgesinin iptal edilerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak ihalelerde kullanılamayacağı şerhi düşülmek suretiyle davacı şirket adına yeniden düzenlenmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesine yer verilmek suretiyle Ankara 15. İdare Mahkemesinin 12.**.2015 tarih ve E:2015/**** , K:2015/****  sayılı kararının bozulmasına”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13