Kırıkkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği 18 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi

Kırıkkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği 18 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi

Kırıkkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği 18 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi

Kırıkkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği 18 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2013/017

Gündem No : 72

Karar Tarihi : 25.02.2013

Karar No : 2013/MK-58

Şikayetçi:Alpler Medikal ve Sağlık Tic. Ltd. Şti.

 İhaleyi yapan idare: Kırıkkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

 Başvuru tarih ve sayısı:

 Başvuruya Konu İhale:

 Kamu İhale Kurulunun 22.10.2012 tarihli ve 2012/UM.II-4095 sayılı kararı hakkında Ankara 13. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

 Kırıkkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 25.07.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “18 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1,2,3,4 üncü Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Alpler Medikal ve Sağlık Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 22.10.2012tarihli ve 2012/UM.II-4095sayılı kararı ile “1) İhalenin 1’inci kalemine ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığına,

 2 ) Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin şikâyete konu 2, 3 ve 4’üncü kalemlerinin ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

 Anılan Kurul Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Sedat Ahi tarafından açılan davada Ankara 13. İdare Mahkemesinin 31.01.2013 tarihli kararında “…Dava dilekçesinde, davacı tarafından davaya konu ihalede verilen teklif ekinde yer alan bilgi ve belgeler arasında “AMSCO 3085 SP Ameliyat Masası Kullanım Talimatları” kitapçığının da yer aldığı, anılan kitapçığın ihaleyi yapan idarece Kamu İhale Kuruluna gönderilmemesi nedeniyle teknik görüşün eksik bilgi ve belgeler dikkate alınarak yaptırıldığı ileri sürüldüğünden, Mahkememizin 10.01.2013 tarihli ara kararı ile hem davalı idareden hem de Kırıkkale Üniversitesi Süleyman Demirel Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nden söz konusu kitapçığın davalı idareye gönderilip gönderilmediği sorulmuş, Kırıkkale Üniversitesi Süleyman Demirel Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce verilen cevabi yazıda söz konusu kitapçığın sehven Kamu İhale Kuruluna gönderilmediği belirtilmiş olup, dosyada mevcut “AMSCO 3085 SP Ameliyat Masası Kullanım Talimatları” kitapçığının “Sigortaların Değiştirilmesi” başlıklı 6.5.2 maddesinde “Her iki değiştirilebilir sigorta masa tabanında bulunan AC girişinin üstünde yer alırlar.” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.

 Bu durumda, davalı idarece ihaleyi yapan idareden teklif edilen cihazlara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin alınmasından sonra teknik görüş yoluna gidilmesi gerekirken, eksik bilgi ve belgelere dayalı olarak alınan teknik görüş doğrultusunda tesis edilen davaya konu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” şeklindegerekçe belirtilerek dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle,

 1- Kamu İhale Kurulunun 22.10.2012tarihli ve 2012/UM.II-4095sayılı kararının ihalenin 3’üncü ve 4’üncü kalemlerine ilişkin hüküm fıkrasının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, idare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilmeyen Sedat Ahi’ye ait  “AMSCO 3085 SP Ameliyat Masası Kullanım Talimatları”belgesi istenilerek yeniden esas incelemesi yapılmasına,

    Oybirliği ile karar verildi.

   Mahmut GÜRSES

  Başkan

   Kazım  ÖZKAN

  II. Başkan

  Ali Kemal  AKKOÇ

 Kurul Üyesi

  Erkan  DEMİRTAŞ

 Kurul Üyesi

  Ahmet  ÖZBAKIR

 Kurul Üyesi

  Mehmet Zeki  ADLI

 Kurul Üyesi

  Hasan  KOCAGÖZ

 Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13