KİK – Mahkeme Kararları ( 24.12.2012)

KİK - Mahkeme Kararları ( 24.12.2012)

KİK – Mahkeme Kararları ( 24.12.2012)

KİK - Mahkeme Kararları ( 24.12.2012)

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/077

Gündem No  : 26

Karar Tarihi : 24.12.2012

Karar No  : 2012/MK-393

Şikayetçi:

 San Mühendislik Ltd. Şti.

 İhaleyi yapan idare:

 İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Daire Başkanlığı

Gündem Konusu:

 13.04.2007 tarihli ve 2007/UH.III-1430 sayılı kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle İller Bankası Genel Müdürlüğü vekili tarafından açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen 20.09.2012 tarihli ve E:2012/1248, K:2012/2343 sayılı dava konusu işlemin iptali kararına ilişkin işlem tesis edilmesi

Karar:

 İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Daire Başkanlığı’nca 30.11.2006tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2006/146265 IKN'li Urla/İzmir Sayısal Halihazır Harita İşi ihalesine ilişkin olarak,

San Mühendislik Ltd. Şti.nin 08.03.2007tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.03.2007tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 28.03.2007tarih ve 9470sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2007tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 13.04.2007tarihli ve 2007/UH.III-1430sayılı karar ile başvuru sahibinin iddiası yerinde görülerek “İdarenin ihalenin iptal kararının iptaline” karar verilmiştir.

Davacı İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından anılan Kurul Kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 6. İdare Mahkemesinin 20.09.2012 tarihli E:2012/1248, K:2012/2343 sayılı kararında,

“Karar veren Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce, Mahkememizin 16/07/2008 günlü, E:2007/521, K:2008/1186 sayılı kararının, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 06.06.2011 günlü, E:2008/9408, K.2011/2688 sayılı kararı ile bozulması üzerine bozma kararına uyularak dava dosyası yeniden incelenmek suretiyle işin gereği görüşüldü:

4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 5. maddesinde, idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları belirtilmiş; 36, 37 ve 38. maddelerinde, tekliflerin alınması, açılması, değerlendirilmesi ve aşırı düşük teklifler hakkında yapılacak işlemler düzenlenmiş; "Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali" başlıklı 39. maddesinde, "ihale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir, ihalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir, idare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir." hükmüne yer verilmiş; 40. maddesinde ise, 1. fıkrasında 37. ve 38. maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihalenin, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacağı, 5. fıkrasında, ihale komisyonunun gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunacağı, kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanlarının, teklif edilen bedellerin, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığının, ihale yapılmamış ise, nedenlerinin belirtileceği, 6. fıkrasında, ihale yetkilisinin, karar tarihini İzleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylayacağı veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal edeceği, 7. fıkrasında, ihalenin, kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu yasal düzenleme karşısında; ihale yetkilisinin, ihale komisyonu kararları üzerine ihaleyi onaylamayıp iptal etme yetkisine sahip olduğu kuşkusuz olmakla birlikte, idarenin bu konudaki takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanması, diğer bir deyişle, ihalenin onaylanıp onaylanmaması noktasında, makul ve meşru sebepleri dikkate alarak karar vermesi gerekmektedir. Kamu yararının ve hizmet gereklerinin somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetimi ise yargı yerlerince yapılabilecektir, ihale işlemleri bakımından takdir yetkisinin denetiminde, 4734 sayılı Kanun un 5. maddesindeki temel ihale ilkelerinin gözetilmesi gerektiği gibi idare hukukuna hâkim olan hukukî güvenilirlik, İdarî istikrar gibi ilkelerin de dikkate alınması zorunludur. Diğer yandan, kamu yararının gerçekleşmesi bakımından idare tarafından, daha önce yapılan ihalelerde oluşan teklif bedelleri, kırım oranları ve katılımcı sayısı gibi kriterlerin dikkate alınarak takdir yetkisinin kullanılmasında hukukî bir engel bulunmamaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı'nca 30.11.2006 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan Urla/İzmir Sayısal Halihazır Harita işi ihalesine yedi isteklinin katıldığı, bu isteklilerin tümünün tekliflerinin geçerli sayıldığı ve San Mühendislik Limited Şirketinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun belirlendiği, ancak, istekliler tarafından teklif edilen bedellerin, benzer yörelerde ihalesi yapılan diğer işler ipin teklif edilen bedellerle kıyaslandığında yeterli olmadığı kanaatine varılarak, Genel Müdürlüğün 14.02.2007 tarih ve 7132 sayılı işlemiyle ihalenin iptaline karar verildiği, ihaleyi yapan iller Bankası Gene Müdürlüğünce gerek dava dilekçesinde gerekse temyiz dilekçesinde benzer yörelere ilişkin yapılan sayısal halihazır harita işi ihalelerinde kırım oranlarının yaklaşık maliyete göre çok daha fazla olduğunun belirtildiği, buna rağmen Kamu ihale Kurulu'nun dava konusu işlemi ile, idarenin ihalenin iptaline yönelik gerekçesinin mevzuata uygun bulunmadığı belirtilerek, ihalenin iptaline ilişkin kararır iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda; dava konusu ihalede yeterli sayıda katılım gerçekleşmiş ise de, idarenin, yaklaşık maliyete göre indirim oranlarını benzer ihalelerle kıyaslamak suretiyle ihalenin iptali sonucuna vardığı, dolayısıyla takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerini gözeterek kullandığı anlaşıldığından, ihalenin iptaline yönelik idare işlemini iptal eden dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının iptali gerektiği sonucuna varılmıştır…”gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasanın 138/4’üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesinde, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 13.04.2007tarihli ve 2007/UH.III-1430sayılı Kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

   Mahmut  GÜRSES

   Başkan

   Kazım  ÖZKAN

   II. Başkan

   Ali Kemal  AKKOÇ

   Kurul Üyesi

   Ahmet  ÖZBAKIR

   Kurul Üyesi

   Mehmet Zeki  ADLI

   Kurul Üyesi

   Hamdi  GÜLEÇ

   Kurul Üyesi

   Mehmet  AKSOY

   Kurul Üyesi

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/077

Gündem No  : 25

Karar Tarihi : 24.12.2012

Karar No  : 2012/MK-394

Şikayetçi:

 Fatih Aktay İnşaat Müh. Müşv. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. - Zeki Taşdemir İş Ortaklığı

 İhaleyi yapan idare:

 Zonguldak İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Gündem Konusu:

 22.08.2011 tarihli ve 2011/UY.II-2860 sayılı kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Aşama İnş. Dek. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen 30.05.2012 tarihli ve E:2011/3303 K:2012/1049 sayılı dava konusu işlemin iptali kararı üzerine Kurum tarafından anılan Mahkeme kararının yürütmenin durdurulması talepli olarak temyiz yoluna başvurulması sonrasında Danıştay 13. Dairesinin 12.10.2012 tarihli ve E:2012/3075 sayılı Ankara 17. İdare Mahkemesinin anılan kararının yürütmesinin durdurulması kararına ilişkin işlem tesis edilmesi

Karar:

Zonguldak İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce 29.03.2011tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/30361 İKN'li “Kdz. Ereğli Fen Lisesi Yapımı” ihalesine ilişkin olarak,

Fatih Aktay İnşaat Müh. Müşv. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. - Zeki Taşdemir İş Ortaklığı’nın 21.04.2011tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.04.2011  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 06.05.2011tarih ve 23355sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.05.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 22.08.2011tarihli ve 2011/UY.II-2860 sayılı karar ile“…Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Aşama İnş. Dek. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti., Rams İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Sadık Kahraman Müh. Taah. Ltd. Şti., Censar İnş. Taah. ve Tic. A.Ş., Alan Yapı End. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Rams İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yüklenici iş bitirme belgesinin iptaline ilişkin olarak belgeyi düzenleyen idare olan Veliköy Belediye Başkanlığına bildirim yapılmasına” karar verilmiştir.

Davacı Aşama İnş. Dek. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 17. İdare Mahkemesinin30.05.2012 tarihli ve E:2011/3303 K:2012/1049 sayılı kararı ile “…Çorum Merkez Çiftlikçayırı Mevkii 32 Derslikli İkbal Lisesi İnşaatı” işine ilişkin olarak verilen ve davacı tarafından uyuşmazlık konusu ihaleye sunulan 24/09/2010 tarih ve 21902 sayılı iş deneyim belgesinin, dava konusu ihalenin idari şartnamesinin 7.6. maddesi ile benzer işlerden kabul edilen BIII grubu işlerle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösterip göstermediği noktasında belirleme yapılması amacıyla, yapının inşaat tekniği, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle incelenmesinin ardından bir karar verilmesi gerekirken, davalı İdarenin böyle bir inceleme yapmaksızın davacının iş deneyim belgesinin benzer işler kapsamında olmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis ettiği dava konusu işlemin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. (Nitekim Danıştay 13. Dairesi'nin benzer bir konuda verdiği 25/05/2011 tarih ve E:2011/419, K:2011/2399 ve 25/05/2011 tarih ve E:2011/262, K:2011/2400 sayılı kararlan da bu yöndedir)”gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesini teminen 12.09.2012 tarihli ve 2012/MK-309 sayılı Kurul kararı ile “…1) Kamu İhale Kurulu’nun 20.08.2011 tarihli ve 2011/UY.II-2860 sayılı kararının Aşama Dek. Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin kısmının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda yeniden inceleme yapılmasına,” karar verilmiştir. Öte yandan, söz konusu Mahkeme kararı doğrultusunda yapılan esas incelemesi neticesinde 01.11.2012 tarihli ve 2012/UY.II-4155 sayılı Kurul kararı ile “…Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Aşama Dek. Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’ inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine”karar verilmiştir.

Bu defa, anılan Mahkeme kararına karşı yürütmenin durdurulması talepli olarak temyiz yoluna başvurulması sonrasında Danıştay 13. Dairesinin 12.10.2012 tarihli ve E:2012/3075 sayılı kararı ile Ankara 17. İdare Mahkemesinin 30.05.2012 tarihli ve E:2011/3303 K:2012/1049 sayılı kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Danıştay 13. Dairesinin anılan kararında “…Dosyanın içeriğinden, davacı tarafından ihaleye sunulan iş deneyim belgesinin Çorum Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Çorum Merkez Çiftlikçayırı Mevkii 32 Derslikli İkbal Lisesi İnşaatı” işine ilişkin olarak 24.09.2010 tarih ve 21902 sayı ile düzenlendiği, söz konusu iş bitirme belgesinde sözleşme tarihinin 03.12.2008 olduğu, ilk sözleşme bedelinin 2.892.000 TL olduğu, gerçekleştirilen iş tutarının 2.892.000 TL olarak belirtildiği, işin geçici kabul tarihinin 06.08.2010 olarak belirtildiği görülmüş, anılan iş deneyim belgesine konu işin kamu ihale bülteninde 16.07.2008 tarihinde yayımlanan ilanında işin niteliğinin “32 Derslikli Genel Lise Yapımı ve Çevre Tanzimi” işi olarak belirtildiği ve benzer iş olarak Tebliğ’de yer alan B/IV grup işlerin kabul edileceğinin düzenlendiği, davacı tarafından yapılan iş deneyim belgesine konu işin sadece okul binasından ibaret olduğu, spor salonu, konferans salonu, vb. ek tesisler içermediği, ihale kapsamında yapılan binanın bir katının belirli bir bölümüne ilişkin bölme duvarlarının örülmemek suretiyle geniş bir alan oluşturulduğu, bu alanın kullanım amacının farklılaştırılarak spor salonu olarak belirlendiği, benzer bir yöntemle ana binanın belirli bir bölümünün de konferans salonu olarak kullanıldığı; ihale konusu işin pursantaj oranlarında çevre tanziminin % 5,6197, ENH trafo ve çevre aydınlatma % 4,3631, 16 derslikli tip lise inşaatının % 33,6529, 300 öğrencili tip pansiyonun % 36,5733, lojman binası inşaatının % 10,9110, tip spor salonunun % 8,8800 oranında olduğu görülmektedir,

Bu durumda, davacı tarafından ihaleye katılım aşamasında sunulan iş deneyim belgesine konu okulun spor salonu, konferans salonu, vb, ek tesis içermediği, sadece ana binanın belirli bölümlerinin iç duvarlarının örülmemek suretiyle bu alanların kullanım amacının farklılaştırılarak spor salonu ve konferans salonu olarak kullanıldığı, ana binanın belirli bir bölümünün kullanım alanının farklılaştırılmasının ek tesis olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı, uyuşmazlık konusu ihaleye ait pursantajların incelenmesinden ihale kapsamında yapılacak okul binası dışında işin % 36,5733'ünün 300 öğrenci kapasiteli tip pansiyon, %10,911’inin lojman binası, % 8,88’nin tip spor salonu olduğu hususları da dikkate alındığında, davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin B/lll grubunda değerlendirilemeyeceğinden bu iş deneyim belgesinin ihale kapsamında aranılan yeterlik şartlarını sağlamaya yetmeyeceği açık olduğundan, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem tesisine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu Ankara 17. İdare Mahkemesi'nin 30.05.2012 tarih ve E.2011/3303, K:2012/1049 sayılı kararının yürütülmesinin durdurulmasına, 12/10/2012 tarihinde

   Oybirliğiyle karar verildi.”hususlarına yer verilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

Açıklanan nedenlerle;

1) Kamu İhale Kurulunun 12.09.2012 tarihli ve 2012/MK-309 sayılı kararı ile 01.11.2012 tarihli ve 2012/UY.II-4155 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler göz önünde bulundurularak, Kamu İhale Kurulunun 22.08.2011 tarihli ve 2011/UY.II-2860 sayılı kararı uyarınca 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

   Mahmut  GÜRSES

   Başkan

   Kazım  ÖZKAN

   II. Başkan

   Ali Kemal  AKKOÇ

   Kurul Üyesi

   Ahmet  ÖZBAKIR

   Kurul Üyesi

   Mehmet Zeki  ADLI

   Kurul Üyesi

   Hamdi  GÜLEÇ

   Kurul Üyesi

  Mehmet  AKSOY

  Kurul Üyesi

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/077

Gündem No  : 40

Karar Tarihi : 24.12.2012

Karar No  : 2012/MK-395

--------------------------------------------------------------------------------

Şikayetçi:

 Erdinç Elektrik Tic. ve San. Ltd. Şti. - Şa-Ra Enerji İnş. Tic. ve San. A.Ş. Ortak Girişimi , Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret AŞ

 İhaleyi yapan idare:

 Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı

Gündem Konusu:

 06.02.2012 tarihli ve 2012/UY.III-774 sayılı Kurul kararının (A) kısmının ve 06.02.2012 tarihli ve 2012/UY.III-775 sayılı Kurul kararının (B) kısmının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen “Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin … yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin kararının kaldırılmasına … yürütmenin durdurulması isteminin reddine” kararına ilişkin işlem tesis edilmesi.

Karar:

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığınca 28.10.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/142781İKN'li “12. Bölge Müdürlüğü (Erzurum) Kapsamındaki Muhtelif Yollarda Çelik Otokorkuluk Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret AŞ tarafından yapılan 12.01.2012 tarihli itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kurul tarafından alınan 06.02.2012 tarihli ve 2012/UY.III-774 sayılı kararın (A) kısmı ile Erdinç Elektrik Tic. ve San. Ltd. Şti. - Şa-Ra Enerji İnş. Tic. ve San. A.Ş. Ortak Girişimi tarafından yapılan 30.12.2011 tarihli itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kurul tarafından alınan 06.02.2012 tarihli ve 2012/UY.III-775 sayılı kararın (B) kısmı kapsamında, idare tarafından sunmuş olduğu kapasite raporundaki miktarların istenilen asgari kapasite miktarlarını sağlamadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret AŞ’nin teklif dosyasında yer alan 8 saat (1 vardiya) ve 300 iş günü esasına göre düzenlenmiş kapasite raporu ile Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünün 22.08.2011 tarih ve 6198 sayılı yazısından anılan şirketin günde 3 vardiya çalışma yaptığının saptandığını, bu bakımdan söz konusu şirketin kapasite raporundaki üretim ve tüketim kapasite miktarının 3 katının alınmasının gerektiğini belirten belgenin incelendiği ve söz konusu kararlar ile “Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Alka San. İnş. ve Tic A.Ş.’nin teklifinin, kapasite raporundaki üretim miktarının 3 katı alınarak değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

            Anılan Kurul kararları üzerine, ÇEPAŞ Galvaniz Demir Çelik Madencilik İnşaat Nakliye Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2012/1067 sayılı esasında açılan davada alınan 27.09.2012 tarihli kararla ”…uyuşmazlık konusu olayın niteliği dikkate alındığında dava konusu işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç zararlara neden olacağı açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” karar verildiği görülmüştür.

Ankara 6. İdare Mahkemesinin anılan kararının uygulanmasını teminen ise 05.12.2012 tarihli ve 2012/MK-367 sayılı Kurul kararıyla“Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, dava konusu Kurul kararlarıyla varılan sonuca gerekli usul izlenilerek ulaşılmadığı ifade edilen anılan karar içeriğinden, söz konusu Mahkemece Kurum tarafından yapılan incelemede eksiklik tespit edildiği anlaşıldığından,

Açıklanan nedenlerle;

1) Kamu İhale Kurulunun 06.02.2012 tarihli ve 2012/UY.III-774 sayılı kararın (A) kısmının iptaline,

2) Kamu İhale Kurulu’nun 06.02.2012 tarihli ve 2012/UY.III-775 sayılı kararın (B) kısmının iptaline,

3) Anılan Mahkeme kararındaki gerekçeler doğrultusunda söz konusu itirâzen şikâyet başvurularının tekrar incelenmesine” karar verilmiştir.

Diğer taraftan, yukarıda aktarılan yürütmenin durdurulması kararına karşı Kurum tarafından itirazda bulunulması üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından alınan 28.11.2012 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2012/5331 sayılı kararla “…Olayda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nün 22.08.2011 tarih ve 6198 sayılı yazısında; anılan firmanın günde üç vardiya çalışma yaptığı, kapasite raporunu düzenleyen Kocaeli Sanayi Odası Gebze Temsilciliği’nin 06.10.2011 tarihli yazısında ise; bu belgeden hareketle söz konusu firmanın kapasite raporundaki üretim ve tüketim kapasite miktarının üç katının alınması gerektiği belirtilmiş olduğundan, Alka San. İnş. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan teklifin kapasite raporunda belirtilen miktarın üç katı alınarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmakla, belirtilen gerekçe ile düzeltici işlem belirlenmesine yönelik davaya konu Kurul kararlarında hukuka aykırılık, aksi gerekçe ile verilen itiraza konu Mahkeme kararında ise hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davalı idare itirazının kabulü ile Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 27/09/2012 gün ve E: 2012/1067 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin kararının kaldırılmasına, 2577 sayılı Yasanın 27.maddesi, 2.fıkrasında belirtilen koşullar dava konusu olayda bir arada bulunmadığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş olup, anılan karar Hukuk Danışmanlığı tarafından 18.12.2012 tarihinde tebellüğ edilmiştir.

Anayasa’nın 138/4’üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/1’inci maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1) Kamu İhale Kurulunun 05.12.2012 tarihli ve 2012/MK-367 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 06.02.2012 tarihli ve 2012/UY.III-774 sayılı kararının (A) kısmı ile 06.02.2012 tarihli ve 2012/UY.III-775 sayılı kararının (B) kısmında yer aldığı şekilde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

    Mahmut  GÜRSES

    Başkan

    Kazım  ÖZKAN

    II. Başkan

   Ali Kemal  AKKOÇ

   Kurul Üyesi

   Ahmet  ÖZBAKIR

   Kurul Üyesi

   Mehmet Zeki  ADLI

   Kurul Üyesi

   Hamdi  GÜLEÇ

   Kurul Üyesi

   Mehmet  AKSOY

   Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13