Katalogların Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenmesi

Katalogların Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenmesi

Katalogların Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenmesi

Katalogların Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenmesi

Şartnamede katalogların hangi maddeleri kapsaması gerektiğinin belirtilmemesi halinde, katalog sunulmasının yeterli olduğu

Katalogda hangi teknik özelliklerin yer alacağına ilişkin olarak herhangi bir düzenlemenin yapılmaması halinde kataloğun teknik şartnameyi karşılamadığından bahisle teklifin değerlendirme dışı bırakılamayacağı hakkında.

Danıştay 13. Daire Başkanlığı’nın  22.09.2022 tarihli  kararı :

 “…

  1. Temyize konu Mahkeme kararının, dava dışı istekliye ait teklifin Teknik Şartname'nin 4.B.3. maddesine uygun olmadığına ilişkin 2. iddiası yönünden davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.
  2. Temyize konu Mahkeme kararının, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiğine ilişkin 1. iddiası yönünden dava konusu işleminin iptaline ilişkin kısmına gelince;

Uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin "İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri" başlıklı 7. maddesinde, firmaların, kuracakları cihazlara dair teknik şartnameye uygunluk belgesini ve bu belgenin yanı sıra cihazlara ilişkin tanıtım ve kullanım dokümanı veya kataloglarını sunacakları belirtilmiştir.

Ancak ihale konusu iş kapsamında teklif edilen ürüne ilişkin katalogda hangi teknik özelliklerin gösterileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Davacı şirket tarafından idari şartname uyarınca sunulması gereken belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulmuş olduğu ve anılan şartnamenin "İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri" başlıklı 7. maddesinde, sunulan katalogda hangi teknik özelliklerin yer alacağına ilişkin olarak herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı dikkate alındığında, davacı şirketin teklif ettiği ürüne ilişkin katalogda Teknik Şartname'nin 4.B. maddesini karşılayan bir ifade yer almadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine karşı yaptığı itiraz şikâyet başvurusunun reddi yönünde verilen dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

  1. Tarafların temyiz istemlerinin reddine,
  2. … İdare Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, K:.. sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının davanın reddine ilişkin kısmının ONANMASINA oybirliğiyle; dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının ise yukarıda belirtilen GEREKÇEYLE ONANMASINA oyçokluğuyla,
  3. Temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,
  4. Posta giderleri avansından artan tutarın taraflara iadesine,

5.Kullanılmayan …-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davalıya iadesine,

  1. Dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine,
  2. 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 22/09/2022 tarihinde karar verildi

(X) KARŞI OY :

Uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin olarak İdari Şartname’nin "İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri" başlıklı 7. maddesinde, firmaların, kuracakları cihazlara ilişkin olarak teknik şartnameye uygunluk belgesini ve bu belgenin yanı sıra cihazlara ilişkin tanıtım ve kullanım dokümanı veya kataloglarını sunacakları düzenlenmiştir.

Buna göre, isteklilerce Teknik Şartname'nin her maddesine cihazlara ait teknik doküman, katalog vb. belgeler ile cevap verilmesi gerekmektedir.

İdari Şartname'nin 7. maddesinde bir "yeterlik kriteri" olarak belirlendiğine göre; teklif edilen cihazlara ait sunulan teknik doküman, katalog vb. belgeler ile Teknik Şartname'nin her maddesine cevap verilememesi durumunda "yeterlik kriteri"ni karşılayamayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dosyanın incelenmesinden; davacı şirket tarafından, teklif edilen cihaza ait ürün kataloğunun sunulduğu, ancak idare tarafından yapılan incelemede söz konusu katalogda cihazın "PT ve APTT testleri beraber çalıştırıldığında, bir saatte yapabileceği maksimum test hızı"na ilişkin bir bilginin yer almadığının ve internet üzerinden aynı ürüne ilişkin olarak bulunan katalogda ise cihazın "maksimum test hızının 170 olduğu"nun anlaşıldığı, idare tarafından bu kapsamda teknik görüş alınarak, sunulan ürünün Teknik Şartname'nin 4.B.3. maddesini karşılamadığı tespit edilerek davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Bu itibarla, basiretli bir tacir olarak hareket etme yükümlülüğü bulunan davacı şirketin bu sorumluluk esaslarını nazara alarak; ihaleyi yapan idare tarafından lüzum görülerek istenmesine rağmen teklif ettiği ürünün Teknik Şartname'de belirtilen kriterlere uygunluğunu ürün kataloğu dışında başka bir belge ile tevsik etmediği, sunulan belgenin Teknik Şartname'nin 4.B.3. maddesine cevap vermediği ve bu maddeye cevap veren başka bir belgenin sunulmadığı, İdari Şartnamenin 7. maddesinde ürün kataloğu sunulmasının yeterlik kriterleri arasında sayılmış olduğu anlaşıldığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki komisyon kararına karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu Kurul kararının bu kısmının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulması ve davanın reddine karar verilmesi gerektiği oyu ile belirtilen kısım yönünden karara katılmıyorum.”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz

     

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13