Kargo İle Gönderilen Şikayet Dilekçesi için Başvuru Tarihinin Belirlenmesi

İtirazen Şikayet Başvurusunun Somut Delillere Dayanması Zorunluluğu

Kargo İle Gönderilen Şikayet Dilekçesi için Başvuru Tarihinin Belirlenmesi

  • Kargo İle Gönderilen Şikayet Dilekçesi için Başvuru Tarihinin Belirlenmesi

  • İsteklinin e-posta adresine veya faks numarasına bildirim yapılmasını kabul etmemesi halinde ihaleye ilişkin bildirimlerin elektronik posta yoluyla veya faksla yapılmasının mümkün olamayacağı

  • Kargo yoluyla gönderilen şikâyet dilekçesinin idare personelince teslim alındığı tarihin başvuru tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği hakkında.

Danıştay 13.  Daidresi’nin 11.11.20** tarihli ve E:20**/23**, K:20**/30** sayılı kararı:

 “…Söz Konusu ihale komisyonu kararının davacı is ortaklığına ne zaman tebliğ edildiğinin incelenmesi: Anılan karar, 4734 sayılı Kanun'un 65. maddesinde yer verilen yöntemlerden iadeli taahhütlü posta yolu ile davacı İş Ortaklığına gönderilmesine rağmen teslim edilememesi üzerine ihaleyi gerçekleştiren idareye iade edilmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin uyuşmazlık tarihinde yürürlükte bulunan haliyle 6. maddesinin 2. Fıkrasında yer alan, iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda teslimin gerçekleştirilememesi halinde tebligatın, öncelikle 4734 sayılı Kanun'un 65. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirileceği kuralı uyarınca, Kanun'da yer alan yöntemlerden biri olan faks yoluyla 05/08/2014 tarihinde davacıya bildirim yapılmış, ayrıca, aynı tarihte ikinci kez iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilen komisyon kararı 08/08/2014 tarihinde davacı İş Ortaklığına tebliğ edilmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin uyuşmazlık tarihinde yürürlükte bulunan haliyle 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, bildirim ve tebligatların, EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ya da başvuru veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabileceği düzenlemesi uyarınca; davacı İş Ortaklığının, gerek 04/07/2014 tarihli EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ön yeterlik/ihale dokümanının indirildiğine ilişkin formunda, gerekse 10/07/2014 tarihli birim fiyat teklif mektubunda, ihale ve şikâyet sürecinde e-posta adresine veya faks numarasına bildirim yapılmasını kabul etmediğini belirtmiş olduğu görüldüğünden, söz konusu ihaleye ilişkin bildirimlerin elektronik posta yoluyla veya faksla yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Faks yoluyla yapılan bildirimin mevzuata uygun olmadığı görülmekle birlikte, aynı tarihte ikinci kez iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilen komisyon kararının davacı İş Ortaklığına 08/08/2014 tarihinde tebliğ edildiği dikkate alındığında, davacıların ihale komisyonu kararından bu tarihte haberdar olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Davacıların ihale komisyonu kararına karşı hangi tarihte şikâyet başvurusunda bulunduğunun incelenmesi:

Davacılar tarafından kargo yoluyla gönderilen şikâyet dilekçesi 18/08/2014 tarihinde ihaleyi gerçekleştiren idarenin personelince teslim alınmış, fakat 19/08/2014 tarihinde idare kayıtlarına girmiştir.

…İhaleyi gerçekleştiren idarece, idareye ulasan kargo paketi üzerindeki gönderici isminin davacı İş Ortaklığından farklı bir şirkete ait olduğu ileri sürülerek kayıt tarihinde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı ileri sürülmekte ise de bu durumun, söz konusu başvurunun teslim alındığı tarihte idarenin kayıtlarına alınmasını engelleyici bir yönünün olmadığı açık olup nitekim, söz konusu kargo paketi içerisinde yer alan evrakların davacı İş Ortaklığına ait olduğu ve bu haliyle idarece kayıt altına alındığı da görülmektedir. İhaleyi gerçekleştiren idarece, makul ve geçerli bir sebep ileri sürülmeksizin, başvuru dilekçesinin teslim alındığı tarihten bir gün sonra kayıt altına alındığı görüldüğünden, herhangi bir hak kaybına sebep olunmaması adına anılan başvurunun teslim alındığı 18/08/2014 tarihinin başvuru tarihi olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, davacılar tarafından, 08/08/2014 tarihinde tebliğ olunan ihale komisyonu kararına karşı mevzuatta öngörülen on günlük süre içerisinde (başvuru süresinin son günü olan 18/08/2014 tarihinde) şikâyet başvurusunda bulunulduğundan, söz konusu başvurunun süre yönünden reddine yönelik işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13