Kamu İhale Kurulu’nun Resen İnceleme Yapamayacağı Hakkında

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde "Serbest Muhasebeci" İbaresinin Bulunmaması

Kamu İhale Kurulu’nun Resen İnceleme Yapamayacağı Hakkında

- Kamu İhale Kurulu'nun Resen İnceleme Yapamayacağı Hakkında

- Şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda aşırı düşük teklif açıklaması hakkında iddialara yer verilmiş olması karşısında, rekabet ortamının oluşup oluşmadığı hususunun, davacının yapmış olduğu başvuruya konu iddialar bağlamında eşit muamele kapsamında değerlendirilebilecek bir konu olmadığı;

- Kamu İhale Kurulu’nun yapacağı incelemenin Kamu İhale Kanunu’nun 56. Maddesinde  maddede belirtilen hususlarla sınırlı olduğu,, Kurul’un re’sen inceleme yapmasının yasa tarafından kendisine verilen inceleme yetkisinin sınırın aşması anlamına geleceği hakkında

Danıştay 13.  Dairesi’nin 03.11.20** tarihli kararı:

 “Aktarılan düzenleme ve bu düzenlemeye ilişkin gerekçenin birlikte incelenmesinden, yasa koyucunun Kurul tarafından yapılan incelemenin kısa sürede sonuçlanmasını amaçladığı, bu nedenle de yapılan incelemenin maddede belirtilen hususlarla sınırlı olması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu nedenle, Kanun’un açık düzenlemesi ve Kanun metnine ilişkin aktarılan gerekçe karşısında, Kurul’un yapacağı incelemenin maddede belirtilen hususlarla sınırlı olduğunun kabulü gerektiğinden, Kurul’un anılan hususlar dışında başka bir hususu incelemesi, diğer bir ifadeyle re’sen inceleme yapması durumunda, yasa tarafından kendisine verilen inceleme yetkisinin sınırı aşılmış olacaktır.

Yapılan bu değerlendirme bağlamında uyuşmazlık incelendiğinde, davacı tarafından ihalenin üzerine bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması hakkındaki iddialarla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bu başvuruda uyuşmazlık konusu ihalede rekabetin sağlanıp sağlanmadığı, kamu kaynaklarının verimli kullanılıp kullanılmadığı hususunda herhangi bir iddia ileri sürülmediği gibi ihaleyi yapan idarece şikâyet üzerine tesis edilen işlemde de bu konuda herhangi bir değerlendirme yapılmadığı, rekabet ortamının oluşup oluşmadığı hususunun, davacının yapmış olduğu başvuruya konu iddialar bağlamında eşit muamele kapsamında değerlendirilebilecek bir konu olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ihalede rekabet ortamının oluşup oluşmadığı hususu, başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden yapılan incelemenin kapsamına dahil olmadığından ve davalı idarenin bu yönden bir inceleme yapma yetkisi bulunmadığından, ihalenin iptali yönündeki dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, Kurul tarafından düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra ihale komisyonunca yeniden bir karar alınacağı, bu kararda 4734 sayılı Kanun’un 5. Maddesindeki temel ilkelerin de dikkate alınacağı, ihalenin iptali gerekiyor ise bu yetkinin ihale makamı tarafından kullanılacağı açıktır. İdarece alınabilecek bu kararla yeni bir durum ortaya çıkmış olmasından dolayı, şikâyet ve itirazen şikâyet süreçleri işleyecek, neticede verilecek Kurul kararı da davaya konu edilebilecektir. Bu itibarla, ihalenin iptaline yönelik Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13