Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-191

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-191

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-191

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/037

Gündem No  : 62

Karar Tarihi : 20.06.2012

Karar No  : 2012/MK-191

Şikayetçi:

Gökkuşağı Sos. Hizm. Sağ. Yat. Bilg. Sist. Gıd. Temz. Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti

İhaleyi yapan idare:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Gündem Konusu:

Kamu İhale Kurulunun 26.01.2012 tarihli ve 2012/UH.II-604 sayılı kararı hakkında Ankara 13. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

Karar:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce 17.11.2011tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/161137 İKN'li “2012 Yılı Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimleri İçin Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak,

Gökkuşağı Sos. Hizm. Sağ. Yat. Bilg. Sist. Gıd. Temz. Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 05.12.2011tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.12.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 20.12.2011tarih ve 53781sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.01.2012tarihli ve 2012/UH.II-604sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Davacı Gökkuşağı Sos. Hizm. Sağ. Yat. Bilg. Sist. Gıd. Temz. Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 13. İdare Mahkemesinin 09.05.2012 tarihli ve E:2012/255 sayılı kararında; “…davaya konu ihalenin yaklaşık maliyetinin 5.056.305,57 TL olduğu, en avantajlı teklifin Baybora Hizmet Temizlik İnşaat Gıda Ticaret Taahhüt Ltd. Şti.’nin 4.696.449,60 TL’lik teklifi, en avantajlı ikinci teklifin ise davacının 4.978.000,00 TL’lik teklifi olarak belirlendiği, ancak ihaleyi yapan idarece davacının şikayet başvurusu üzerine EK-O.6 yerine Ek- 0.5 formuyla açıklama yaptığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak Harmanşa inşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 5.016.320,00 TL'lik teklifinin en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, davacının firma karının 38.625,60 TL olarak belirtildiği görülmektedir.

Bu durumda; davacının yaptığı teklifte yol giderlerine ilişkin kısımda yuvarlama nedeniyle ortaya çıkan 0,005 TL farkın ihalenin esasını etkileyecek tarzda bir eksiklik olmadığı, zira ihale bedeli ve firma karı göz önüne alındığında toplamda ortaya çıkan 15,60 TL farkın çok esaslı bir fark olmadığı, davaya konu kurul kararı sonucunda en avantajlı iki teklif sahibinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması halinde ihalenin davacının teklifinden 38.320,00 TL daha fazla bir olan teklif üzerinde kalacağı, bu durumun da sadece basit bir yuvarlama hatasından kaynaklanan toplamda 15,60 TL’lik bir farktan daha fazla kamu zararına neden olacağı, neticede idarelerin, yapılacak ihalelerde;... ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları hususları bir arada değerlendirildiğinde; davacının teklifinin değerlendirmeye alınarak ihalenin neticelendirilmesi gerekirken, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin kurul kararının davacıya ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 26.01.2012tarihli ve 2012/UH.II-604sayılı Kararın Gökkuşağı Sos. Hizm. Sağ. Yat. Bilg. Sist. Gıd. Temz. Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olduğuna ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan yargı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Gökkuşağı Sos. Hizm. Sağ. Yat. Bilg. Sist. Gıd. Temz. Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunda 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

  1. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13