Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-190

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-190

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-190

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/037

Gündem No  : 61

Karar Tarihi : 20.06.2012

Karar No  : 2012/MK-190

Şikayetçi:

TR Kurumsal Bilişim Çözümleri Ltd. Şti.

İhaleyi yapan idare:

Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü

Gündem Konusu:

Kamu İhale Kurulunun 19.12.2011 tarih ve 2011/UM.II-4230 sayılı kararı hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

Karar:

Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü’nce 23.11.2011tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2011/136104 İKN'li “Fatih Projesi Kapsamında Bilgi Teknoloji Malzemelerinin Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak,

TR Kurumsal Bilişim Çözümleri Ltd. Şti.’nin 03.11.2011 tarihinde açıklama ve zeyil talebiyle yaptığı başvuru üzerine idarece 10.11.2011 tarihinde zeyilname düzenlenmiş, 17.11.2011 tarihindeki şikâyet başvurusuna idarece süresi içerisinde cevap verilmemiş, bununüzerine, başvuru sahibi 01.12.2011tarih ve 51180sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.12.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 19.12.2011tarihli ve 2011/UM.II-4230sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,”karar verilmiştir.

Davacı TR Kurumsal Bilişim Çözümleri Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 10. İdare Mahkemesince alınan 22.03.2012 tarih ve E:2012/126 sayılı kararla yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

Anılan mahkeme kararı üzerine davacı tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulmuş, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 18.04.2012 tarihli Y.D. İtiraz No:2012/1870 sayılı kararında, “İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin itirazen şikâyet başvuruları yapılacak işlemler hakkındaki 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; kuruma yapılan başvuruların öncelikle 16 ncı madde çerçevesinde ön incelemeye tabi tutulacağı hükmüne yer verilmiş, 2 nci fıkrasında ise “İdareye başvuruda bulunulması gerekirken doğrudan Kuruma yapılan başvurular veya idarenin 10 günlük karar alma süresini beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.” denilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında da; idareye şikâyet başvurusunda bulunmadan… doğrudan kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması halinde Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince başvurunun ilgili idareye gönderileceği, idareye yapılan şikâyet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma yapılan başvurularda şikâyet süresinin henüz dolmadığı hallerde itirazen şikâyet konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle bu başvuruların da ilgili idareye gönderileceği, idareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususların dikkate alınmayacağı kurala bağlanmıştır.

Yukarıda aktarılan hükümlerin bir bütün olarak değerlendirilmesinden, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının dava açıklamadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olarak öngörüldüğü, ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunulmadan Kamu İhale Kurulu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamayacağı gibi, bu idari başvuru yolları tüketilmeden idari dava yoluna gidilemeyeceği, bu itibarla Kamu İhale Kurulu’na itirazen şikâyet yolu ile yapılan bir başvurunun öncelikle şikâyet yolunun tüketilip tüketilmediği yönünden ön incelemeye tabi tutulacağı, şikâyet süresinin henüz dolmadığı hallerde bu yol tüketilmeden doğrudan Kamu İhale Kurulu’na başvurulması halinde başvurunun Kurul tarafından şikâyet yolu tüketilmek üzere ilgili idareye gönderileceği, idareye şikâyet başvurusunda bulunulmakla birlikte, başvuruda öne sürülmeyen yeni konular da eklenerek Kurul’a başvurulması halinde ise itirazen şikayet başvurusunun incelemesine geçileceği, ancak bu incelemenin idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaksızın sonuçlandırılacağı, başka bir deyişle sonradan eklenen bu konuların Kamu İhale Kurulu’nun diğer konular hakkında yapacağı incelemeye etki edemeyeceği, bu incelemeyi bekletmeye ya da ertelemeye gerek bulunmadığı, bununla birlikte şikâyet yolu tüketilmek üzere diğer konulardan ayrılarak ilgili idareye gönderilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Aksi halin kabulü, şikâyet başvurusuna yeni konular eklenmek suretiyle itirazen şikâyet başvurusunda bulunanlar ile hiç şikâyet başvurusunda bulunmadan doğrudan Kamu İhale Kurulu’na başvuranlar arasında ikinciler lehine eşitliği bozucu bir uygulamaya neden olacağı gibi, Tebliğ hükmünün üst düzenlemelere aykırı olarak daha dar ve kısıtlayıcı şekilde yorumlanması sonucunu doğuracaktır.

Dosyanın incelenmesinden; davacı şirketin 03.11.2011 ve 17.11.2011 tarihli dilekçeler ile ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurularında bulunduğu ve 17.11.2011 tarihli şikâyet başvurusu üzerine idarece süresi içinde bir karar alınmaması üzerine 01.12.2011 tarih ve 51180 sayı ile idare kayıtlarına alınan dilekçe ile toplam on iki iddia ileri sürerek itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu iddialardan bir kısmının başvuruda süre aşımı bulunduğu, bir kısmının ise esasa ilişkin nedenlerle yerinde bulunmayarak reddedildiği, ihale dokümanında özel üretim olarak talep edilen etkileşimli tahtanın patentinin Vestel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. tarafından alındığı, bu durumun firmalarının teklif vermesini hukuken ve fiilen imkansız hale getirdiği ayrıca idarenin şartnamede patentli bir ürüne ilişkin tanımlama yaptığına yönelik 11 nolu iddianın ise, idareye şikâyet başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması halinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususların dikkate alınmayacağına ilişkin Tebliğ hükmü uyarınca dikkate alınmamasına karar verildiği, bunun üzerine Kurul kararının bu kısmının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı görülmüştür.

Davacı şirket tarafından itirazen şikâyet başvurusuna konu edilen 11 nolu iddianın ihale günü olan 23.11.2011 tarihinde öğrenildiği ileri sürülmüş, davalı idarece de bu hususun aksi iddia edilmemiş ve buna ilişkin herhangi bir bilgi veya belge sunulmamıştır.

Öte yandan, söz konusu hususun şikâyet süreci işletilmeden itirazen şikayete konu edildiği açık olmakla birlikte 01.12.2011 tarihi itibariyle şikâyet süresinin henüz dolmadığı da ortadadır.

Buna göre; idareye başvuruda bulunularak şikâyet süreci işletilmeden itirazen şikayete konu edilen bu hususun öncelikle ihaleyi yapan idare tarafından incelenip değerlendirilmesi zorunlu olduğundan yukarıda anılan Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca diğer konulardan ayrılmak suretiyle ilgili idareye gönderilmesi gerekmekte olup, iddianın dikkate alınmamak suretiyle reddedilmesinde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. ” gerekçesiyle Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce verilen 22.03.2012 tarih ve E:2012/126 sayılı kararın kaldırılmasına, olayda 2577 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen koşulların birlikte gerçekleşmiş olması nedeniyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 19.12.2011tarihli ve 2011/UM.II-4230sayılı Kararının başvuru sahibinin 11 inci iddiasına ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 11 inci iddiasının idarece değerlendirilmesini teminen İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başvurunun idareye gönderilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

  1. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13