Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-193

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-193

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-193

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/037

Gündem No  : 60

Karar Tarihi : 20.06.2012

Karar No  : 2012/MK-193

Şikayetçi:

Zitaş Zülfikarlar İnş. Tic. ve San. A.Ş. ve Gintaş İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi

İhaleyi yapan idare:

İSKİ Genel Müdürlüğü

Gündem Konusu:

24/10/2011 tarih ve 2011/UY.II-3513 sayılı Kurul Kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 23/05/2012 tarih ve E:2012/95, K:2012/890 sayılı Kararı ile alınan “dava konusu işlemin iptali” kararına ilişkin işlem tesis edilmesi.

Karar:

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 23.06.2010 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale  Usulüile yapılan “2009 İSKİ Güngören Şube Müdürlüğü mesuliyet sahası içerisinde bozuk, çökük, hasarlı ve hizmet dışı kalmış atıksu ve içme suyu hatlarında kısmi yenileme ve rehabilitasyon işi” ihalesine ilişkin olarak Zitaş Zülfikarlar İnş. Tic. ve San. A.Ş. ve Gintaş İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin 24/10/2011 tarih ve 2011/UY.II-3513 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında, “başvurunun reddine”  karar verilmiştir.

Davacı Zitaş Zülfikarlar İnş. Tic. ve San. A.Ş. ve Gintaş İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi tarafından anılan Kurul Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 10 uncu İdare Mahkemesinin 22/02/2012 gün ve E:2012/95 sayılı kararında,

“Dava dosyasının incelenmesinden; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 23.06.2010 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale  Usulü ile yapılan “2009 İSKİ Güngören Şube Müdürlüğü mesuliyet sahası içerisinde bozuk, çökük, hasarlı ve hizmet dışı kalmış atıksu ve içme suyu hatlarında kısmi yenileme ve rehabilitasyon işi” ihalesine katılan davacı ortak girişimin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının irat kaydedildiği, aynı ihaleye ilişkin olarak bir başka istekli tarafından yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının reddi üzerine açılan davada Ankara 12. İdare Mahkemesinin 22.04.2011 tarih ve E:2010/1208 sayılı Yürütmenin Durdurulmasına ilişkin kararı üzerine Kamu İhale Kurulunun 06.06.2011 tarih ve 2011/MK-117 sayılı kararı ile anılan mahkeme kararının uygulanmasını teminen 04.05.2010 tarih ve 2010/UY.I-1258 sayılı kararın iptaline karar verildiği, davacı tarafından söz konusu 06.06.2011 tarih ve 2011/MK-117 sayılı karar ile ihalenin son başvuru tarihi itibariyle yenilenmesine karar verildiği gerekçesiyle irat kaydedilen 800,00 TL geçici teminatın iadesi istemiyle 12.09.2011 tarihli dilekçe ile şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şikâyet başvurusunun reddi üzerine 14.10.2011 tarihinde kayda giren dilekçe ile Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, başvurunun süre yönünden reddi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, dosyada yer alan bilgi ve belgeler ile PTT evraklarının incelenmesinden, anılan ihaleye istekli olarak katılan Atlı İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından açılan dava sonucunda verilen Ankara 12. İdare Mahkemesinin 22.04.2011 tarih ve E:2011/1208 sayılı kararı üzerine alınan Kamu İhale Kurulunun 06.06.2011 tarih ve 2011/MK-117 sayılı kararının davacıya tebliğ edilmediği, davacı ortak girişimin söz konusu davada ve kurul kararında taraf olmadığı, bu nedenle kararın verildiği tarih olan 06.06.2011 tarihinde anılan karardan haberdar olmasının mümkün olmadığı, davalı idarece de bunun aksini ispat edecek bilgi ve belge sunulmadığı, dolayısıyla şikâyet başvurusu süresi için 06.06.2011 tarihinin esas alınmasının mümkün olmadığı, öte yandan davacı ortak girişim tarafından yapılan şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kararın 05.10.2011 tarihinde tebliğ edildiği ve süresi içerisinde 14.10.2011 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, davacının başvurusunun süresinde olmadığından bahisle reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin yürütmesinin, 2577 sayılı Kanun’un 27/5. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın durdurulmasına karar verilmiştir.

Bunun üzerine, Ankara 10 uncu İdare Mahkemesinin 22/02/2012 gün ve E:2012/95 sayılı söz konusu kararının icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesini teminen alınan 12/03/2012 tarih ve 2012/MK-70 sayılı karar ile,

“1)  Kamu İhale Kurulu’nun 24/10/2011 tarih ve 2011/UY.II-3513 sayılı Kararının iptaline,

2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvurunun, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden incelenmesine,” karar verilmiştir.

Kurulun 12/03/2012 tarih ve 2012/MK-70 sayılı kararı üzerine, 19/03/2012 tarihli ön inceleme tutanağı ile başvurunun esasının incelenmesine geçilmiş, bu inceleme neticesinde düzenlenen 04/04/2012 tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.Y.[3389-01].(G027)./2012-19 sayılı Ön İnceleme Raporu üzerine alınan 09/04/2012 tarih ve 2012/UY.I-1672 sayılı Kurul Kararında,

İdarenin, işlemiş olan bir ihale süreci içerisinde mevzuata uygun olarak Gintaş İnşaat Taah. ve Tic. A.Ş -  Zitaş Zülfikarlar İnş. Tic. ve San. A.Ş İş Ortaklığı’nın geçici teminatını gelir kaydettiği anlaşıldığından, anılan iş ortaklığının geçici teminatının iade edilmemesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”değerlendirmesine yer verilerek, itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Bu arada, Kamu İhale Kurumunca Ankara 10 uncu İdare Mahkemesinin 22/02/2012 gün ve E:2012/95 sayılı söz konusu kararının kaldırılarak yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi talebi ile Ankara Bölge İdaresi Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulmuştur.

Bunun üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen 21/03/2012 gün ve Y.D. İtiraz No:2012/1300 sayılı kararda;

“Dava dosyasının incelenmesinden; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 23/06/2010 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan “2009 İSKİ Güngören Şube Müdürlüğü mesuliyet sahası içerisinde bozuk, çökük, hasarlı ve hizmet dışı kalmış atık su ve içme suyu hatlarında kısmi yenileme ve rehabilitasyon işi” ihalesinin ihaleye katılan davacı ortak girişim uhdesinde kaldığı, ancak sözleşme yapma aşamasında vergi borcu bulunduğunun tespit edilmesi üzerine davacı teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının irat kaydedildiği, davacı tarafından bu işlemlere karşı ihaleyi yapan idareye yapılan şikâyetin reddi üzerine, itirazen şikâyet yoluyla davalı idareye başvuruda bulunulduğu, davalı idarenin 21/12/2010 tarih ve 2010/UY.I-3854 sayılı kararı ile itirazen şikâyet başvurusunun reddedildiği, davacının ihale dışı bırakıldığı aynı ihaleye ilişkin olarak bir başka istekli (Atlı İnş. San. Tic. A.Ş.) tarafından yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının reddi üzerine açılan davada; Ankara 12. İdare Mahkemesinin 22/04/2011 tarih ve E:2010/1208 sayılı kararıyla Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmesi üzerine Kamu İhale Kurulunun 06/06/2011 tarih ve 2011/MK-117 sayılı kararı ile anılan mahkeme kararının uygulanmasını teminen 04/05/2010 tarih ve 2010/UY.I-1258 sayılı kararın iptaline karar verildiği, davacı tarafından söz konusu 06/06/2011 tarih ve 2011/MK-117 sayılı karar ile ihalenin son başvuru tarihi itibariyle yenilenmesine karar verildiği, dolayısıyla bu kararla önceki tüm işlemlerin yanı sıra geçici teminatının irat kaydedilmesine ilişkin işlemin ortadan kalktığı belirtilerek irat kaydedilen geçici teminatın iadesi istemiyle 12/09/2011 tarihli dilekçe ile şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şikâyet başvurusunun reddedildiği, bu ret kararının 05/10/2011 tarihinde davacıya tebliği üzerine 14/10/2011 tarihinde kayda giren dilekçe ile Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, başvurunun süre yönünden reddi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, dosyada yer alan bilgi ve belgeler ile PTT evraklarının incelenmesinden, anılan ihaleye istekli olarak katılan Atlı İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından açılan dava sonucunda Ankara 12. İdare Mahkemesince verilen 22/04/2011 tarih ve E:2010/1208 sayılı karar üzerine alınan Kamu İhale Kurulunun 06/06/2011 tarih ve 2011/MK-117 sayılı kararının davacıya tebliğ edilmediği, davacı ortak girişimin söz konusu davada ve kurul kararında taraf olmadığı görülmekle beraber; davacı ortak girişim tarafından Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikâyet başvurusunda “ idareye şikâyet edilen işlemin/durumun farkına varıldığı tarih” olarak 06/06/2011 tarihinin gösterildiği, yukarıda yazılı yasa hükümlerine göre, davacının kendi beyanına göre, idareye şikâyet edilen işlem veya durumun farkına varıldığı tarih olan 06/06/2011 tarihini izleyen günden itibaren 10 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken bu süre geçirildikten sonra 12/09/2011 tarihinde yapılan şikâyet başvurusu süresinde olmadığından şikâyet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek Ankara 10. İdare Mahkemesinin 22/02/2012 gün ve E:2012/95 sayılı kararının kaldırılmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun 27. Maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

Bunun üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen 21/03/2012 gün ve Y.D. İtiraz No:2012/1300 sayılı söz konusu kararının icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesini teminen alınan 19/04/2012 tarih ve 2012/MK-121 sayılı karar ile,

“1) Kamu İhale Kurulu’nun 12/03/2012 tarih ve 2012/MK-70 sayılı Kararının iptaline,

2) Kamu İhale Kurulu’nun 09/04/2012 tarih ve 2012/UY.I-1672 sayılı Kararının iptaline,

3) Ankara Bölge İdare Mahkeme’sinin anılan kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulu’nun 24/10/2011 tarih ve 2011/UY.II-3513 sayılı kararı gereğince başvurunun süre yönünden reddine,”karar verilmiştir.

Bilahare, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 23/05/2012 tarih ve E:2012/95, K:2012/890 sayılı kararında,

“Dava dosyasının incelenmesinden; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 23.06.2011 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan “2009 İSKİ Güngören Şube Müdürlüğü mesuliyet sahası içerisinde bozuk, çökük, hasarlı ve hizmet dışı kalmış atıksu ve içme suyu hatlarında kısmi yenileme ve rehabilitasyon işi” ihalesine katılan davacı ortak girişimin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının irat kaydedildiği, aynı ihaleye ilişkin olarak bir başka istekli tarafından yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının reddi üzerine açılan davada; Ankara 12. İdare Mahkemesinin 22.04.2011 tarih ve E:2010/1208 sayılı Yürütmenin Durdurulmasına ilişkin kararı üzerine Kamu İhale Kurulunun 06.06.2011 tarih ve 2011/MK-117 sayılı kararı ile anılan mahkeme kararının uygulanmasını teminen 04.05.2010 tarih ve 2010/UY.I-1258 sayılı kararın iptaline karar verildiği, davacı tarafından söz konusu 06.06.2011 tarih ve 2011/MK-117 sayılı karar ile ihalenin son başvuru tarihi itibariyle yenilenmesine karar verildiği gerekçesiyle irat kaydedilen 800,00 TL geçici teminatın iadesi istemiyle 12.09.2011 tarihli dilekçe ile şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şikâyet başvurusunun reddi üzerine 14.10.2011 tarihinde kayda giren dilekçe ile Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, başvurunun süre yönünden reddi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, dosyada yer alan bilgi ve belgeler ile PTT evraklarının incelenmesinden, anılan ihaleye istekli olarak katılan Atlı İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından açılan dava sonucunda verilen Ankara 12. İdare Mahkemesinin 22.04.2011 tarih ve E: 2010/1208 sayılı karar üzerine alınan Kamu İhale Kurulunun 06.06.2011 tarih ve 2011/MK-117 sayılı kararının davacıya tebliğ edilmediği, davacı ortak girişimin söz konusu davada ve kurul kararında taraf olmadığı, bu nedenle kararın verildiği tarih olan 06.06.2011 tarihinde anılan karardan haberdar olmasının mümkün olmadığı, davalı idarece de bunun aksini ispat edecek bilgi ve belge sunulmadığı, öte yandan davacı ortak girişim tarafından yapılan şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kararın 05.10.2011 tarihinde tebliğ edildiği ve süresi içersinde 14.10.2011 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, davacının başvurusunun süresinde olmadığından bahisle reddine ilişkin Kamu İhale Kurumu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

Açıklanan nedenlerle;

1) Kamu İhale Kurulu’nun 19/04/2012 tarih ve 2012/MK-121 sayılı Kararının iptaline,

2) Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin anılan kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulu’nun 09/04/2012 tarih ve 2012/UY.I-1672 sayılı Kararı gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

  1. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13