Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı: 2013/MK-205

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı: 2013/MK-205

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı: 2013/MK-205

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı: 2013/MK-205

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2013/045

Gündem No : 51

Karar Tarihi : 03.07.2013

Karar No : 2013/MK-205

Şikayetçi: Özmir İnşaat Turz. San. ve Tic. Ltd. - Kopmaz İnşaat Turz. Taah. Yapı Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

İhaleyi Yapan Daire: Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

 Başvuru Tarih ve Sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

 Kamu İhale Kurulunun 29.03.2012 tarihli ve 2012/UY.II-1505 sayılı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Arer İnşaat Endüstri ve Ticaret A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen 05.04.2013 tarihli ve E:2012/833, K:2013/716 sayılı dava konusu işlemin iptali kararına ilişkin işlem tesis edilmesi

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

 Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce 31.10.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/147142 İKN'li “Burdur Belediyesi Kültür Merkezi İkmal İnşaatı Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak, Özmir İnşaat Turz. San. ve Tic. Ltd. - Kopmaz İnşaat Turz. Taah. Yapı Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 24.11.2011 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.11.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 01.12.2011 tarih ve 51092 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 29.03.2012 tarihli ve 2012/UY.II-1505 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,” karar verilmiştir.

Davacı Arer İnşaat Endüstri ve Ticaret A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen 05.04.2013 tarihli ve E:2012/833, K:2013/716 sayılı kararda,“…Anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptığı süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışamayacağının hükme bağlandığı, ancak aynı gerçek veya tüzel kişiye ait başka bir işyerinde çalışamayacağına ilişkin yasal bir engel bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, uyuşmazlık konusu olayda, davacı şirketin anahtar teknik personel olarak gösterdiği Cihat Uysal'ın 05.10.2010-31.11.2011 tarihleri arasında kesintisiz olarak SGK'ya tabi olarak şirket merkezinde çalıştığı, ayrıca 01.04.2011-30.11.2011 tarihleri arasında davacı şirkete ait Akhisar Hava Meydan Kom. Çevre Yolu, Altyapı İnşaatı şantiyesinde de çalıştığı görülmektedir.

Bu durumda her ne kadar davalı idarece davacı şirketin anahtar teknik personel olarak gösterdiği Cihat Uysal'ın aralıksız bir yıl boyunca davacı şirkette çalışmadığı iddia edilmekte ise de, SGK kayıtlarından anahtar teknik personelin bir yıl boyunca davacı şirket merkezinde çalıştığı anlaşılmakta olup, kaldı ki adı geçen anahtar teknik personelin şirket merkezi ile birlikte şirkete ait şantiyede çalışması halinde de aynı şirkette çalıştığının kabul edilmesi gerektiğinden anahtar teknik personel açısından gerekli yeterliliği taşıyan davacının ihale dışı bırakılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır…”gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

 Açıklanan nedenlerle;

 1- Kamu İhale Kurulunun 29.03.2012 tarihli ve 2012/UY.II-1505 sayılı kararının, Arer İnşaat Endüstri ve Ticaret A.Ş.’nin anahtar teknik personeline ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

  Oybirliği ile karar verildi.

 Mahmut  GÜRSES

Kurul Başkanı

 Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13