Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı: 2013/MK-203

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı: 2013/MK-203

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı: 2013/MK-203

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı: 2013/MK-203

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2013/045

Gündem No : 25

Karar Tarihi : 03.07.2013

Karar No : 2013/MK-203

Şikayetçi:Çms İnşaat Temizlik Akaryakıt Otomotiv İnsan Kaynakları ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

 İhaleyi Yapan Daire: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Mardin İl Emniyet Müdürlüğü

 Başvuru Tarih ve Sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

Kamu İhale Kurulunun 14.02.2013 tarih ve 2013/UH.III-971 sayılı kararı hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen 29.05.2013 tarih ve Y.D. İtiraz No:2013/2627 sayılı kararın uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

 İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Mardin İl Emniyet Müdürlüğütarafından 09.01.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mardin İl Emniyet Müdürlüğü 2013 Yılı Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Çms İnşaat Temizlik Akaryakıt  Otomotiv İnsan Kaynakları  ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 28.01.2013tarih ve 3567 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 14.02.2013 tarih ve 2013/UH.III-971 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,”karar verilmiştir.

Davacı Veysi Çiftçi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin E:2013/321 sayılı esasında açılan davaya ilişkin olarak, Mahkemenin 22.04.2013 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi üzerine, davacı tarafından Ankara Bölge İdare mahkemesi nezdinde yapılan itiraz sonucunda verilen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1.Kurul’unun 29.05.2013 tarih ve Y.D. İtiraz No:2013/2627 sayılı kararında,

“Bu durumda; kıyafet giderinin proforma fatura ile ekinde maliyet satış tutarı tespit tutanağı sunularak tevsik edilmesi, sunulan proforma faturanın Tebliğe uygun olması, proforma faturada giyim için bedel öngörülmesi, işçilik hesabının KİK İşçilik Modülü üzerinden yapılıp, bu hesaplamaya da giyim için tevsik edilen proforma faturadaki bedelin katılması, ayrıca teklif bedeli içerisinde kişi başı 0,02 TL kıyafet gideri öngörülmesi ile hiç kıyafet gideri öngörülmemesi halinde KİK İşçilik Modülünün aynı sonucu vermesinin davacının iradesi dışında gelişen bir durum olması hususları bir arada dikkate alındığında, kıyafet giderinin teklif bedeli içerisinde yer aldığı ve tevsik edildiğinin anlaşılmış olması karşısında, aksi gerekçe ile davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına dair düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 22.04.2013 tarih ve E:2013/321 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararı kaldırılarak yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasındaise, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle,

 1) Kamu İhale Kurulunun 14.02.2013 tarihli ve 2013/UH.III-971 sayılı Kararının davacıya ilişkin kısmının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, davacı Veysi Çiftçi’nin açıklamasının uygun görülerek teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

  Oybirliği ile karar verildi.

 Mahmut  GÜRSES

Başkan

 Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13