Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı: 2013/MK-202

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı: 2013/MK-202

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı: 2013/MK-202

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı: 2013/MK-202

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2013/045

Gündem No : 23

Karar Tarihi : 03.07.2013

Karar No : 2013/MK-202

Şikayetçi: Karba Otomotiv Makina San. ve Tic. Mimarlık Müh. Hiz. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:Gölbaşı Belediye Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:Başvuruya Konu İhale:

Kamu İhale Kurulunun 09.04.2012 tarihli ve 2012/UM.III-1602 sayılı kararı hakkında Ankara 10. İdare Mahkemesince verilen 13.03.2013 tarihli ve E:2012/1299, K:2013/266 sayılı karara ilişkin Kurul kararı alınması.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından 20.03.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İtfaiye Aracı Alımı” ihalesine ilişkin olarak;

Karba Otomotiv Makina San. ve Tic. Mimarlık Müh. Hiz. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu neticesinde 09.04.2012 tarihli ve 2012/UM.III-1602 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Karba Otomotiv Makina San. ve Tic. Mimarlık Müh. Hiz. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 13.03.2013 tarihli ve E:2012/1299, K:2013/266 sayılı kararında “...yönetmelik hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceklerin iki kısma ayrıldığı, buna göre istekli olabilecek konumda bulunanların ancak ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara ilişkin iddialar dayanak gösterilerek itirazen şikayet başvurusuna gidebilecekleri; istekli konumunda bulunanların ise istekli olabilecek kişilerin ileri sürebilecekleri iddialara ek olarak yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında da itirazen şikayete gidebilecekleri sonucuna varılmıştır.

Bu kapsamda uyuşmazlığa bakıldığında, uyuşmazlığa konu ihaleye teklif vererek istekli konumunda bulunan davacının, anılan yönetmelik hükümleri uyarınca hem istekli olabileceklerin hem de isteklilerin iddia olarak öne sürebilecekleri konularla ilgili olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği açık olup, bu nedenle istekli konumunda bulunan davacı şirket tarafından teknik şartnameye yönelik itirazların dayanak gösterildiği itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, istekli konumunda bulunan davacı şirketin istekli olabileceklerin ileri sürebilecekleri iddialar ile yaptığı itirazen şikayet başvurusunun ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle reddi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir...” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasındaise, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,

1) Kamu İhale Kurulu’nun 09.04.2012 tarihli ve 2012/UM.III-1602 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuruya ilişkin olarak, esasın incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13