Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı : 2013/MK-200

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı : 2013/MK-200

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı : 2013/MK-200

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı : 2013/MK-200

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2013/045

Gündem No : 24

Karar Tarihi : 03.07.2013

Karar No : 2013/MK-200

Şikayetçi:

Özerler Mühendislik İnş. San. ve Turz. Tic. A.Ş.

 İhaleyi Yapan Daire:

İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Daire Başkanlığı

 Başvuru Tarih ve Sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

 Kamu İhale Kurulunun 12.03.2007 tarihli ve 2007/UH.III-940 sayılı kararı hakkında Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen 30.04.2013 tarih ve E:2013/563, K:2013/661 sayılı “davanın reddine” kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

  İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Daire Başkanlığınca 01.11.2006tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2006/97218 İKN'li “Tortum/Erzurum Sayısal Halihazır Harita İşi” ihalesine ilişkin olarak,

Özerler Mühendislik İnş. San. ve Turz. Tic. A.Ş.nin 29.12.2006tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.01.2007tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi bu kez 01.02.2007tarih ve 3745sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2007tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 12.03.2007tarihli ve 2007/UH.III-940sayılı karar ile “ihalenin iptaline yönelik alınan kararın iptaline” karar verilmiştir.

Davacı İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesinin 06.05.2008 tarih ve E:2007/375, K:2008/1284 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine, davacı tarafından temyiz yoluna başvurulmuştur.

Temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay 13’üncü Dairesinin 06.06.2011 tarih ve E:2008/9485, K:2011/2691 sayılı kararında “Mahkeme kararının bozulmasına” karar verilmiştir.

Danıştay’ın söz konusu kararının uygulanmasını teminen Kamu İhale Kurulunun 08.08.2011 tarih ve 2011/MK-183 sayılı kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 12.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-940 sayılı Kararının iptaline, 2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına” karar verilmiştir.

Diğer taraftan, temyiz kararına karşı Kurumumuzca yapılan karar düzeltme talebi üzerine, Danıştay 13 üncü Dairesinin 21.11.2012 tarih ve E:2011/37977, K:2012/3227 sayılı kararı ile  “karar düzeltme isteminin reddine” karar verilmiştir.

Bu defa, dosyaya yeniden bakan Ankara 4. İdare Mahkemesince Danıştay’ın bozma kararına uyulmayarak ısrar edilmiş ve Mahkemenin 30.04.2013 tarih ve E:2013/563, K:2013/661 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmiştir.

Anayasanın 138/4’üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/1’inci maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle;

 1) Kamu İhale Kurulunun 08.08.2011tarih ve 2011/MK-183sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararı ile Kamu İhale Kurulunun 12.03.2007 tarih ve 2007/UH.III-940 sayılı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihalenin iptaline yönelik alınan kararın iptaline,

  Oybirliği ile karar verildi.

 Mahmut  GÜRSES

Başkan

 Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13