Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı 2013/MK-184

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı 2013/MK-184

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı 2013/MK-184

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı 2013/MK-184

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2013/043

Gündem No : 102

Karar Tarihi : 19.06.2013

Karar No : 2013/MK-184

Şikayetçi:Kırtur Turizm İnş. Taah. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 İhaleyi Yapan Daire:Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü

 Başvuru Tarih ve Sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

 Kamu İhale Kurulunun 11.03.2013 tarihli ve 2013/UH.IV-1370 sayılı kararı hakkında Ankara 2. İdare Mahkemesince verilen 23.05.2013 tarihli ve E:2013/493 sayılı yürütmenin durdurulması kararına ilişkin Kurul kararı alınması.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

 Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 28.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2012/171604 İKN'li “Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü O1, O2 ve O3 Otoyolları ve Bağlantı Yolları Aydınlatma Sistemlerinin Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak;

Kırtur Turizm İnş. Taah. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu neticesinde 11.03.2013 tarihli ve 2013/UH.IV-1370 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Kırtur Turizm İnş. Taah. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 23.05.2013 tarihli ve E:2013/493 sayılı kararında “...Dava konusu ihalede, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alınarak, ihaleye teklif verildiği, aşırı düşük açıklamasını zamanında yapmaması nedeniyle ihale dışı bırakıldığı, kuruma başvurusunda kendi açıklamalarına yönelik iddialarda bulunmadığı sabittir.

Ancak davacı şirketin ihale sırasındaki hukuka aykırı işlemler nedeniyle hak kaybına uğradığını iddia eden aday statüsünde bulunduğunda da şüphe bulunmamaktadır. İtirazen şikayet yoluyla ihale sürecini ve ihaleyi yapan idareyi denetleyen davalı kurumun ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında piyasa fiyatlarıyla usulüne uygun olarak izah edilemeyeceği, ihaleye dört isteklinin katıldığı, iki teklifin geçerli olduğu ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı yolundaki başvuru üzerine yapılan ihalenin esasının incelenmesi gerektiği ve davacının başvurusu doğrultusunda kurumca ihalenin iptali yolunda bir karar alınırsa davacının durumunu etkileyeceği sonucuna varıldığından, bu haliyle ehliyet yönünden davacını talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir...” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasındaise, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle,

 1) Kamu İhale Kurulu’nun 11.03.2013 tarihli ve 2013/UH.IV-1370 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuruya ilişkin olarak, esasın incelenmesine geçilmesine,

  Oybirliği ile karar verildi.

 Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

 Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

 Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13