Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı 2013/MK-182

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı 2013/MK-182

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı 2013/MK-182

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı 2013/MK-182

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2013/043

Gündem No : 56

Karar Tarihi : 19.06.2013

Karar No : 2013/MK-182

Şikayetçi:Erme İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 İhaleyi Yapan Daire:Aydın İl Sağlık Müdürlüğü

 Başvuru Tarih ve Sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

 Kamu İhale Kurulunun 19.09.2012 tarih ve 2012/UY.I-3671 sayılı kararı hakkında Ankara 11. İdare Mahkemesince verilen dava konusu işlemin iptali kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

 Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nce 08.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Aydın İli Kuşadası İlçesi 150 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Erme İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 19.09.2012 tarih ve 2012/UY.I-3671 sayılı kararı ile,

“4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Doğan Karataş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. & Taşırsan İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş, akabinde davacı tarafından yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesince itirazın reddine karar verilmiştir.

Bu defa Ankara 11. İdare Mahkemesinin 29.04.2013 tarih ve E:2012/1602, K: 2013/665 sayılı kararında,

“Uyuşmazlık konusu olayda ihaleyi yapan idarece uygun bulunmayan Erme İnşaat San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının, Kurul tarafından yapılan incelemesi sonucu; ‘15.001/1 A Poz no.lu Makine ile yumuşak ve seri toprak kazılması işine ilişkin olarak analiz sunularak açıklama yapıldığı, analizdeki girdilerin ve miktarların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan analizdeki girdi ve miktarlarla aynı olduğu ayrıca idarenin yaklaşık maliyetin tespitinde nakliye kalemlerine ilişkin analizlerinin bulunmaması karşısında şikayetçi firmanın da nakliye kalemlerini dikkate almamasında mevzuata aykırı bir yön bulunmadığı;

Özel 0503 Mekanik Montaj Kompakt Laminat Dış Cephe Kaplaması Yapılması işine ilişkin olarak, idarenin bu imalata ilişkin olarak analizin yapmadığı ve yaklaşık maliyet hesabında Özel Poz 0503 imalatının birim fiyatının kâr dahil 203,35 TL olduğu, başvuru sahibinin bu imalata ilişkin kârsız maliyetinin ise 154,68 TL olduğu ve idare tarafından şikayetçi firmanın analizinin yapım şartlarına uymadığı belirtilmiş olmakla birlikte hangi girdilerin yapım şartlarına uymadığına ilişkin somut bir tespitin yapılmadığı ve idarenin bu imalata ilişkin analizi olmadığından miktarlara ilişkin bir belirlemenin de yapılamadığı, bu nedenle de idarece şikayet sahibinin bu imalata ilişkin analizinin yapım şartlarına uygun olmadığı yönündeki tespitinin yerinde olmadığı;

Özel 0503 Mekanik Montaj Kompakt Laminat Dış Cephe Kaplaması Yapılması işine ilişkin olarak şikayetçi firma tarafından verilen analizde U4.707/C8 poz no.lu imalat için verilen rayicin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önerisi doğrultusunda enterpolasyon sonucu bulunan değer olduğu anlaşıldığından idarece bu hususa ilişkin yapılan tespitin yerinde olmadığı;’ gerekçesiyle mevzuata uygun olduğu ve kabul edilmesi gerektiği yönünde karara varılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde idarelerin ihaleye çıkarken ihalesi yapılacak her iş için bu ihale işlem dosyası düzenlemekle sorumlu oldukları hükme bağlanmış ancak gerek 4734 sayılı Kanunda, gerek Yapım İşleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde idarelere, İhale konusu işi oluşturan her bir iş kaleminin tanımlanması ve yapım şartlarının belirlenmesi ve ihale dokümanı kapsamında ihaleye katılan isteklilere analiz formatı verilmesi hususunda sorumluluk yüklendiği ancak her bir iş kalemi için analiz/alt analiz formatı hazırlama yükümlülüğü getirilmediği, analiz ve alt analiz hazırlama yükümlülüğünün, idarece her bir iş kalemi için hazırlanan birim fiyat tariflerine uygun olarak ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliliğin değerlendirilmesi açısından istekli veya adaylara bırakıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Uyuşmazlık konusu olayda ihaleyi yapan idare tarafından her bir iş kaleminin tamamının yapılarak iş kalemlerinin yapım şartları, ölçü yer ve şekli ile birim fiyata dâhil ve hariç unsurların belirtildiği birim fiyat tarifleri ile genel bir analiz formatının hazırlanarak ihale dokümanı kapsamında istekli veya adaylara verildiği, dolayısıyla ihaleyi yapan idarenin bu hususta üzerine düşen vazifeyi yerine getirdiği görülmektedir.

Bu durumda, ihaleyi yapan idarenin iş kalemlerinin tamamı için analiz hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı ve genel bir analiz formatının hazırlanarak ihale dokümanı kapsamında istekli veya adaylara verilmesinin yeterli olduğu sonucuna varılmakla, 15.001/1 A Poz no.lu kazı yapılması işine ait analizde nakliye kalemine yer verilmemiş olması, Özel 0503 Mekanik Montaj Kompakt Laminat Dış Cephe Kaplaması Yapılması işine ilişkin olarak idarece analiz yapılmamış olmasının itirazen şikayet başvurusunda bulunan firmanın ve ihaleye katılan diğer firmaların bu imalata ilişkin analizinin gerekli inceleme yapılmadan uygun bulunması için yeterli neden olamayacağı ve 04.707/C8 poz no.lu imalatta teknik şartnamede alüminyum profil istenmesine karşın, aşırı düşük teklif açıklamalarında kutu profile yer verilmiş olması karşısında, Erme İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ve Serkan İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmakla, aksi yönde tesis olunan dava konusu Kamu ihale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle;

1- 19.09.2012 tarih ve 2012/UY.I-3671 sayılı Kurul kararının iptaline,

 2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 Oybirliği ile karar verildi.

 Mahmut  GÜRSES

Başkan

 Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

 Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

 Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13