Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı 2013/MK-181

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı 2013/MK-181

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı 2013/MK-181

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı 2013/MK-181

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2013/043

Gündem No : 29

Karar Tarihi : 19.06.2013

Karar No : 2013/MK-181

Şikayetçi: Baytekin İnş. Tem. Gıda Yemek Üretim Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Pam-Pak Sosyal Ve Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

İhaleyi Yapan Daire: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

Kamu İhale Kurulunun 27.12.2012 tarih ve 2012/UH.II-5058 sayılı kararı hakkında Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 09.05.2013 tarih ve E:2013/222 sayılı yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nca 01.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Temizlik ve Yardımcı Hizmetler” ihalesine ilişkin olarak Baytekin İnş. Tem. Gıda Yemek Üretim Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Pam-Pak Sosyal Ve Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 27.12.2012tarih ve 2012/UH.II-5058sayılı kararı ile,

“…Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak teklif fiyata dahil olan giderler sadece işçilik maliyetinden oluşmaktadır ve bu çerçevede kâr hariç yaklaşık maliyetin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olan 9.032.135,08 TL’ye eşit olduğu anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda yukarıda yapılan hesaplama sonucunda başvuruya konu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine ilişkin olarak bulunan tutar 9.032.135,08 TL olduğundan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesinde belirtilen, teklif tutarı asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği açıklamasından hareketle başvuru konusu ihalede teklif ettiği tutar 9.032.135,08 TL’nin altında olan Marmara Tem. İnş.Hiz. San. Tic Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

Diğer yandan başvuru sahibinin iddiasında belirtildiği üzere, idare tarafından ekonomik açıdan an avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekli olan On İlaçlama İnsan Kay.Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin 9.032.135,08 TL tutarındaki teklifinin, 9.032.135,08 TL olduğu anlaşılan kâr hariç yaklaşık maliyet ile aynı olduğu görüldüğünden, anılan istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

             Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Marmara Tem. İnş.Hiz. San.Tic Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine”karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali  ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Marmara Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 09.05.2013 tarih ve E:2013/222 sayılı kararı ile,

 “Dava dosyasının incelenmesinden; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 1.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Temizlik ve Yardımcı Hizmetler" ihalesine ilişkin olarak Baytekin inş. Tem. Gıda Yemek Üretim Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Pam-Pak Sosyal ve Sağlık Hiz. Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi'nin 19.11.2012 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun idarenin 21.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 7.12.2012 tarih ve 40496 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 6.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusu sonucu dava konusu işlemle, uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin olarak teklif fiyata dahil olan giderlerin sadece işçilik maliyetinden oluştuğu ve bu çerçevede kâr hariç yaklaşık maliyetin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olan 9.032.135,08 TL’ye eşit olduğu, bu doğrultuda yapılar, hesaplama sonucunda ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine ilişkin olarak bulunan tutarın 9.032.135,08 TL olduğundan, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.5’inci maddesinde belirtilen, teklif tutarı asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği açıklamasından hareketle ihalede teklif ettiği tutar 9.032.135.08 TL’nin altında olan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verildiği bu işlemin iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıd anılan düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerinin, teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin, şirketi veye ortak girişimi yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanması gerektiği açık olduğu gibi yetkili kişiler tarafından temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin de başvuruya ve teklife eklenmesi gerektiği açıktır.

Mahkememizin, 04.04.2013 gün ve E:2013/222 sayılı ara kararı ile; davalı idareden; davacı şirket tarafından, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 1.1 ¡.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Temizlik ve Yardımcı Hizmetler" ihalesine ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunan Baytekin İnş. Tem. Gıda Yemek Üretim Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin teklifinin ve itirazen şikayet dilekçesinin yetkisiz kişiler tarafından imzalandığının belirtildiği ve bu durumun 12.11.2012 yapılan benzer bir ihalede teklif veren anılan şirketin teklifinin değerlendirme dışında bırakılmasına dair Kamu İhale Kurulunun 04.02.2013 tarihli ve 2013/UH.11-781 sayılı kararıyla da kabul edildiği iddia edildiğinden; uyuşmazlık konusu ihaleye yönelik olarak söz konusu şirket tarafından sunulan teklif mektubunu ve 06.12.2012 tarihli itirazen şikayet dilekçesini imzalayan kişinin Baytekin İnş. Tem. Gıda Yemek Üretim Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni temsile yetkili olup olmadığının, bu konuda bir değerlendirme yapılıp yapılmadığının sorulmasına ve olayı açıklığa kavuşturacak bilgi ve belgelerin onaylı bir örneğinin ve uyuşmazlık konusu ihaleye dair 06.12.2012 tarihli itirazen şikayet dilekçesi ekinde bulunan imza sirküleri, vekaletname, imza beyanına ve ticaret sicil gazetesi örneğinin onaylı bir suretinin istenilmesi üzerine gönderilen belgeler ile dava konusu işlemin birlikte incelenmesinden davalı idarece anılan hususa ilişkin olarak böyle bir değerlendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 13.07.2011 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden Baytekin İnş. Tem. Gıd. Yem. Ür. Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nde Ozan Arslan’ın on yıl süre ile şirket müdürlüğüne seçildiği, Ozan Arslan’a ait imza sirkülerinde ve Ticaret Sicili Gazetesinde “…mahkeme ve icra dairelerinde olacak işleri ve işlemleri ifaya gerektiğinde umumi yetkileri ve H.U.M.K.’ndaki özel yetkileri de vererek avukatlar tutmaya (münferit) imzası ile Ozan Arslan’ın yetkili kılınmasına…

   Oybirliği ile karar verilmiştir.” ifadelerinin yer aldığı, 13 Temmuz 2011 tarih ve 7857 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ortaklar kurulu kararında, şirket müdürünün genel ve özel yetki verilmesini gerektiren hallerde üçüncü kişileri vekil tayin edebilmesi; avukat tutma ile sınırlı tutulmuş olup, şirketin temsili için üçüncü kişilerin yetkili kılınabileceğine ilişkin bir karar alınmadığı, ticari vekil tayin edebilme yetkisinin aksi kararlaştırılmamışsa genel kurula ait olduğu bu çerçevede, Baytekin İnşaat Temizlik Gıda Yemek Üretim Nakliye Güvenlik ve Bilgisayar Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin müdürü Ozan Arslan’ın ticari vekil tayin edebilme hususunda yetkili olmadığı anlaşıldığından, davalı idarece, Ozan Arslan’ın resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak ihalelere şirketi temsilen katılmak üzere kimi temsilci olarak belirlediği, bunun sonucu olarak da, ihaleye şikayet dilekçesi, itirazen şikayet dilekçesi ve teklif mektubunun imza yetkisi olan ya da olmayan kişiler tarafından imzalanıp imzalanmadığı hususları tespit edildikten sonra, duruma göre, Baytekin İnş. Tem. Gıd. Yem. Ür. Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Pam-Pak Sos. Ve Sağ. Hiz. Bil. İşl. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na ait itirazen şikayet dilekçesinin ehliyet yönünden reddi veya işin esasına girilmesi halinde ise teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde bir karar verilmesi gerekirken anılan hususlar incelemeye, araştırmaya ve değerlendirmeye esas alınmaksızın tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138/4’üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1’inci maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan mahkeme kararının icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle;

 1- 27.12.2012tarih ve 2012/UH.II-5058sayılı Kurul Kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Baytekin İnş. Tem. Gıda Yemek Üretim Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Pam-Pak Sosyal ve Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın söz konusu ihaleye ilişkin şikayet dilekçesi, itirazen şikayet dilekçesi ve teklif mektubunun imza yetkisi olan ya da olmayan kişiler tarafından imzalanıp imzalanmadığı hususlarının tespitine yönelik incelemenin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin hükümleri çerçevesinde yeniden yapılmasına,

   Oybirliği ile karar verildi.

 Mahmut  GÜRSES

Başkan

 Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

 Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

 Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13