Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı – 2013/MK-180

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı - 2013/MK-180

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı – 2013/MK-180

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı - 2013/MK-180

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2013/043

Gündem No : 28

Karar Tarihi : 19.06.2013

Karar No : 2013/MK-180

 Şikayetçi: Kafkas-Ay Gıda İnş. Tem. Ürt. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti

İhaleyi Yapan Daire: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü

 Başvuru Tarih ve Sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

 11.02.2013 tarihli ve 2013/UH.II-886 sayılı kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Kafkas-Ay Gıda İnş. Tem. Ürt. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen 08.05.2013 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2013/2164 sayılı “davalı idare itirazının kabulü” kararına ilişkin işlem tesis edilmesi.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

 İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce 18.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2012/163817 İKN'li “Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne Ait 2013 Yılı 47 İşçi İle 12 Aylık 37 Mahalde Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak,

Kafkas-Ay Gıda İnş. Tem. Ürt. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 09.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 15.01.2013 tarih ve 1865 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.02.2013 tarihli ve 2013/UH.II-886 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Kafkas-Ay Gıda İnş. Tem. Ürt. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 9. İdare Mahkemesinin 11.04.2013 tarihli E:2013/345 sayılı kararı ile Kurul kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine, Kurul tarafından alınan 13.05.2013 tarih ve 2013/MK-134 sayılı karar ile “1) 11.02.2013 tarih ve 2013/UH.II-886 sayılı Kurul kararının iptaline,

2 ) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Kamu İhale Kurumu tarafından anılan Mahkeme kararına yapılan itiraz sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 08.05.2013 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2013/2164 sayılı kararında “… Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulunca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü :

 Dava, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 18/12/2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne ait 2013 yılı 47 İşçi ile 12 Aylık Mahalde Temizlik Hizmet Alımı İşi" ihalesine ilişkin olarak davacı tarafından 09/01/2013 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun, idarenin 11/01/2013 tarihinde reddedilmesi üzerine davacının davalı Kamu İhale Kurumuna yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddine dair 11/02/2013 gün ve 2013/UH.II.886 sayılı işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37. maddesinde; “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü düzenlenmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 53. maddesine dayanılarak çıkarılan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 35. maddesinde, bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde isteklilerin yıl sonu bilançosunu veya bu bilançonun öngörülen kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmak zorunda oldukları; bilanço veya bilançonun öngörülen kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olmasının zorunlu olduğu; aynı Yönetmeliğin 36. maddesinde de, iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu sunmak zorunda oldukları; gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olmasının zorunlu olduğu kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 18/12/2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne ait 2013 yılı 47 İşçi ile 12 Aylık Mahalde Temizlik Hizmet Alımı İşi" ihalesine teklif veren davacı şirketin teklif kapsamında üzerindi SMMM kaşesi ve bir imzanın bulunduğu tahakkuk fişinin yanı sıra 2011 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesi ve bilanço ve gelir tablosunun sunulduğu, bilanço ve gelir tablosunun yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesi onayı taşımadığının görüldüğü, mevzuat gereğince yeterlik kriteri olarak belirlenen bilanço ve gelir tablosunun yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesi onaylı olmasının bu alandaki yeterliğin tevsik edilmesinde geçerlik şartı olduğu, dolayısıyla söz konusu belgelerin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmamış olmasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olduğu ve söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağından bahisle dava konusu işlemle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına dair işleminin kamu ihale mevzuatına uygun olduğu ve itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiği, bu işlemin iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 53. maddesine dayanılarak çıkarılan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 35. ve 36. maddelerinde, istenen ve sunulması zorunlu olan bilanpo ve gelir tablosu gibi belgelerin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gerektiği hükmüne ver verilmek suretiyle söz konusu belgelerin ihaleye nasıl ve ne şekilde sunulacağının açıkça belirlenmiş olması karşısında, davacı tarafından belirtildiği şekilde onaylanıp sunulmayan bilanço ve gelir tablosunun geçerli belge sayılamayacağı anlaşılmaktadır. İlgili mevzuatta ve ihale şartnamesinde söz konusu belgelerin geçerlilik şartı olarak öngörülen onay noksanlıklarının idarece tamamlatılmasının ise, ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacına yönelik olması nedeniyle 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun yukarıda belirtilen 37. maddesine aykırı olacağı açıktır.

Belirtilen durum karşısında davacı tarafından sunulan bilanço ve gelir tablolarında yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesi onayı olmadığı gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık olmadığı anlaşılmakta olup, bu durum gözetilerek davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis olunan işlemde yasal isabetsizlik görülmemiştir.

Nitekim benzer bir uyuşmazlık nedeniyle Danıştay Onüçüncü Dairesince verilen 18.11.2011 gün ve E:2011/2999; K:2011/5107 sayılı karar da aynı gerekçeye dayalı bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle davalı idare itirazının kabulü ile Ankara 9. İdare Mahkemesi’nce verilen 11.04.2013 gün ve E:2013/345 sayılı yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına, 2577 sayılı Yasanın 27. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen koşullar dava konusu olayda bir arada bulunmadığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine; 2577 sayılı Yasanın 27 nci maddesi uyarınca, 08/05/2013 gününde

   Oybirliğiyle karar verildi.”gerekçesiyle itirazın kabulüne karar verilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,

 1) Kamu İhale Kurulunun 13.05.2013 tarih ve 2013/MK-134 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

 Mahmut  GÜRSES

Başkan

 Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

 Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13