Kamu İhale Kurul Kararı Karar No:2013/MK-271

Kamu İhale Kurul Kararı Karar No:2013/MK-271

Kamu İhale Kurul Kararı Karar No:2013/MK-271

Kamu İhale Kurul Kararı Karar No:2013/MK-271

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2013/053

Gündem No : 19

Karar Tarihi : 13.08.2013

Karar No : 2013/MK-271

Şikayetçi:Cerit Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.

 İhaleyi Yapan Daire:Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) Satınalma Daire Başkanlığı

 Başvuru Tarih ve Sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

Kamu İhale Kurulunun 19.04.2012 tarih ve 2012/UH.II-1784 sayılı kararı hakkında Danıştay 13 üncü Dairesince verilen bozma kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) Satınalma Daire Başkanlığıtarafından 24.11.2011tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/133297 IKN'li Malzemeli Temizlik, Aşçılık, Evrak Dağıtım ve Ziyaretçi Yönlendirmeihalesine yönelik olarak, Cerit Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 19.04.2012 tarih ve 2012/UH.II-1784 sayılı kararı ile “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Cerit Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 15.06.2012 tarihli ve E:2012/757 esas sayılı kararında “Olayda; Kamu İhale Kurulu’nun 05.03.2012 tarih ve 2012/UH.II-1194 sayılı kararı uyarınca ihale üzerinde kalan Enpak Tem. İnş. El. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin, ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılması sonucu ihalede kalan iki geçerli teklif sahibinden birisi olan davacı şirketin teklifinin, yaklaşık maliyete yakın değerde olduğu (yaklaşık maliyetten % 3.17 daha düşük), diğer geçerli teklif sahibinin teklifinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, ihale komisyonunca; teklifi değerlendirme dışı bırakılan Enpak firması teklif tutarı ile Cerit firması teklif tutarı arasında 533.000,00 TL fiyat farkı olması nedeniyle kamu zararı oluşacağı, ayrıca Cerit firmasının teklifinin, reddedilen diğer tekliflerden ve benzer kamu kurumlarının fiyatlarından yüksek olması ve söz konusu hizmetin daha uygun bir fiyata satın alınabileceği gerekçeleri ile ve 2011/UH.111-3862 sayılı Kurul kararı dikkate alınarak “ihalenin iptal edilmesine” karar verildiği görülmektedir.

Uyuşmazlıkta, 4734 sayılı Kanun’un temel ilkeleri arasında yer alan rekabet ilkesinden anlaşılması gerekenin ne olduğu önem arz etmektedir. Bir ihaleye ilişkin ihale dokümanında, ihaleye katılımı kısıtlayıcı düzenlemeler yoksa, idare ihaleye katılımı engelleyici bir tutum içinde değilse, bu şekilde katılabilecek en fazla sayıdaki isteklinin özgür iradesiyle ihaleye katılımı sağlanarak yaklaşık maliyete göre en uygun fiyatın alınması sağlanmışsa ihalede rekabetin sağlandığından bahsetmek olanaklıdır. İhaleye kaç istekli katılırsa rekabetin sağlanacağına ilişkin mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte, geçerli teklif sayısının birden fazla olması ve bu tekliflerden en az birinin usulüne uygun kar oranları belirlenerek oluşturulmuş yaklaşık maliyetin altında olması halinde, rekabetin sağlandığını kabul etmek gerekir.

Bu durumda, 5 isteklinin katıldığı ve bu tekliflerden ikisinin geçerli teklif olarak kabul edildiği, bunlardan biri olan davacının teklifinin ise yaklaşık maliyetin altında olduğu dikkate alındığında, dava konusu ihalede rekabet şartlarının oluştuğu açık olup, ihale komisyonu tarafından teklifi değerlendirme dışı bırakılan tekliflerin, ihalede verilen diğer teklifler için bir kriter olarak alınması mümkün olmadığından; dava konusu ihalenin iptal edilmesi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı”gerekçeleriyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu kararın uygulanmasını teminen, 18.07.2012 tarih ve 2012/MK-224 nolu Kurul kararı ile “idarenin ihalenin iptali kararının iptaline” karar verilmiştir.

Kurum tarafından yürütmenin durdurulması kararına karşı yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından itiraz isteminin reddine karar verilmiştir.

Bu defa, Ankara 1.İdare Mahkemesinin 01.11.2012 tarih ve E: 2012/757, K: 2012/2490 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İdare mahkemesinin esasa ilişkin kararına karşı Kurum tarafından temyiz yoluna başvurulması üzerine, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 12.06.2013 tarih ve E:2012/757, K:2012/2490 sayılı kararında “…Aktarılan yasal düzenlemeler karşısında; ihale komisyonu kararlarının ihale yetkilisince onaylanması aşamasında kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda takdir yetkisinin kullanılması gerektiği açık olup, bu yetki kullanılırken hukuken geçerli seçenekler arasından tercihte bulunulması ve işlemin yepılıp yapılmaması noktasında makul ve meşru sebepler dikkate alınarak karar verilmesi gerekmektedir. İhale işlemleri bakımından takdir yetkisinin denetiminde, 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan temel ihale ilkelerinin gözetilmesi gerektiği gibi, ihale hukukuna hakim olan hukuki güvenilirlik, idari istikrar gibi ilkelerinde dikkate alınması gerekmektedir. … Bu durumda, beş istekli tarafından teklif verilen ve sonuç olarak iki geçerli teklif kalan ihalede, anılan tekliflerden birinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması, davacıya ait teklifin ise yaklaşık maliyete oranı göz önünde bulundurulduğunda, sağlıklı rekabet ortamı ve kamu yararı oluşmadığından bahisle ihalenin iptal edilmesinde ve bu işleme karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolunda hüküm kuran temyize konu mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı”  gerekçeleriyle mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği,

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun28’inci maddesinin birinci fıkrasında da, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda belirtilen yasal gerekçeler uyarınca anılan mahkeme kararı icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle,

 1) Kamu İhale Kurulunun 18.07.2012 tarih ve 2012/MK-224 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan mahkeme kararı uyarınca, 19.04.2012 tarih ve 2012/UH.II-1784 sayılı Kurul kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

 Kazım ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13