Kamu İhale Kurul Kararı Karar No: 2013/MK-270

Kamu İhale Kurul Kararı Karar No: 2013/MK-270

Kamu İhale Kurul Kararı Karar No: 2013/MK-270

Kamu İhale Kurul Kararı Karar No: 2013/MK-270

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2013/053

Gündem No : 18

Karar Tarihi : 13.08.2013

Karar No : 2013/MK-270

Şikayetçi: Beltur Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda Ürünleri Temizlik Hizmetleri İletişim Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 İhaleyi Yapan Daire: Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

 Başvuru Tarih ve Sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

Kamu İhale Kurulunun 31.01.2013 tarih ve 2013/UH.II-655 sayılı kararı hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen durdurma kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

 Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nce 23.11.2012tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2012/153495 IKN'li “2013 Yılı İçme Suyu Hattı Yapım-Bakımı, Endeks Okuma, Kanal Hattı Yapım-Bakımı İle İtfaiye Hizmetlerine Ait Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak,

 Beltur Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda Ürünleri Temizlik Hizmetleri İletişim Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 18.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 03.01.2013tarih ve 263sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 31.01.2013tarihli ve 2013/UH.II-655sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

 Davacı Beltur Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda Ürünleri Temizlik Hizmetleri İletişim Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 1. İdare Mahkemesinin 23.07.2013 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması işleminin reddine karar verilmiş, davacı tarafından yapılan itiraz üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 19.06.2013 tarihli Y. D. İtiraz No:2013/2977 sayılı kararında, “… Dosyanın incelenmesinden; Karadeniz Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından 23.11.2012 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan “2013 Yılı İçme Suyu Hath Yapım-Bakımı, Endeks Okuma, Kanal Hath Yapım-Bakımı ile İtfaiye Hizmetlerine Ait Hizmet İşi” ihalesinde asgari işçilik maliyetinin KİK işçilik hesaplama müdürlüğü üzerinden 1.937.390,88 TL olarak hesaplandığı, başvuru sahibi davacı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, hesaplanan tutardan 4857 sayılı İş Kanununun 30. Maddesi gereği 3 işçi için Hazinece ödenecek işveren payı prim tutarının düşülerek 1.930.111,32 TL olarak hesaplandığı, bunun üzerine idarece teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinden daha düşük bir bedel öngörüldüğü gerekçesiyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesi doğrultusunda davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 Davacı tarafından ihale konusu iş kapsamında sunulan teklifte, asgari işçilik maliyetinin hizmetin 75 kişi ile verilecek olması gözetilerek ve yukarıda yer verilen 4857 sayılı Kanun gereğince belirlenen 2 kişiden oluşan özürlü personele ilişkin Hazinece karşılanacak tutarın, hesaplanan birim işçilik maliyeti tutarından düşülerek 1.908.339,90 TL olarak belirlendiği, diğer teklif sahipleri tarafından ise 4857 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen hükmü dikkate alınmaksızın 75 işçi üzerinden maliyet hesaplaması yapıldığı görülmektedir.

 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince belirli bir sayının üzerinde işçi çalıştırılan işyerlerinde % 3 oranında özürlü işçi çalıştırılmasının zorunluluk olması nedeniyle, söz konusu ihaleye ilişkin ihale dokümanı hazırlanırken ve asgari işçilik maliyeti belirlenirken bu hususa dikkat edilmesi gerektiği açıktır.

 Öte yandan, işverenlere ait olan prim miktarının yukarıda anılan madde kapsamında çalıştırılan özürlü işçiler bakımından Hazinece karşılandığı dikkate alındığında, bunun ihale kapsamında bir maliyet unsuru olarak gösterilmesi durumunda, kamu zararının ortaya çıkacağı ve idarece yüklenici şirket tarafından gerçekte yapılmayan bir giderin yükleniciye ödeneceği anlamına gelecektir.

 Her ne kadar, ihale dokümanına karşı itiraz yoluna gidilmeyerek ihale kapsamında anılan dokümanın kesinleştiği görülmekte ise, mevzuatta Hazine tarafından karşılanacak giderlerin teklifte yer alıp almayacağına ilişkin açık bir düzenlemenin bulunmadığı dikkate alındığında, idarece ihale dokümanı hazırlanırken ve maliyet bileşenleri belirlenirken bu tür özel durumlara dikkat edilmesi ihalenin sağlıklı yürütülmesi bakımından da zorunlu bulunmaktadır.

 Bu durumda, davacı tarafından, Kanun’da belirlenen asgari yükümlülük kapsamında çalıştırılması gereken 2 adet özürlü işçi için yapılan Hazine yardımı dikkate alınarak belirlenen teklifin usulüne uygun olduğu sonucuna ulaşıldığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işleme karşı yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”gerekçesiyle itirazın kabulüne ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

 Açıklanan nedenlerle;

 1- Kamu İhale Kurulunun 31.01.2013tarihli ve 2013/UH.II-655sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

  Oybirliği ile karar verildi.

 Kazım ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

 Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13